دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
sonixax نوشته: کدام ابر کشور ؟ ابر کشوری که طبق اعتراف خودتان با یک انگشت جر خورد
شوروی. و این انگشت ۵۰ سال زمان و و به بهای میلیارد ها دلار وهزاران جان ( مانند
ویتنام و ..) و رفتن آبروی آمریکا در میان جهانیان و سست شدن سرمایه داری بود.

پارسیگر
sonixax نوشته: ...
بفرمایید شما کمونیستهایی که ادعایتان ما تحت جماعتی را پاره کرده برای گشنگان آفریقا چه کردید ؟
آهان یادم نبود گند زدن شماها به خاطر انگشت آمریکاست وگرنه همتون کاردرست و نگران بشریت و آدم حسابی هستید به خصوص مرحوم استالین :)))))
جنگ با امپریالیسم همانا یاری به ستمدیگان بود.
تازه، به گونه ی یکراست هم به کشور های
واپس مانده ی جهان یاری نمودیم.
برای نمونه ما به ویتنام و آنگولا و موزامبیک
و کنگو و اتیوپی یاری کردیم که پیشرفت کنند.
هتّا به ایران هم کسی "ذوب آهن" نمیداد، ولی
شوروی این ساختاوری سنگین را به ایران فروخت.
---
اگر انگشت چرکین آمریکا و CIA نبود که مردم
جهان بیش از این پیشرفت کرده بودند، مانند خود
ایران که کودتای ٢۸ مرداد را انگشت آمریکا
انجام داد و ننگ ابدی را برای خود در نزد ایرانیان
خرید. ( چندی پیش تازه پوزش هم خواستند!)


[ATTACH=CONFIG]3193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3194[/ATTACH]
پارسیگر
مزدک جان درباره مدل کیهانی قران که می‌گفتید آسمان دنیوی هفتگانه است و
مرز میان آنان ستاره ها هستند و سپس "بروج" و "عرش" خداوندی‌ست به گمان
من چنین نیست!
برپایه‌ی کدام تفسیر و متودولوژی می‌گویید که بعد از آسمان‌های هفتگانه ستارگان
و بروج همان برج های دوازده گانه هستند؟ ب.ن قران می‌گوید "آسمان نزدیک" (=آسمان اول)
را با ستارگان زینت دادیم... کمی در این باره روشنگری می‌کنید؟
بمهر در جایگاه گواه و برگه آیه ها را هم بیاورید.
مزدك بامداد نوشته: شوروی. و این انگشت ۵۰ سال زمان و و به بهای میلیارد ها دلار وهزاران جان ( مانند
ویتنام و ..) و رفتن آبروی آمریکا در میان جهانیان و سست شدن سرمایه داری بود.

عجب انگشتی بوده پس :)))
خوبه آبروی آمریکا رفته و همه سوسیالیستهای فعلی و کمونیستهای پیشین دست به دامن آمریکای عزیز التماسش میکنند!
آبرویش نمیرفت چه میشد E415

مزدك بامداد نوشته: جنگ با امپریالیسم همانا یاری به ستمدیگان بود.

آها کشتن کسانی که لجنزاری به نام کمونیسم را نمیخواهند برای حفظ بیضه کمونیسم شده یاری به ستمدیدگان!
چه قدر شماها شکل مسلمانها هستید! یعنی من در کف این همه شباهتم!
مثلن در این مورد مسلمانها به خصوص از نوع افراطیش ادعا میکنند برای یاری رساندن به ستمدیدگان و مسلمین و مبارزه با کفار و جهان کفر به خودشون بمب میبندند میرند ملت رو منفجر میکنند حالا این وسط مسلمان هم ترکید به درک :)))
مزدك بامداد نوشته: تازه، به گونه ی یکراست[١] هم به کشور های
واپس مانده ی جهان یاری نمودیم.

