دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
داشتم خواب ترسناک میدیدم از خواب بیدار شدم. چه حس بدی هست در اثر دیدن کابوس این موقع شب از خواب بیدار بشی. خواب دیدم نصفه شب از خواب بیدار شدم دیدم یه پیرزن زشت ناشناس پایین تختم خوابیده. تازه تختم هم تو حیاط خونه زمان بچگیم بود . فرار کردم همه جا دنبالم میومد. یه خواب سوررئالیستی بود.
مثلا یک مورد از این بی‌ فرهنگی‌ عربی‌ رو بگم ، یک روزی من صبح وارد یک کافی‌ شاپ شدم تا صبحونه بگیرم قبل سر کار رفتن ، یک خانواده ۱۰ نفر عرب جلوی صف هستند ، بلند بلند به زبان عربی‌ صحبت میکنند که کار بسیار زشتی هست از نظر من که یک جایی که بقیه ملیت‌ها هستند به زبانی دیگر بلند بلند صحبت کنید ، بعدش سر مثلا ۱۰ سنت با یک دختر کانادایی که ۱۶ ساله بیشتر نمیخوره و عین اسکلت هست دعوا میکنند و گریش رو در می‌‌آورند ، انقدر این قضیه اعصاب من را بهم ریخت آن روز سر کار نای هیچ کاری نداشتم! مطمئنأ همه عرب‌ها اینگونه نیستند ولی‌ یک اکثریتی هیچ احترامی به فرهنگ کشور میزبان آنها نمی‌‌گذارند. این که می‌گویم از روی نژاد پرستی‌ نیست من نمی‌گویم باید در مورد عرب‌ها تبعیض قائل شد یا آنها نمیتوانند به زبان خود صحبت کنند ، ولی‌ بعضی‌ از اینگونه رفتار‌ها برای من غیر قابل تحمل است ، کشوری دیگر شما را راه داده با دست‌های باز حداقل مثل انسان رفتار کنید!
Theodor Herzl نوشته: مثلا یک مورد از این بی‌ فرهنگی‌ عربی‌ رو بگم ، یک روزی من صبح وارد یک کافی‌ شاپ شدم تا صبحونه بگیرم قبل سر کار رفتن ، یک خانواده ۱۰ نفر عرب جلوی صف هستند ، بلند بلند به زبان عربی‌ صحبت میکنند که کار بسیار زشتی هست از نظر من که یک جایی که بقیه ملیت‌ها هستند به زبانی دیگر بلند بلند صحبت کنید ، بعدش سر مثلا ۱۰ سنت با یک دختر کانادایی که ۱۶ ساله بیشتر نمیخوره و عین اسکلت هست دعوا میکنند و گریش رو در می‌‌آورند ، انقدر این قضیه اعصاب من را بهم ریخت آن روز سر کار نای هیچ کاری نداشتم! مطمئنأ همه عرب‌ها اینگونه نیستند ولی‌ یک اکثریتی هیچ احترامی به فرهنگ کشور میزبان آنها نمی‌‌گذارند. این که می‌گویم از روی نژاد پرستی‌ نیست من نمی‌گویم باید در مورد عرب‌ها تبعیض قائل شد یا آنها نمیتوانند به زبان خود صحبت کنند ، ولی‌ بعضی‌ از اینگونه رفتار‌ها برای من غیر قابل تحمل است ، کشوری دیگر شما را راه داده با دست‌های باز حداقل مثل انسان رفتار کنید!

