دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
Mehrbod نوشته: من ستیزی با اینها ندارم, سخن این بود که یاوه‌گویی مسلمانان به خودی خود بدی
آنچانی دربر ندارد, ولی در تمدن و گسترش تکنولوژی همینها — بمانند هزاران چیز دیگر — خطرناک میشوند.

عجب! پس آمریکا چرا به دانشجویان مسلمان پذیرش می دهد و حتی این امکان را فراهم می سازد که در رشته هایی مثل مهندسی ادامه تحصیل دهند ؟ آیا نمی گوید پس فردا اینها به سرزمین خود بازگردند و شروع به ساخت سلاح های کشتار جمعی کنند؟Mehrbod نوشته: او که شبانه روز اینجا داشت با اینترنت آیه کپی پیست میکرد, چگونه از تکنولوژی دور بود؟

ایشان به تکنولوژی دسترسی داشتند ولی انسان مدرنی نبودند. شما مثلا در یک روستایی می روید و می بینید که اهالی آن روستا موبایل دارند آیا آنها آدمهای مدرنی محسوب می شوند ؟ این درست که آنها ابزار مدرن را دارند ولی آدمهای مدرنی نیستند. تعریف آدم مدرن خب مشخص است بنظرتان جناب mbk در دسته ی آدمهای مدرن قرار می گیرند یا سنتی؟Mehrbod نوشته: این واژه بوده:
پوست‌خنده —> پوسخند —> پوزخند


ولی امروز پوزخندآور است کسیکه بگوید پوسخند.

بله قربان می دانم بنده خودم رشته ی دومم ادبیات (literature) هست اگر دقت کرده باشید در گویش های اصیل ایرانی واژگان قدیم پارسی بسیار استفاده می شود
Mehrbod نوشته: ینها, زبان پارسی و .. هیچکدام آسیبگاه ( = نقطه ضعف) من نیستند و بود و نبودشان اهمیت اندکی
دارند; ولی گمان میکنم از جستار دیگر و نمایش قلدرمأبی خدا؟ از سوی من کینه به دل گرفته‌اید.

راستش نه بخدا من کینه ای نیستم البته می دانم که از دید شما خب یک موجود خونریز کینه ای می باشم ! ولی بر طبق آیینم نباید کینه ای باشم;)
و آیینم نظر انداختن بر روی خوبان شد
و دینم مهرورزی مهربانی مهرافشانیست

در ضمن بنده پوستم در این فروم کلفت شده است! از همانروز اول دوستان شما ، سلامم را بدارآویختند و در به تکفیرم گشودند!
سارا نوشته: عجب! پس آمریکا چرا به دانشجویان مسلمان پذیرش می دهد و حتی این امکان را فراهم می سازد که در رشته هایی مثل مهندسی ادامه تحصیل دهند ؟ آیا نمی گوید پس فردا اینها به سرزمین خود بازگردند و شروع به ساخت سلاح های کشتار جمعی کنند؟

این گرفتاری را بیشتر مردم دارند, چون مغز ما برای رویارویی با جهان مدرن نفرگشته. برای نمونه مانند شما میبینید
گهگاه میپرسند آمریکا پس چرا چنین و چنان میکند, گویی آمریکا دختر حسن آقا باشد که درباره‌یِ خواستگارش تصمیم میگیرد.

آمریکا یک کشور درندشت است و یک ابرسازواره (superorganism) به شمار میرود و ازینرو نه مانند یک آدم فکر میکند,
نه رفتار. در یک کشور به این پهناوری ابرسازواره‌هایِ کوچکتری هستند مانند سازمان‌هایِ پژوهش و آموزش گوناگون
که اینها سود‌هایِ دم دست خودشان را هم دارند. در کنار این, جهانبینی‌هایِ پرشماری را هر کدام از اینها دنبال میکنند
و نمونه‌وار این یک دیدگاه پُرهوادار است که اگر همه یک اندازه "پیشرفته" باشند و برای نمونه به کشورهای واپسمانده
(بیشتر اسلامی) تکنولوژی را تزریق کنند, اینها خود به خود آدم‌هایِ خوب و درستکاری (بر پایه‌هایِ سنجه‌های سیستم) میشوند.

