دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
Rationalist نوشته: همچون گذشته، این بار نیز شما سخن مرا به خطا برداشت کرده اید و صرفا توجهتان به جمله ای که مقدمه پاسخم بود، جلب شد.
"زبان" ابزار ارتباط است و هر زبانی که بتواند به طور کامل تر و به بهترین شکل ممکن، مقصود و هدف را انتقال دهد؛ کارایی بیشتری نیز دارد.

باز هم نادرست است. در میانگین ١٢ ساعتی که هرکس بیدار است, نزدیک ٢ ساعت آن به گفتگو و همسخنی و نویسندگی
میگذرد. پس به سخن دیگر, ١٠ ساعتِ یک روز دارید روی یک زبان "میاندیشید" و نزدیکِ تنها ≈١٥ تا ٢٠% آنرا برای "ارتباط" با دیگران.

پس میبینیم زبان نه ابزاری "تنها" برای گفتگو است, چنانکه اینجا گفته بودید:
Rationalist نوشته: زبان چیزی نیست جز ابزاری برای ارتباط.

نه هتّا "ارزشمندتر از همه" برای گفتگو و رساندن "مقصود" به کار میرود, چنانکه اینبار گفته بودید.

پس با در نگر داشتن همه‌یِ اینها, کارآمدیِ زبان را نمیشود در چیزیکه ١٥% روز بیشتر کاربرد ندارد, کوتاهید.
پ.ن.
بماند که ١٢ ساعتی که خفته‌اید هم مغز اتان دارد از زبان کار میکشد و ما اینرا چشمپوشیدیم (;
Mehrbod نوشته: در اروپا یک کارگر ساختمان ساده بیشتر از یک فرهیخته‌یِ ایرانی پُرگاه میبییند چیز میداند, چندان نگران نباشید.


مطالعه!

این را هم دوست امان @sonixax خود اش از آلمان گرفته بود:

منظور شما اینه که چون توی اتوبوس کتابخانه هست، پس کارگر ساختمانی انجا فرهیخته تره؟!!
خب در ترمینال های برون شهری ، طرح امانت کتاب هست. توی مترو طرح کتاب خوانی بود. توی کافی شاپ ها هم از این کارا میکنن. حتی من چندجای تاریخی رو دیدم که کتابخانه گذاشته بودن..

با این حال من میگم چرا رفتارمون، با اعتقاداتمون هماهنگی نداره؟!
بسیار دیده شده فلانی کارهای باکلاس رو انجام میداد و اگر بهش میگفتن این جعبه رو جابجا کن بهش بر میخورد. حالا رفته اروپا درس بخونه با کمال میل رفته نظافت رستوران انجام میده!
دوگانگی رفتاری واسه چیه؟؟ واسه من قابل هضم نیست
نقل قول:زبان چیزی نیست جز ابزاری برای ارتباط.

زبان روح و جان یک ملت است . به طور مثال یک آلمانی با زبان آلمانی فکر می کند و می نویسد .
غیر از آن زبان یک حافظه تاریخی است که تمام فرهنگ و اندیشه را با خود حمل می کند .

کلمه ها مانند یک حافظه در طول تاریخ معنا پیدا کرده و به دست ما رسیده اند ; چطور ممکن است که فقط وسیله ای برای ارتباط باشند ؟
یه نفر نوشته: منظور شما اینه که چون توی اتوبوس کتابخانه هست، پس کارگر ساختمانی انجا فرهیخته تره؟!!
خب در ترمینال های برون شهری ، طرح امانت کتاب هست. توی مترو طرح کتاب خوانی بود. توی کافی شاپ ها هم از این کارا میکنن. حتی من چندجای تاریخی رو دیدم که کتابخانه گذاشته بودن..

با این حال من میگم چرا رفتارمون، با اعتقاداتمون هماهنگی نداره؟!
بسیار دیده شده فلانی کارهای باکلاس رو انجام میداد و اگر بهش میگفتن این جعبه رو جابجا کن بهش بر میخورد. حالا رفته اروپا درس بخونه با کمال میل رفته نظافت رستوران انجام میده!
دوگانگی رفتاری واسه چیه؟؟ واسه من قابل هضم نیست

در ایران اگر کتابخانه ای به این شکل به راه بیندازند به 2 روز نمیکشد که همه کتابهایش یا پاره میشوند یا دفتر خاطرات امت همیشه صحنه دار.