همان طوری که مسلمین به طور غیر مستقیم علم را به غربی ها خورانده اند از طریق قرآن E415

مزدك بامداد نوشته: برای نمونه ما به ویتنام و آنگولا و موزامبیک
و کنگو و اتیوپی یاری کردیم که پیشرفت کنند.

چه قدر هم که پیشرفت کردند!!! و چه کشورهای درجه یکی هم تحویل دادید !
مزدك بامداد نوشته: هتّا به ایران هم کسی "ذوب آهن" نمیداد، ولی
شوروی این ساختاوری[٢] سنگین را به ایران فروخت.

یک جا طرح مارشال آمریکا که منجر به آباد شدن اروپا شده (طبق ادعای خودتان) میشود اخی و یک جای دیگر ذوب آهن فروختن به ایران میشو به به :)))))
کمدین خوبی هستید.
راستی نازیها هم به ایران در ساخت اسلحه یاری میرساندند در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نبود به ایران چنین کمکی بدهد! بروید زیر پرچم آنها هم سینه بزنید!!! فقط بگید سوسیالیست هستید نه کمونیست چون ممکنه .... E107

مزدك بامداد نوشته: اگر انگشت چرکین آمریکا و CIA نبود که مردم
جهان بیش از این پیشرفت کرده بودند، مانند خود
ایران که کودتای ٢۸ مرداد را انگشت آمریکا
انجام داد و ننگ ابدی را برای خود در نزد ایرانیان
خرید. ( چندی پیش تازه پوزش هم خواستند!)

باز هم که روضه خوندید! دست کم بگذارید یک پست بگذرد بعد دوباره گیر بدهید به انگشت آمریکا!
مزدك بامداد نوشته: [ATTACH=CONFIG]3194[/ATTACH]

این رو هم برای باقی خوانندگان میذارم نه شما :

sonixax نوشته: در ضمن تنها یک انسان کاملن ناآگاه به نظام اقتصادی میگه که سرمایه دار نشسته و حاصل دسترنج دیگران رو میخوره و کاری نمیکنه و وقتی هم میخواد نمونه بیاره از کسی که یک ثروت باد آورده بهش رسیده و از بیخ گاگوله خودش رو جر میده آخرش میگه پاریس هیلتون :)))) یعنی از یکی دو نمونه ی خاصِ انگشت شمار نتیجه گیری کلی میکنه . یعنی مغالطه تعمیم شتاب زده از این تابلو تر نمیشه به جان شما :))
Alice نوشته: مزدک جان درباره مدل کیهانی قران که می‌گفتید آسمان دنیوی هفتگانه است و
مرز میان آنان ستاره ها هستند و سپس "بروج" و "عرش" خداوندی‌ست به گمان
من چنین نیست!
برپایه‌ی کدام تفسیر و متودولوژی می‌گویید که بعد از آسمان‌های هفتگانه ستارگان
و بروج همان برج های دوازده گانه هستند؟ ب.ن قران می‌گوید "آسمان نزدیک" (=آسمان اول)
را با ستارگان زینت دادیم... کمی در این باره روشنگری می‌کنید؟
بمهر در جایگاه گواه و برگه آیه ها را هم بیاورید.