سارا نوشته: ایشان به تکنولوژی دسترسی داشتند ولی انسان مدرنی نبودند. شما مثلا در یک روستایی می روید و می بینید که اهالی آن روستا موبایل دارند آیا آنها آدمهای مدرنی محسوب می شوند ؟ این درست که آنها ابزار مدرن را دارند ولی آدمهای مدرنی نیستند. تعریف آدم مدرن خب مشخص است بنظرتان جناب mbk در دسته ی آدمهای مدرن قرار می گیرند یا سنتی؟

من تعریف شما را نمیپسندم. آدم مدرن و نامدرن هم آنچنان نداریم, تراز پیشرفتگی تنها همگون نیست, اگرنه همه
کم و بیش مدرن به شمار میروند, هتّا دهقان روستای دورافتاده. جدای آنها میپندارم شما از بیخ نوشته‌هایِ من را نخوانده‌اید و
همینجوری دارید حدس میزنید که این از تکنولوژی بدش؟ میاید پس بایستی آدم‌هایِ سنتی را دوست داشته باشد,
هنگامیکه «گفتمان تکنولوژی» درباره‌یِ چیز دیگری‌ست و اینکه امروزه کسی آمیش‌وارانه بزید یا مثلا سوار خودرو نشود تا زیستبود را نیالوده باشد از دیدگاه
من کارهای بسیار کودنانه‌ای به شمار میرودن و داستان کبک است و سر خود را در شن فرو بردن.
سارا نوشته: بله قربان می دانم بنده خودم رشته ی دومم ادبیات (literature) هست اگر دقت کرده باشید در گویش های اصیل ایرانی واژگان قدیم پارسی بسیار استفاده

راستش نه بخدا من کینه ای نیستم البته می دانم که از دید شما خب یک موجود خونریز کینه ای می باشم ! ولی بر طبق آیینم نباید کینه ای باشم;)
و آیینم نظر انداختن بر روی خوبان شد
و دینم مهرورزی مهربانی مهرافشانیست

در ضمن بنده پوستم در این فروم کلفت شده است! از همانروز اول دوستان شما ، سلامم را بدارآویختند و در به تکفیرم گشودند!

E00eپ.ن.

گرچه "پوست‌خنده" تنها یک نگره است, میتواند "پوزه‌خند" هم بوده باشد و ریشه‌یِ پوزه هیچ روشن نیست همان "پوسته" بوده باشد.
Anarchy نوشته: من هم در این زمینه با شما موافقم که ایشون واقعا عمدی در کار نداشتن ... اما شاید در جریان نباشید که چندین و چند بار در این زمینه بهشون تذکر داده بودیم که رعایت کنید و مطالب مرتبط و قابل فهم ارسال کنید اما نمیدونم چرا متوجه نمیشدن . به ما هم حق بدید که نظم فورم برامون اولویت داشته باشه !! فردا یکی بیاد تو این انجمن اصلا رغبت نمیکنه تاپیک ها رو بخونه . تا الان دلمون نیومده بود اخراجش کنیم اما خب دیگه داریوش دل رو زد به دریا ...

کاش در زمینه ی فلسطین با بنده موافق بودید و اینقدر مرا یهودستیز نمی خواندیدSad((
Mehrbod نوشته: این گرفتاری را بیشتر مردم دارند, چون مغز ما برای رویارویی با جهان مدرن نفرگشته. برای نمونه مانند شما میبینید
گهگاه میپرسند آمریکا پس چرا چنین و چنان میکند, گویی آمریکا دختر حسن آقا باشد که درباره‌یِ خواستگارش تصمیم میگیرد.

آمریکا یک کشور درندشت است و یک ابرسازواره (superorganism) به شمار میرود و ازینرو نه مانند یک آدم فکر میکند,
نه رفتار. در یک کشور به این پهناوری ابرسازواره‌هایِ کوچکتری هستند مانند سازمان‌هایِ پژوهش و آموزش گوناگون
که اینها سود‌هایِ دم دست خودشان را هم دارند. در کنار این, جهانبینی‌هایِ پرشماری را هر کدام از اینها دنبال میکنند
و نمونه‌وار این یک دیدگاه پُرهوادار است که اگر همه یک اندازه "پیشرفته" باشند و برای نمونه به کشورهای واپسمانده
(بیشتر اسلامی) تکنولوژی را تزریق کنند, اینها خود به خود آدم‌هایِ خوب و درستکاری (بر پایه‌هایِ سنجه‌های سیستم) میشوند.