ببینید گرامی؛ هیچکدام از اینهایی که میگویید موجبِ این نمیشود که از عرب‌ها به سببِ عرب بودن‌شان بتوان بیزار بود. جمعیتِ عرب‌ها آنچنان گسترده و فرهنگ‌شان متنوع است که هرگز نمیتوان هتا رفتارِ تمامِ عرب‌هایی که در عمرتان دیده‌اید را به همه‌ی آنها یا هتا برخی از آنها تعمیم دهید. از عرب‌های کشورهای آفریقایی که خودشان بس متنوع هستند تا عرب‌های خاورمیانه و ایران و... که تنوعی عظیم از فرهنگ‌ها را شامل میشود که تنها نامی از عرب در خود دارند و گرنه هیچجور نمیشود همه‌ی آنها را در یک دسته قرار داد. هتا اگر هم اینطور نباشد، بازهم شایسته نیست که اینچنین بگوییم که "من از عرب‌ها بدم می‌آید" چرا که برحسبِ نژادِ انسانها آنها ارزش‌گذاری میکنید. هتا بیایید تصور کنیم شما از فرهنگ اعراب خوش‌تان نمی‌آید, آنگاه فرض کنید من در یکی از سرزمین‌های عربی بدنیا آمده بودم، شما به طورِ پیش‌فرض مرا بر حسبِ فرهنگی که در شکلِ‌گیری و انتخابِ آن نقشی نداشته‌ام، پیش‌داوری میکنید و من باید به شما نشان دهم که من متمایز با دیگر عرب‌هایی که شما دیده‌اید هستم تا شما مرا داخلِ آدم حساب کنید! وانگهی ، در میان اعراب نیز بس بزرگی‌ها و شرافت‌ها یافت میشود که در دیگر جاها نایاب است. من در متونِ قدیمی هرچه خوانده‌‌ام از شرافت، شجاعت، مهمان‌نوازی، خون‌گرمی و صداقتِ اعراب دیده‌ام بس تعریف شنیده‌ام. حال برخی خصوصیات نیز از ویژگی‌های زندگی در بیابان است و آنها به مقتضیاتِ بیابان‌ها، روشهای زیستِ خود را یافته‌اند و مقایسه عربی که سالها در عربستان زیسته و با آن فرهنگ حشر و نشر داشته، با یک آلمانی و هتا خودتان و ارزش‌گزاری برحسبِ معیارهای انتخابی خودتان، قیاسی‌ست سراسر مع‌الفارق. بگذریم از اینکه از نگاه من اعراب اکنون بس از ایرانیان آبرومندتر هستند!

نژادپرستی هم تنها در سطحِ ایده‌آلی‌اش همچون موسولینی و هیتلر نیست که. سطوح و درجات مختلف دارد. یک جوک میتواند نژادپرستانه باشد تا یک قانونِ اساسی. بنابراین اگر به کسی گفته میشود نژادپرست است، الزاما بدین معنا نیست که او کسی‌ست همچون هیتلر و مثلا این زن که از اعضای پارلمانِ اروپاست و در انتخاباتِ گذشته‌ی فرانسه (گویا) آرای میلیونی نیز کسب کرده بود، با گفتنِ این سخن که نماز خواندنِ اعراب در خیابان‌ها، همچون اشغالِ نازی هاست، به نژادپرستی متهم شده و مصونیتِ قضایی او برداشته شد(لینک خبر). دلیلِ اینکه من به شما با شدتِ بیشتری واکنش نشان دادم این است که شما که خودتان از قربانیانِ نژادپرستی بوده‌اید (و هستید؟!) باید بیشتر در این مورد حواستان جمع باشد و انتظارِ بیشتری از شما میرود.

به هر رو، در آن گفتگوی کذایی در آن شبِ طوفانی، گمان میکنم که با ایرانبانوی عزیز نیز برخوردِ نادرستی شد و ایشان حق دارند دلگیر شوند. البته نژادپرستی اصلا قابلِ پذیرش نیست اما من تصور نمیکنم ایشان حقیقتا نژادپرست باشند چرا که متاسفانه آنقدر این موضوع در سرزمینِ رواج دارد که ما هنوز نمیتوانیم درک کنیم آنچه میگوییم مصداقِ نژادپرستی‌ست. من امیدوارم ایشان با خود در این مورد تامل کنند و بیاندیشند که آیا براستی درست است که برمبنای فرهنگ یا نژاد یا سنت یا هر خاصیتی که جمعیتِ کثیری از انسان‌ها را بر اساسِ یک ویژگی مشترکِ غیرقابلِ انتخاب جمع میبندد، آدم‌ها را ارزشگزاری کرد یا خیر. همچنین، امیدوارم که ایشان نخواهند برخوردِ مدیران را هنگامی که در حالتِ کاربری فعالیت دارند، به پای برخوردِ کلیِ انجمن گذاشته و دلایل اینچنینی از کنارِ ما بروند. و من حقیقتا با اکراه اینرا میگویم، چرا که اصلا کمترین ادعایی در این سایت ندارم؛ اینکه تا کسی چیزی میگوید، مدیری به بگوید همین است که هست، نمیخواهید بروید، اصلا در شانِ این انجمن نیست و من اگر در هر انجمنی مدیری چنین چیزی به من بگوید، قیدِ آنجا را خواهم زد. مطمطئنم دیگر دوستان نیز همینطور هستند. همچین حرفی را هم نمیشود جدا از هویتِ مدیریتیِ کاربر دانست، چرا که سخنی‌ست از جایگاهِ مدیریتی. بنابراین، دوستان، در برابرِ کاربران، قدری خویشتن‌داری کنند، شاید وضعیتِ بهتری فراهم آید.:e303:
من شخصا با عرب ستیزی در اینترنت مبارزه کرده ام و با نژادپرستان بحث کرده ام. اصلا تاب ساکت نشستن در برابر نفرت پراکنی نژادی رو ندارم. ولی تا قبل از بحثِ اون تاپیکِ دشواریهای فروم همچنان کمی دید منفی به اعراب داشتم و نمیدانستم اینهم یک نوع نژادپرستیِ رقیق است. یعنی بیشتر از عربهای کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان و کویت و اینها چندان خوشم نمیومد نه مثلا مصر و ... . دلیلش هم اینکه فکر میکردم و همچنان فکر میکنم آدمهایی با سطح فرهنگ بسیار پایین هستند و اصلا اون ارزشهایی که برای من معیار هست رو قبول ندارند. تا حالا کسی از این کشورها رو ندیدم که هنرمند یا مخترع قابلی باشه. در ایران اما، دوست عرب داشته ام و خیلی هم باحال و خوب بوده. ولی هر کاری میکنم نمیتونم عربستانیها یا مردم کشورهای مشابه رو زیاد دوست داشته باشم. به هرحال با توجه به سخنان آن تاپیک دریافتم که احتمالا قدری نژادپرست بوده ام هر چند آگاهانه ابرازش نمیکردم چون به نفرت پراکنی بیشتر و ترویج نژادپرستی منجر میشده.