در قران گاهی از آسمانها/سَمَاوَاتٍ ( چندینه) و گاهی از یک آسمان / السَّمَاء ( تکینه) سخن در میان است.
آسمانها (چندینه)همان هفت آسمانی هستند که آسمانهای این جهانی می باشند و مرز پایانی
آنها به آسمان "دنیا" یا همان آسمان ستارگان ( firmament ) (= فلک انجم) پایان میگیرد
این واژه ی دنیا به چم همین جهان است و نباید به سفسته ی اتیمولوژیک که میگوید
دنیا از دون ( =نزدیک به ما(!) ) میاید بها داد.آسمان برین (عرش) و آسمان دنیا (پایین ترین
آسمانهای مینوی ) : از آنجا که گوینده خداست، "پایین" از دید او همان بالا از دید مردم
خاکی است : برای نمونه :
«یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ الاَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُون؛
از زندگى دنیا، ظاهرى را مى‏شناسند، و حال آن كه از آخرت غافلند». (روم:۷)
یا سخنواره ی : خسر الدنیا و الاخرة = کسی که در این جهان و آن جهان زیان کرده است!
پس این آسمان دنیا، که در قران همواره تکینه یاد میشودSadآسمانی که در نگاره آبی رنگ است)
این همان آسمانی است که اجنه نمیتوانند از ان بگذرند و همان آسمانی است که فرشتگان
١۹ گانه ی پاسدار آسمان برین، با کندن ستارگان از آن، آنهارا به سوی اجنه ی فضول پرتاب
میکنند (" توضیح علمی" ! قران برای شهاب [سنگ های آسمانی که در اندروای میسوزند] )
هفتمین آسمان در باستان، آسمانی بود که گویال کیوان را با خود میگردانید ( زحل/ساتورن)
این مدل کیهان شناسی بتلمیوسی بود که به قران هم راه یافته بود و بیجا نیست که خیام میگوید
از جرم گل سیاه تا اوج زحل
کردم همه مشکلات گیتی را حل
(گل سیاه = زمین)
این هفت آسمان بلورین* به شمار میرفته اند چون برای نمونه کیوان و برجیس دیده میشده اند
ولی چون آسمان پایانی ستارگان "سیاه" بود میپنداشتند که فرای ان دیده نمیشود.
پس از این آسمان ستارگان، آسمانهای آن جهانی و ایزدی/مینوی هستند که واپسین و بالاترین
شان همان "عرش" است که به لاتین میگفتند " habitaculum dei et omnium electorum
= جایگاه خداوند و همه ی برگزیدگان = عرش خداوندی و اصحاب یمین.
الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ
----
خورشید و ماه هردو در این مدل، در یکی از اسمانهایی که به گفته ی ارستو و بتلمیوس
به گرد زمین میگردند. جای گرفته بودند. این را کلیسا هم که ۶۰۰ سال از اسلام کهن تر
است هم پذیرفته بودند و محمد هم نمیتوانست در جایگاه دنباله ی عیسی و موسی
(که خود را جانشین انها جا میزد) چیزی جز این بگوید چون آنگاه با خورده گیری یهود
و ترسایان روبرو میشد ولی میبینیم که در این باره ستیزی با آنها نداشته و بیجا نیست
که قران هم آمده است که خورشید و ماه هر یک در فلک خود در میان آسمانها شناورند
( اکنون میدانیم که زمین به گرد خورشید میگردد و خورشید مانند ماه به گرد زمین نمیگردد)
---
همچنین بیجا نیست که در قران از واژه ی شناور بودن سخن در میان است چون در این
مدل بتلمیوسی، میان سپهر های بلورین، آب بوده که در قران هم از آبهای آسمان یاد
شده است** که گاهی خدا برای گوشمالی بندگان، درهای آسمان را میگشاید تا از آسمان
اب بر زمین بشارد. بلورین و شکننده بودن آسمانها هم در قران آمده است: شکافتن
آسمان ها ! یا: "اگر تکه ای از آسمان را بر سرشان بیندازیم " !
----------
در این مدل، گویا یك دیوار آتشین ( مدار ناری)
میان زمین و ماه است كه دیوار گذرناپذیر
شمرده میشد. ( برخی از آخوند ها هنوز
به آن باور دارند)

--->
سایت اسلامی تبیان:
http://library.tebyan.net/books/5818/7.htm#link44
سید حسن ابطحی:
...
سؤ ال
چهل و چهارم :
مـعـناى "وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ و ارِدُه ا"((104))

كه در سوره شریفه مریم است ، چیست ؟ آیا همه وارد جهنّم مى شوند و بر عدّه اى آتش سرد مى شود یا معنى دیگرى دارد؟
پـاسـخ مـا:
تـحـقـیـقـاتـى كـرده ایـم دربـاره جـهـنـّم كـه مـى شـود آن را احـسـاس عـلمـى كـرد. جـهـنـّم مـثـل یـك مـدارى به دور زمین است . نه همین نزدیكیهاى زمین . در فاصله مثلا چند مدار بالاتر. (مدار یعنى راهى كه كـرات در آن در حـركـت هـسـتند.) این مدار، مدار نارى است . یعنى سوزنده است . از بین مى برد. این مدار نارى دور كره زمین است . شما از هر طرف كره زمین بخواهید از این مدار خارج شوید باید به این مدار وارد شوید.