اولاً باید خدمتتان عرض کنم که مثلا در دوره ی احمدی نژاد سفارت آمریکا ویزای دانشجویی به سختی به دانشجویان ایرانی می دادند (نسبی دارم عرض می کنم !!) بنده می توانم لیست دانشجویان شریف و امیرکبیر را برایتان اینجا ردیف کنم که نتوانستند ویزای دانشجویی بگیرند با اینکه پذیرش گرفته بودند و مقالات فوق العاده ای هم داشتند ولی چون رشته هایشان می توانست مربوط به امورنظامی و تولید سلاح گردد رد شدند رشته هایی مثل هوافضا و مکانیک و اینجور چیزها سخت ویزا می دهند تجربه اش را دارم که می گویم!
در ضمن شما نگاه کنید حتی الزویر هم ایران را تحریم کرده بود البته در کاغذ بعضی از دانشگاه های ایرانی را تحریم کرده بود مثل شهید بهشتی ولی در عمل خیلی از مقالات علمی و فوق العاده ی دانشجویان ایرانی آنهم دانشگاه های طراز اول ایران توسط ژورنال های الزویر به بهانه های واهی ریجکت می شدند. بنده خودم از Editor-in cheif d یکی از همین ژورنالها شنیدم که می گفت نسبت به مقالات ایرانی همیشه یک سختگیری هایی وجود دارد و معمولا زمان داوری مقالاتشان هم بسیار طولانی تر از نرم موجود هست.
Mehrbod نوشته: من تعریف شما را نمیپسندم. آدم مدرن و نامدرن هم آنچنان نداریم, تراز پیشرفتگی تنها همگون نیست, اگرنه همه
کم و بیش مدرن به شمار میروند, هتّا دهقان روستای دورافتاده. جدای آنها میپندارم شما از بیخ نوشته‌هایِ من را نخوانده‌اید و
همینجوری دارید حدس میزنید که این از تکنولوژی بدش؟ میاید پس بایستی آدم‌هایِ سنتی را دوست داشته باشد,
هنگامیکه «گفتمان تکنولوژی» درباره‌یِ چیز دیگری‌ست و اینکه امروز آمیش‌وار بزید یا مثلا سوار خودرو نشود تا زیستبود را نیالوده باشد از دیدگاه
من کار بسیار کودنانه‌ای به شمار میرود و داستان کبک است و سر خود را در شن فرو بردن.

نه ای خدااااااا منظورم این نبود. شما خودتان در تعریف ذهنی بنده مدرن محسوب می شوید و بنده نسبت به شما یک فرد سنتی می باشم. معلوم است که از تکنولوژی بدتان نمی آید چرا که از اینترنت و رایانه و....... بخوبی استفاده می کنید و علمش را دارید ولی فکر می کنم از تسلط روز افزونش بر زندگی انسانها و اینکه انسان تحت الشعاع آن قرار گرفته است بجای آنکه آن تحت الشعاع آدمی قرار گیرد ناراحت باشید. اگر اشتباه می کنم خب درستش کنید ولی کتکم نزنید!