نکته مهم اینکه به نظر من بی انصافیه کسی مثل ایرانبانو یا کسرا رو نژادپرست دونست و یکی که طرفدار تبعیض علیه یک نژاد هست رو هم نژادپرست نامید. این دو عقیده درسته در یک راستا هستند ولی باز به طرز واضحی میزان غیراخلاقی بودنشون خیلی متفاوته. من هم با اینکه اون تفکر را راجع اعراب حاشیه خلیج داشتم ولی صددرصد با تبعیض و حقوق نابرابر برایشان مخالف بودم. این کجا و آن کجا. پس به نظر من هم نباید اینطور با ایرانبانو برخورد میشد. ازش خواهش خواهم کرد که برگرده.
Bibak نوشته: نکته مهم اینکه به نظر من بی انصافیه کسی مثل ایرانبانو یا کسرا رو نژادپرست دونست و یکی که طرفدار تبعیض علیه یک نژاد هست رو هم نژادپرست نامید. این دو عقیده درسته در یک راستا هستند ولی باز به طرز واضحی میزان غیراخلاقی بودنشون خیلی متفاوته. من هم با اینکه اون تفکر را راجع اعراب حاشیه خلیج داشتم ولی صددرصد با تبعیض و حقوق نابرابر برایشان مخالف بودم. پس به نظر من هم نباید اینطور با ایرانبانو برخورد میشد. ازش خواهش خواهم کرد که برگرده.
بی‌باک جان، اینکه من اینها را هم در همان دسته نژادپرستی قرار میدهم نه به این دلیل است که نا آگاه به درجاتِ مختلفِ نژادپرستی هستم و یا نمیتوان کسی چون ایرانبانو را نژادپرست خطاب کرد، بلکه من در این مورد ، در عینِ جسارت و احتمالا وجودِ رابطه‌ی دوستانه، شخص را بی‌محابا نژادپرست میخوانم تا تلنگری بر او باشد و او را به خود آورد. از نظرِ من این موضوع بسیار جدی‌ست و نمیتوان ساده از کنارِ آن گذشت. سخن این است که اگر شما فرهنگِ اعرابِ عربستان را پست میدانید، آنها هم به احتمالِ زیاد ، فرهنگِ ایرانیان را اینطور میدانند. باید این پیش‌داوری‌ها میانِ جوامعِ مختلفِ انسانی برداشته شود؛ اما اگرچه برای برداشتنِ پیش‌داوریِ جوامعِ مقابل، از بین رفتنِ پیش‌داوری‌هایِ شما، شرطِ کافی نیست، اما شرطِ لازم است. پس هر چه زودتر لازم این پیش‌داوری‌های غیر اخلاقی برداشته شود. من به خوبی آگاه هستم که این نژادپرستی‌هایی که در ایران رواج دارد به هیچ رو قابلِ مقایسه با نمونه‌های ایدئولوژیک‌اش نیست و معمولا با برخورد با چند نفر از نژاد یا فرهنگِ موردِ نظر که کاملا متضاد با پیش‌داوری‌های پیشین هستند، تمامِ این پیش‌ارزش‌گزاری‌ها، بادهوا خواهد شد. اما به هر رو اینها چیزی از بارِ اخلاقیِ قضیه نمی‌کاهد و باید در برابرشان ایستاد.