..
و بهشت در كره زمین نیست . چون خود بهشتى كه به مؤ من مى دهند، به اندازه منظومه شمسى است . منظومه شمسى هـیـچ وقـت در كره زمین جا نمى گیرد. "وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّم و اتُ وَالاَْرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقی نَ"((105))

پس باید از كره زمین پرواز كنیم . برویم به طرف بهشت . اوّل برخورد مى كنیم به مدار نارى كه اسمش جهنّم است . لذا مى فـرمـایـد:
"وَ اِنْ مـِنـْكُمْ اِلاّ و ارِدُه ا ك انَ عَلى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِیًّا" واردش مى شوید. یعنى آنهائى كه مى خواهند عـبـور كـنـنـد و مى توانند عبور كنند. مثل یك تونلى برایشان باز مى شود و از آنجا رد مى شوند. پس وارد جهنّم شـده و از جهنّم خارج مى شوند و آنهائى كه باید بمانند جلویشان بسته مى شود و همان جا مى مانند. قیامت روى كـره زمـیـن است . بعد از اینكه به حسابشان رسیدگى شد و درباره شان قضاوت شد و بهشتى ها و جهنّمى ها از هم مشخّص شدند. همه حركت مى كنند. كره زمین دیگر قابل سكونت و زندگى نیست . یك عدّه به این مدار نارى كه مـى رسـنـد مى مانند. و یك عدّه هم از آن عبور مى كنند و به بهشت مى روند. و لذا معناى "وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ و ارِدُه ا" این است .

و امـّا هـمان معبر كه تونل مانند است براى مؤ منین سرد مى شود. و یا آنكه آن قدر سریع عبور مى كنند كه گرما را احساس نمى كنند.((------------
*
إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ.

{الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ }الملك3
{أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً }نوح15
أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ یَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ
پس هفت اسمان و انچه درون ان است باید دیده شدنی باشد که قران میگه ایا نگاه نمیکنید هفت اسمان و ملکوتش را!

**
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ...
(هود/7)و... عرش او بر آب بود


[ATTACH=CONFIG]3195[/ATTACH]
sonixax نوشته: عجب انگشتی بوده پس :)))
خوبه آبروی آمریکا رفته و همه سوسیالیستهای فعلی و کمونیستهای پیشین دست به دامن آمریکای عزیز التماسش میکنند!
آبرویش نمیرفت چه میشد E415آها کشتن کسانی که لجنزاری به نام کمونیسم را نمیخواهند برای حفظ بیضه کمونیسم شده یاری به ستمدیدگان!
چه قدر شماها شکل مسلمانها هستید! یعنی من در کف این همه شباهتم!
مثلن در این مورد مسلمانها به خصوص از نوع افراطیش ادعا میکنند برای یاری رساندن به ستمدیدگان و مسلمین و مبارزه با کفار و جهان کفر به خودشون بمب میبندند میرند ملت رو منفجر میکنند حالا این وسط مسلمان هم ترکید به درک :)))


همان طوری که مسلمین به طور غیر مستقیم علم را به غربی ها خورانده اند از طریق قرآن E415چه قدر هم که پیشرفت کردند!!! و چه کشورهای درجه یکی هم تحویل دادید !