بنده به ظاهر حکم دادم ! خب در ظاهر می توان گفت که آدم مدرن و غیر مدرن داریم. مثلا شخصی که در روستا هست و رایانه و انگلیسی نداند با کسی که انگلیسی می داند و رایانه را که چه عرض کنم اصلا برنامه نویس ماهری است هر دو در دنیای امروزی مدرن محسوب می شوند؟؟
اگر از بنده بپرسید آدمها چند دسته می شوند می گویم دو دسته : انسی و غیر انسی ! همین هیچ ربطی هم به تکنولوژی و این علم ِ مرده ریگ ندارند!
[MENTION=14]Mehrbod[/MENTION]
بله این آمیشی ها را می شناسم اصالتا باید ژرمن باشند . یک دوره ای را هم به جوانانشان این فرصت را می دهند که زندگی در دنیای مدرن را تجربه کنند واگر خواستند آن را ادامه دهند و هرگز به دنیای آمیش ها برنگردند ولی جالبش اینجاست که اکثر این جوانان بعد از تجربه کردن دنیای مدرن دوباره به اجتماعشان بر می گردند. نمی دانم شاید آرامشی که در آن دنیا تجربه کردند را به استرس های دنیای مدرن ترجیح می دهند!
سارا نوشته: امروز جناب mbk اخراج شد فکر کنم بیشترش تقصیر من بود آخه ایشون هر جستاری که بنده پست می گذاشتم بلافاصله بعدش می آمدند و پستی می گذاشتند . امروز هم در جستاری سریع بعد از من پست گذاشتند که باعث اخراجشون شد
بنظرم ایشان نه تنها ترول نیستند بلکه می توانند یک نشان یا یک نماد برای این فروم باشند. در اولین روزهای حضورم در این فروم، وقتی نوشته های ایشان را می خواندم و متوجه نمی شدم بکل از خودم و زبان پارسیم نا امید شده بودم. فکر می کردم کلا زبان مادریم را از یاد برده ام !!!
کاش ایشان دوباره برگردند بهمراه کوروش ایران! در این مدت کوتاهی که اینجا بودم شاهد اخراج دو کاربر بودم!!!!!!!!!! اینجا که مدعی است کسی را اخراج نمی کند!!

اخراج ایشون تقصیر شما نبوده، پیشنهادش خیلی قبل تر از عضویت شما داده شده بود.
دلیلش هم پارازیت ول دادن وسط هر بحثی آن هم به زبانی که فقط خودش میفهمید بود!

سارا نوشته: فقط یک سوال دارم از خدمتتان، هرکه مسلمان است یاوه گوست ؟ چون ابتدای کلامش با قرآن بود یاوه گوست؟
ایشان یک انسان بسیار ساده بودند معلوم هم بود که اهل دیاری ساده و با صفا هستند . همه که مثل شما نیستند مدرن و امروزی .انسانهای سنتی و ساده هم داریم . هر کسی اصطلاحی دارد . کاش اینقدر به دستور زبان آدمها کار نداشته باشیمSad(

به راستی شما جمله بندی این شخص رو میفهمیدید ؟
زبان اصلی ترین و البته تنها ابزار مهم انسان برای ارتباط برقرار کردنه! وقی جمله ای با دستور زبان اشتباه نوشته میشود شما اصولن معنی و مفهوم گفته طرف مقابل را نمیفهمید! از همین رو این رفتار مصداق بارز ترول میشه - ما در اینجا قانونی برای ممنوع بودن ترول نداریم ولی این رو داریم :

نقل قول:۰۷ - قبل از شروع به کار در تارنما ، پیشنهاد هایی که در مورد گفتمان بهتر داده شده را مطالعه کنید ، برای دیدن پیشنهادات اینجا را کلیک کنید یا از نوار بالایی بر روی قسمت "قوانین و هنجار ها" که با رنگ سبز مشخص شده کلیک کنید و از منوی افتادنی "آنچه باید بدانید" بر روی "پیشنهادات جهت گفتمان سالم تر" کلیک کنید . گفتنی است که نادیده گرفتن مکرر این توصیه ها، با نظر مدیران قابل پیگری خواهد بود.

ایشون با پستهای بی ربط (که بسیار بسیار قابل تحمل است در اینجا) و نوشت مطالبی که هیچ کسی مفهومش را نمیفهمید (که قابل تحمل نیست) اصولن نظم هر بخشی از سایت را که درش وارد شده اند را به هم زده بود.
اگر ایشون به زبان فارسی تسلط کافی ندارند، میتونند در بخشهای غیر فارسی انجمن پست بزنند.
Mehrbod نوشته: مسلمان یاوه‌گو کم نداریم, ولی به دید من یاوه‌های مسلمانان بهتر از یاوه‌های بگوییم فندپرستان (technocrat) است, چون
آنها را اگر ول کرده و تکنولوژی نوین را ازشان بگیرید چیز چندان بدی در نمیاید و عارف و زاهد و .. هم بار میاورند و در چامه‌سرایی هم دستی دارند.