من هم همانطور که گفتم، امیدوارم ایشان از دستِ ما دلگیر نشده و برخورد یکی دو نفر از کاربران یا مدیران را علتی برای گذشتن از همه‌ی افرادِ حاضر در اینجا متصور نشوند.
من نمیدونم دوستان چند تا عرب از کشور های حاشیه خلیج فارس یا فلسطینی دیده اند !
ولی اونهایی که دیدند میدونند که به راستی این جماعت از نظر فرهنگی مشکلات بسیار زیادی دارند که خیلی از اون مشکلات به اسلام و مسلمانی بر میگرده.
در میان اونها بله هستند افراد فرهیخته و به قول ما آدم حسابی ولی اکثریتشون دچار فقر فرهنگی عجیبی هستند ، مساله هم قیاس با خودمون نیست شما با هر فرهنگ دیگه ای مقایسه کنید این عقب ماندگی فرهنگی رو میبینید . در جوامعی مثل جامعه آلمان / آمریکا / کانادا و یا استرالیا که همه مدل فرهنگی به چشم میخوره به خوبی میشه تفاوت فرهنگهای مختلف رو دید . مشکل ساز ترین افراد در آلمان اعراب کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و این مشکلاتی که درست میکنند مثلن خلافهای سنگین و دزدی و اینها نیست بر خلاف روسها و اروپای شرقی ها .


من هنوز چیزی که جلوی چشمم اتفاق افتاده باورش برام سخته !

یک فلسطینی به نام محمود و یک کرد ایزدی در دوره قرنطینه در کمپ پناهندگی + من :دی

فلسطینیه یک دفعه مثل گاوی که پارچه قرمز بهش نشون دادی یک زیرسیگاری مرمری (فکر کنم نیم کیلویی وزن داشت) رو برداشت جفت پا پرید هوا و در حالی که زیر سیگاری رو دو دستی محکم گرفته بود روی سر ایزدی بیچاره فرود اومد و زیر سیگاری رو توی سرش خرد کرد - طرف گردنش شکست ولی نمرد فلج هم نشد فقط میدونم 4 ماه توی بیمارستان بود . وقتی ازش پرسیدیم این چه کاری بود کردی گفت اینها مسلمون نیستند همشونو باید کشت !!!

اوایل فکر میکردم حالا شاید این یکی این طوری دیوونه بوده ! بعد از یک مدتی دیدم نه بابا هر چی فلسطینی میبینم همین طرز فکر رو دارند و اگر به آلمانی ها و مسیحی ها کاری ندارند به خاطر اینه که در کشورشون هستند و در مقابلشون قدرتی ندارند ولی به جاش با مثلن شکوندن شیشه ایستگاه اتوبوس یا دزدی از فروشگاه یا ... به خیال خودشون به کفار دارند آسیب میرسونند .

اعراب کشور های حاشیه خلیج فارس هم دست کمی از اینها ندارند . در مسجد اینها یک باغ پرورش مواد مخدر پلیس پیدا کرد ! فکر کنید در قلب اروپا بساط تولید مواد مخدر راه انداخته بودند و جالبه که فقط به بچه اروپایی ها میفروختند و نه به بقیه عربها و مسلمانها .
یا همین طوری راه میرند و آشغال میریزند روی زمین ! دستشونو میکنند توی دماغشون میمالند به ماشینهای مردم ، بلند بلند به زبان عربی یکی این سر خیابان یکی اون سر داد میزنند حرف میزنند .

به نظر من این وسط ژن هم بی تاثیر نیست . اگر شما دو بچه داشته باشید یکی آلمانی و یکی شرقی که هر دو در یک محیط زندگی و رشد کرده اند (پرورشگاه) میبینید که بچه آلمانیه خیلی آرومه ولی بچه شرقیه یک لحظه آرام و قرار نداره و مدام از در و دیوار بالا میره و خلاصه نمیتونه یک لحظه بشینه و مدام جنب و جوش داره .
همین بچه ها وقتی به سن 19-20 سالگی میرسند البته با جامعه به خوبی آداپته شدند و اغلب هم افراد موفقی هستند . یعنی این تحرک و جنبش زیاد به نظر ذاتی میاد. حالا اگر این همه انرژی و جنب و جوش که بچه های شرقی دارند آمیخته بشه با یک فرهنگی مثل این فرهنگ به راستی مزخرف عربی ببینید چه جانوری دست آخر تولید میشود !!! به جایش اگر این همه انرژی و استعداد و احتمالن هوش به صورت درست هدایت بشه و در یک فرهنگ درست رشد و نمو پیدا کنه ما یک سری آدمهای خیلی خیلی موفق و مثبت و به درد بهخور برای بشریت خواهیم داشت . از هنرمندان خبره بگیرید تا پزشک و دانشمند و ورزشکار و ...