یک جا طرح مارشال آمریکا که منجر به آباد شدن اروپا شده (طبق ادعای خودتان) میشود اخی و یک جای دیگر ذوب آهن فروختن به ایران میشو به به :)))))
کمدین خوبی هستید.
راستی نازیها هم به ایران در ساخت اسلحه یاری میرساندند در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نبود به ایران چنین کمکی بدهد! بروید زیر پرچم آنها هم سینه بزنید!!! فقط بگید سوسیالیست هستید نه کمونیست چون ممکنه .... E107باز هم که روضه خوندید! دست کم بگذارید یک پست بگذرد بعد دوباره گیر بدهید به انگشت آمریکا!

بیجاست.
کمونیست ها و امپریالیسم با هم ناسازگارند.
اگر فردیدتان چین است، این نیکسون بود که رفت سراغ آنها!
-
سفسته ی دیگر اینکه اگر ما یاری نمیکردیم، واپس مانده تر از
این هم بودند. برای نمونه ایران ذوب آهن نداَشت!

--
برنامه ی مارشال برای جلوگیری از کمونیسم بوده و نه برای
هومن دوستی. اینرا به روشنی همه جا میتوانید بخوانید!
بزبان دیگر اگر کمونیستها نبودند، متفقین مانند جنگ جهانی
نخست، خاک آلمان را به توبره میکشیدند!
پس اینهم باز سفسته بود!
---
در باره ی انگشت چرکین امپریالیسم که بارها گفته شد.
ما بدان میبالیم که انگشت لیس امپریایلسم نیستیم !!
---
همچنین سخنان ما گواه تاریخی و برگه دارد ولی سخنان شما
از شکم است و بیشتر به روضه میخورد. روضه ی رضوان پارسی هیلتون!
که با شعور(?) خودش و با آفرینندگی! و شناخت و آناکاوی بازار!! به اینجا رسیده !!
( یک نمونه ی پادستیز برای شکستن یک داو هماگیر بسنده است!)
:e057:


پارسیگر
مزدك بامداد نوشته: بیجاست.
کمونیست ها و امپریالیسم با هم ناسازگارند.
اگر فردیدتان چین است، این نیکسون بود که رفت سراغ آنها!

به خاطر اینکه عَن و گه شان با هم یکی شده بود صدقه سری کمونیسم و درست به همین خاطر میشد نیروی کار ارزان در آنجا پیدا کرد.

مزدك بامداد نوشته: سفسته ی دیگر اینکه اگر ما یاری نمیکردیم، واپس مانده تر از
این هم بودند. برای نمونه ایران ذوب آهن نداَشت!

این شمایید که باید ثابت کنید اگر شوروی به ایران ذوب آهن نمیفروخت ایران هرگز ذوب آهن دار نمیشد! نه ما.

مزدك بامداد نوشته: برنامه ی مارشال برای جلوگیری از کمونیسم بوده و نه برای
هومن[١] دوستی

آها! هومن دوست پس اونهایی هستند که ملت خودشون رو میکنند موش آزمایشگاهی و لب مرز تک تیر انداز میذارند که مردم خودشونو بکشه ؟!

مزدك بامداد نوشته: اینرا به روشنی همه جا میتوانید بخوانید!

و شما هم همه جا میتوانید بخوانید که شوروی یک نظام دیکتاتوری فاسد و انسان ستیز بود و کشتار بی سابقه ای هم از مردم تحت فرمان خودش به راه انداخته بود! آها اونها پروپاگاندا هستند :))))))

مزدك بامداد نوشته: بزبان دیگر اگر کمونیستها نبودند، متفقین مانند جنگ جهانی
نخست، خاک آلمان را به توبره میکشیدند!
پس اینهم باز سفسته بود!

همین متفقین که بنا به گفته خودتون بعدش آلمان غربی رو آباد کردند که و به وارون شوروی آلمان شرقی را به گند کشید! مردمش را هم زندانی کرد و هر که کمونیستها را نمیخواست و هدفش هم بر اندازی و ... نبود! و فقط میخواست آن لجنزار را ترک کند محکوم به مرگ بود.
پس این هم باز یک پرت و پلای دیگر بود.