لازم به یادآوریست که همین تکنولوژیست که به شما امروز این امکان را میدهد که پارسی گویی کنید، بحث و تبادل نظر کنید، فکر کنید!!!، تکنولوژی هراسیتان را به رخ بکشید و خلاصه مهربدی باشید که امروز هستید در صورتی که اگر همین تکنولوژی نبود احتمالن (بر پایه متوسط طول عمر گذشتگان) اصلن زنده نبودید که بخواهید این تفکرات را هم داشته باشید و نهایتن زندگیتان به جای فکر کردن به این مسایل به پر کردن شکم و فرار از دست درندگان و حامله کردن چپ و راستی جفتتان برای جلوگیری از انقراض نسلتان میگذشت!!!! اگر هم به زندگی های بدوی و جوامع 1000 سال پیش مینگرید که آن موقع میبایستی نگران این میبودید که مبادا علی نیاید در خانه تان را نکند و زنتان و فرزندتان را به کنیزی نگیرد و سر خودتان را نبرد (یعنی تمام آن آزادی و انتخاب سرنوشتی که ازش حرف میزنید و الان اتفاقن ازش بهره میبرید = پنبه = خیال باطل = استدلال برپایه اطلاعات و پیش زمینه های نادرست)
همان طور که پیشتر هم گفته شده شما زندگی زیر سایه امنیت و فرصتهایی که تکنولوژی برای شما فراهم کرده را میخواهید بدون وجود تکنولوژی تا شاید آزادی بیشتری نسبت به امروز داشته باشید که این خواسته از بیخ غیر منطقی و نشدنی و رویاست چرا که به مجرد جدایی از تکنولوژی همه آنچه امروز در اختیار دارید را از جمله آزادی!!! و امنیت را به مانند اجداد انسانها یکجا از دست میدهید و تمام زندگیتان صرف همانهایی خواهد شد که چند خط بالاتر گفتم. پیش از این ده ها بار توضیح داده شده که چرا و چگونه!

Mehrbod نوشته: و داستان کبک است و سر خود را در شن فرو بردن.

برف!!
sonixax نوشته: اخراج ایشون تقصیر شما نبوده، پیشنهادش خیلی قبل تر از عضویت شما داده شده بود.
دلیلش هم پارازیت ول دادن وسط هر بحثی آن هم به زبانی که فقط خودش میفهمید بود!

بله دانستم !ولی یکسال ایشان را تحمل کرده بودید !!!
sonixax نوشته: به راستی شما جمله بندی این شخص رو میفهمیدید ؟