اعرابی که از کشورهای فلسطین ، عربستان ، عراق ، سوریه و مانند اینها اینجا هستند دچار آنچنان فقر فرهنگی هستند که تا آخر عمرشان هم چیزی از این جامعه یاد نمیگیرند . تنها دلیل اینکه اینها اینجا تحمل میشوند این است که نسلی که از اینها در این کشور متولد شده و بزرگ میشود نسلی مفید و سودمند برای جامعه هستند .

خود ما ایرانی ها هم یک جاهایی یک سری کج فرهنگی های عجیب و غریبی داریم ولی جامعه آلمانی این بدفرهنگی ها رو معمولن نمیبینه چون داخلیه . مثلن ایرانی ها اینجا تا متوجه میشند طرف مقابل ایرانیه شروع میکنند آلمانی صحبت کردن یا اصلن حرف نمیزنند یا روشونو میکنند اون طرف و میرند!
آره خب. همه که مثل من پوست کلفت نیستن. :-D
shirin نوشته: آره خب. همه که مثل من پوست کلفت نیستن. :-D
چطور مگر؟:e04b:
Dariush نوشته: به هر رو، در آن گفتگوی کذایی در آن شبِ طوفانی، گمان میکنم که با ایرانبانوی عزیز نیز برخوردِ نادرستی شد و ایشان حق دارند دلگیر شوند. البته نژادپرستی اصلا قابلِ پذیرش نیست اما من تصور نمیکنم ایشان حقیقتا نژادپرست باشند چرا که متاسفانه آنقدر این موضوع در سرزمینِ رواج دارد که ما هنوز نمیتوانیم درک کنیم آنچه میگوییم مصداقِ نژادپرستی‌ست. من امیدوارم ایشان با خود در این مورد تامل کنند و بیاندیشند که آیا براستی درست است که برمبنای فرهنگ یا نژاد یا سنت یا هر خاصیتی که جمعیتِ کثیری از انسان‌ها را بر اساسِ یک ویژگی مشترکِ غیرقابلِ انتخاب جمع میبندد، آدم‌ها را ارزشگزاری کرد یا خیر. همچنین، امیدوارم که ایشان نخواهند برخوردِ مدیران را هنگامی که در حالتِ کاربری فعالیت دارند، به پای برخوردِ کلیِ انجمن گذاشته و دلایل اینچنینی از کنارِ ما بروند. و من حقیقتا با اکراه اینرا میگویم، چرا که اصلا کمترین ادعایی در این سایت ندارم؛ اینکه تا کسی چیزی میگوید، مدیری به بگوید همین است که هست، نمیخواهید بروید، اصلا در شانِ این انجمن نیست و من اگر در هر انجمنی مدیری چنین چیزی به من بگوید، قیدِ آنجا را خواهم زد. مطمطئنم دیگر دوستان نیز همینطور هستند. همچین حرفی را هم نمیشود جدا از هویتِ مدیریتیِ کاربر دانست، چرا که سخنی‌ست از جایگاهِ مدیریتی. بنابراین، دوستان، در برابرِ کاربران، قدری خویشتن‌داری کنند، شاید وضعیتِ بهتری فراهم آید.
داریوش جان بحث آنشب داستانش همانطور که گفته شد چیز دیگری بود و یک پست حرف از شیلا بود ولی خیلی زود دیدیم که داستان حمله به امیر و مریدانش (!!) از مدیران بود.
در آخر کار کسری آمد ظاهر بحث که اعتراض به سانسور یهودستیزی‌ست را دید و تا حدی به حق ناراحت شد.حالا که امیر گرامی نیست،مانند بانو آنجلا (که فقط سوال داشتند درباره اجرای بندی در قوانین قبلی که طبق آن باید نقد دین هم اینجا ممنوع میشد) من هم فقط و بدون هیچ منظوری (!!) حدس میزنم که دیگر کسی از بانوان سایت نگران برخورد با کاربرانی که یک پست معمولی‌ آنها را هم سپاس نزده و چه بسا بسیاری را نخوانده نخواهد بود.
یه موضوع جالب بگم من وسط بحث. گوشیمو یه بار ریست فکتوری ستینگ کردم درست نشد. یه بار ریست فکتوری فون کردم باز درست نشد. خودش خودبخود امروز عصر درست شد. دیدم شارژش تا چهارده درصد و ده درصد و چهار درصد اومد. بعد زدمش تو شارژ. اینقدر خوشحال شدم.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117