مزدك بامداد نوشته: در باره ی انگشت چرکین امپریالیسم که بارها گفته شد.
ما بدان میبالیم که انگشت لیس امپریایلسم نیستیم !!

نمیدانم در اینجا شخص شما را مخاطب قرار دهم یا کمونیسم را!
اینکه انگشت لیسی بهتره یا انگشت شدن قضاوتش با خود شما و خوانندگان من حرفی نمیزنم.


مزدك بامداد نوشته: همچنین سخنان ما گواه تاریخی و برگه[٢] دارد ولی سخنان شما
از شکم است و بیشتر به روضه میخورد. روضه ی رضوان پارسی هیلتون!

کدام برگه ؟ کدام گواه تاریخی ؟
ما پیشتر نشان داده ایم که کمونیستها چه جنایاتی که نکرده اند و چه کثافتهایی که بالا نیاورده اند! منتها چون شما در هپروت سیر میکنید فقط برگه خودتان را برگه میبینید و بقیه همه از بیخ پروپاگاندا و جعلی و ... هستند! البته اصلن مهم نیست شما در مواردی مانند این چه میگویید، همینکه تا کنون نتوانسته اید در تمام طول و عرض و ارتفاع تاریخ یک کشور کمونیستی درست و حسابی نشان دهید و تمام بهانه تان هم انگشت آمریکاست به اندازه کافی قابل استناد هست تا بگوییم آب قطعه.

مزدك بامداد نوشته: که با شعور(?) خودش و با آفرینندگی! و شناخت و آناکاوی[٣] بازار!! به اینجا رسیده !!
( یک نمونه ی پادستیز[٤] برای شکستن یک داو[٥] هماگیر بسنده است!)

و بار دیگر برای خوانندگان و نه برای شما :

sonixax نوشته: در ضمن تنها یک انسان کاملن ناآگاه به نظام اقتصادی میگه که سرمایه دار نشسته و حاصل دسترنج دیگران رو میخوره و کاری نمیکنه و وقتی هم میخواد نمونه بیاره از کسی که یک ثروت باد آورده بهش رسیده و از بیخ گاگوله خودش رو جر میده آخرش میگه پاریس هیلتون :)))) یعنی از یکی دو نمونه ی خاصِ انگشت شمار نتیجه گیری کلی میکنه . یعنی مغالطه تعمیم شتاب زده از این تابلو تر نمیشه به جان شما :))
مزدك بامداد نوشته: در قران گاهی از آسمانها/سَمَاوَاتٍ ( چندینه) و گاهی از یک آسمان / السَّمَاء ( تکینه) سخن در میان است.
آسمانها (چندینه)همان هفت آسمانی هستند که آسمانهای این جهانی می باشند و مرز پایانی
آنها به آسمان "دنیا" یا همان آسمان ستارگان ( firmament ) (= فلک انجم) پایان میگیرد
این واژه ی دنیا به چم همین جهان است و نباید به سفسته ی اتیمولوژیک که میگوید
دنیا از دون ( =نزدیک به ما(!) ) میاید بها داد.آسمان برین (عرش) و آسمان دنیا (پایین ترین
آسمانهای مینوی ) : از آنجا که گوینده خداست، "پایین" از دید او همان بالا از دید مردم
خاکی است : برای نمونه :
«یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ الاَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُون؛
از زندگى دنیا، ظاهرى را مى‏شناسند، و حال آن كه از آخرت غافلند». (روم:۷)
یا سخنواره ی : خسر الدنیا و الاخرة = کسی که در این جهان و آن جهان زیان کرده است!
پس این آسمان دنیا، که در قران همواره تکینه یاد میشودSadآسمانی که در نگاره آبی رنگ است)
این همان آسمانی است که اجنه نمیتوانند از ان بگذرند و همان آسمانی است که فرشتگان
١۹ گانه ی پاسدار آسمان برین، با کندن ستارگان از آن، آنهارا به سوی اجنه ی فضول پرتاب
میکنند