خب دروغ چرا نه خیلی خوب ! اوایل که اصلاً نمی فهمیدم ایشان چه می گویند و بعد می دیدم دیگران پستهای ایشان را کوت کرده و جواب می دهند از خودم کلاً نا امید شده بودم. یکبار هم به خود ایشان گفتم که اگر ممکن است ساده تر بنویسند و ایشان در جواب گفتند که باید نوشته های ایشان را دنبال کنم تا با نوع نگارش ایشان آشنا شده و منظورشان را دریابم. کم کم خب بهتر شد الان دیگر در حدود 60% از حرفهایشان را می فهمم!!! خب تمرین خوبی بودند برای بالابردن قدرت درک مطلب (reading) .
sonixax نوشته: ایشون با پستهای بی ربط (که بسیار بسیار قابل تحمل است در اینجا) و نوشت مطالبی که هیچ کسی مفهومش را نمیفهمید (که قابل تحمل نیست) اصولن نظم هر بخشی از سایت را که درش وارد شده اند را به هم زده بود.
اگر ایشون به زبان فارسی تسلط کافی ندارند، میتونند در بخشهای غیر فارسی انجمن پست بزنند.
ایشان که به زبان انگلیسی آشنایی ندارند . فکر کنم به زبان عربی مسلط باشند که شما برایش تالاری ندارید اینجاSad
در هر حال ایشان پارسی زبان نبودند و به احتمال زیاد شاید اصلا ایرانی هم نباشند چون به هر حال همه ی ایرانیان در طول تحصیلات ابتدایی با شیوه ی نگارش پارسی به خوبی آشنا می شوند و دستور زبان را یاد می گیرند در حالی که ایشان اصلا بر قواعد اولیه زبان پارسی هم تسلط نداشتند.
اینطور که متوجه شده ام شما اخراج دائم ندارید یعنی بعد از مدتی ایشان بازمی گردند ، درست است؟ اگر اینطور باشد امکان بازگشت کوروش ایران هم هست؟ در مورد اخراج ایشان که بنده همش احساس گناه می کنم :e108:
بیچاره ام بی کا نمک فروم بود چرا اخراج شده؟E413 بنظرم بنش نکنید بهتره.
سارا نوشته: اولاً باید خدمتتان عرض کنم که مثلا در دوره ی احمدی نژاد سفارت آمریکا ویزای دانشجویی به سختی به دانشجویان ایرانی می دادند (نسبی دارم عرض می کنم !!) بنده می توانم لیست دانشجویان شریف و امیرکبیر را برایتان اینجا ردیف کنم که نتوانستند ویزای دانشجویی بگیرند با اینکه پذیرش گرفته بودند و مقالات فوق العاده ای هم داشتند ولی چون رشته هایشان می توانست مربوط به امورنظامی و تولید سلاح گردد رد شدند رشته هایی مثل هوافضا و مکانیک و اینجور چیزها سخت ویزا می دهند تجربه اش را دارم که می گویم!
در ضمن شما نگاه کنید حتی الزویر هم ایران را تحریم کرده بود البته در کاغذ بعضی از دانشگاه های ایرانی را تحریم کرده بود مثل شهید بهشتی ولی در عمل خیلی از مقالات علمی و فوق العاده ی دانشجویان ایرانی آنهم دانشگاه های طراز اول ایران توسط ژورنال های الزویر به بهانه های واهی ریجکت می شدند. بنده خودم از Editor-in cheif d یکی از همین ژورنالها شنیدم که می گفت نسبت به مقالات ایرانی همیشه یک سختگیری هایی وجود دارد و معمولا زمان داوری مقالاتشان هم بسیار طولانی تر از نرم موجود هست.

خب این دسته هم می‌باورند با جلوگیری از آموزش ایرانیان برای نمونه بمب اتم دیگر در ایران نیمتواند ساخته شود (خام‌اندیشی از جنس دیگر).سارا نوشته: نه ای خدااااااا منظورم این نبود. شما خودتان در تعریف ذهنی بنده مدرن محسوب می شوید و بنده نسبت به شما یک فرد سنتی می باشم. معلوم است که از تکنولوژی بدتان نمی آید چرا که از اینترنت و رایانه و....... بخوبی استفاده می کنید و علمش را دارید ولی فکر می کنم از تسلط روز افزونش بر زندگی انسانها و اینکه انسان تحت الشعاع آن قرار گرفته است بجای آنکه آن تحت الشعاع آدمی قرار گیرد ناراحت باشید. اگر اشتباه می کنم خب درستش کنید ولی کتکم نزنید!

درسته, گیر اصلی تکنولوژی همین از دست رفتن همیشگی آزادی و کنترل بر سرنوشت خویشتن است.

سارا نوشته: بنده به ظاهر حکم دادم ! خب در ظاهر می توان گفت که آدم مدرن و غیر مدرن داریم. مثلا شخصی که در روستا هست و رایانه و انگلیسی نداند با کسی که انگلیسی می داند و رایانه را که چه عرض کنم اصلا برنامه نویس ماهری است هر دو در دنیای امروزی مدرن محسوب می شوند؟؟
اگر از بنده بپرسید آدمها چند دسته می شوند می گویم دو دسته : انسی و غیر انسی ! همین هیچ ربطی هم به تکنولوژی و این علم ِ مرده ریگ ندارند!

خب از این دیدگاه باز هم شما درست میگویید, به هر روی آدم نامدرن هم اینجا جایی ندارد, بویژه اینکه دستور زبان
پارسی را هم بسنده نمیداند و گاه را از بیگاه باز‌نمیشناسد و هر کجا دستش میرسد یک آیه کپی پیست میکند.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117