نه من با این همسو نیستم! در ترزبان هم خودتان آستین بالا زده اید مزدک جان و برای نمونه
آسمان دنیا را به "پایین ترین" آسمان مینوی ترزبانیده اید. ببینید «آسمان دنیا» به چم آسمان اول
و یا یکی از آسما‌نهای هفتگانه (=المیزان) است و اینکه شما می‌گویید مرز میان آسمان‌های
هفتگانه و آسمانهای مینوی است (همان آسمان ثوابت که با رنگ آبی روشن کرده اید) اینچنین نیست!

ترجمه مشکینی: همانا ما آسمان نزدیك (به زمین شما) را به زینت و زیور اختران آراستیم.
تفسیر آیات قرآن کریم – سوره صافات – آیه 6 – کتاب تفسیر راهنما – تألیف آیت الله هاشمی رفسنجانی:
إنّا زیّنّا السماء الدنیا بزینة الکواکب : آسمان پرستاره، نزدیک ترین آسمان به زمین؛ از میان مجموعه آسمان ها، تنها نزدیک ترین آسمان به اهل زمین، با ستارگان آراسته شده است. «الدنیا» (مؤنث «أدنی») از افعال تفضیل بوده و به معنای «نزدیک ترین» است و در مقابل «أقصی» (دورترین) قرار دارد. گفتنی است که نزدیک ترین بودن آسمان پرستاره، در مقایسه با کره زمین سنجیده شده که انسان ها در آن زندگی می کنند.
(= تازه اگر هم نزدیک بودن را نسبت به خدا بسنجیم باز هم جور نمیاید.)
مزدك بامداد نوشته: بیجاست، دیدید که از روسیه ی تزاری یک اَبَر کشور ساخته و ماهواره هم هوا کردند
ولی در سرمایه داری بنمایه هایی را که میتواند کودکان آفریکا را از گرسنگی برهاند
برای ساختن رولزرویس زرّین و یا پارتی های میلیونی برای پاریس هیلتون که گویا
بسیار با شعور! است ، به هرز میگسارند و برای نگه داشتن چنین سامانه ی دوزخی
از انداختن بمب ناپالم و کودتا و کشتن فرهیختگان و سرکار آوردن اسلامیست ها
و ستمها و تبهکاری های بیشمار دیگر فروگذار نمیکنند.

[ATTACH=CONFIG]3191[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3192[/ATTACH]
پارسیگر
نکته اول:همه کشورهای کاپیتالیستی در ابتدا صنعتی نبودند!وقتی کاپیتالیسم بیشمار نمونه کشور صنعتی سازی شده داره و شماری از این کشورها هم دارای درجات بالایی از تکنولوژی و صنعت هستند اون وقت تبدیل چند کشور به کشورهای صنعتی شده آپلو هوا کردن نیست! :)) (در واقع در مقایسه ها باید با وضعیت پیشا صنعتی شدن کشورهای کمونیستی و کاپیتالیستی در نظر گرفته بشه)

2-مالکیت خصوصی نباید چیز مطلقی باشه(که مثلا اگر یک نفر توی ملکش برده داری و شکنجه و کشتار راه انداخت بگیم چون ملک خصوصی هست کاریش نداشته باشیم) ولی سرمایه اکثر فوتبالیست ها و هنرپیشه ها ناشی از توجه مخاطبان(مصرف کننده ها) هست و نه کارگران،این یچز خیلی رادیکالی نیست که این افراد حق کنترل سرمایشون رو داشته باشند.

3-کمونیست نشون دادند که از دید اونها "هدف وسیله رو توجیه میکنه" و برای حفظ رژیم میشه از ابزارهایی استفاده کرد که یک دولت کاپیتالیست داره،نمون هاش بمب هسته ای، تروریسم، کودتا یا حمله نظامی به یک کشور(فنلاند) هستند.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117