در مورد تحصیلات و شغل :

یک مهندس کامپیوتر در ایران در زمانی که من ایران بودم ماهی 1 میلیون تومان حقوق میگرفت تازه در شرایطی که کلی سابقه کار و ... داشت که 400 هزار تومانش میرفت برای اجاره و 600 تای بقیه به زور به مخارج زندگیش میرسید .
در آلمان یک کارگر ساختمانی دست کم ماهی 1800 تا 2000 یورو حقوق Netto (مالیاتش ازش کسر شده) میگرفت در همان زمان و به خاطر قوانینی مانند کنترل اجاره و ... ماهیانه 500 یورو میشد هزینه آب و برق و اجاره منزل و .... اگر طرف ماشین داشت 200 یورو هم میشد هزینه ماشینش 100 یورو هم برای هزینه بیمه و ... بگذاریم کنار با هزار یوروی باقی مانده میتوانست به مانند یک پادشاه زندگی کند . و این روند هنوز هم ثابت است در صورتی که در همین مدت در ایران پفک 50 تومانی شده 500 تومان!!! یعنی هزینه زندگی دست کم ده برابر بیشتر شده + اینکه درآمد یا به همان میزان مانده یا افزایش چشم گیری نداشته .
نتیجه این میشود که یک کارگر ساختمانی ساده در اینجا شلوارش Jack and jones هستش ، کفشش Calvin Klein هستش ، شورتش ورساچی هستش ، عینکش D&G هستش ، کاپشنش اگر بخواد گدا بازی در بیاره Espirit یا Bugatti هستش ، گوشی دستش Iphone 5s هستش و ماشین زیر پاش مدل سال و دست کم ماهی دو سه بار به رستورانهای درجه یک میرود .
تک به تک هر کدام از اینها برای هر مهندسی در ایران رویاهای بر بادرفته یا آرزوهایی که دسترسی بهشون سخته هستش.
در عین حال بر خلاف ایران داشتن مقام شغلی مثل مهندس یا دکتر در اینجا کلاس و جایگاه ویژه به کسی که نمیده هیچ براش دردسر ساز هم هست و مسئولیت میاره. در نتیجه اون افه چُسه های ایران به خودی خود اینجا جواب نمیده و طرف یا باید بره گوشه خیابان گدایی! یا بره حقوق سوسیال بگیره و چند ماهی یک بار بره فرم پر کنه و التماس چُس مثقال پولِ سوسیالی بکنه و هفته ای یک بار هم با اداره کار درگیری داشته باشه که چرا بیکاره و به کل بی اعتبار نزد هر بانک و فروشگاهی باشه و حتا پهن رو هم به صورت اعتباری بهش نفروشند یا بره سر کار و مثل یک پادشاه زندگی کنه.
خود شما بودی کدوم رو انتخاب میکردی ؟ بی اعتباری و نگاه سنگین جامعه به عنوان یک انگلِ مفت خور یا زندگی درست و حسابی و لباس مارک و ماشین آخرین مدل و خونه آنچنانی و چند ده هزار یورو اعتبار (کردیت) توی بانک و کردیت کارت و ... طوری که هر جایی بری و درخواست وام برای هر چیزی بکنی درجا بهت میدند ؟!

تازه همه اینها در شرایطیه که صدای خیلی ها سر مالیاتهای سنگین و برباد رفتن بخش بزرگی از درآمد به عنوان مالیات در اومده!! که پیشتر در باره همشون در جستار کمونیسم بحث شده.
نه میلاد جان. درسته که خارج از ایران زندگی میکنی و من داخل. ولی دلیل نمیشه تو از ایران خبر نداشته باشی و من از خارج از کشور چیزی ندونم!
یک کارگر ساختمانی اگر ماهی 2000 یورو بگیره؛
آیفون 5س 200 یورو
اجاره خونه 500 یورو
هزینه آب و برق و تلفن و .. دست کم 150 یورو
هزینه سنگین بیمه تکمیلی که هیچی، همون بیمه معمولی خودش و زنش و بچه اش، 300 یورو
هزینه اتوموبیلش 100 یورو
هزینه خوراک و تفریحش 300 یورو (کم گفتمااا)
هزینه های مصرفی زن و بچه اش هیچی!
تازه شلوار و پیرهن و کفش و ... هم حساب نکردم. بنظرت یک کارگر ساختمونی با 750 یورو باقیمانده از حقوقش میتونه مثل پادشاه زندگی کنه؟؟!

حالا بحث این نیست که چقدر حقوق میگیره..
منظورم اینه که بعضی ها توی ایران میگن : من مهندسم. دکترم. فلان کار رو نمیکنم. 16-15 سال درس خوندم که رفتگری و نظافت نکنم. به خودم سختی دادم که راحت زندگی کنم.. من به شغل کمتر از مدیرعاملی راضی نمیشم...
حالا همون شخص در اروپا و آمریکا حاضره پایین ترین کارهای اجتماعی رو انجام بده! حاضره توی رستوران کار کنه و زمین بشوره! اصلا هم کسر شان نمیشه واسش!
یه نفر نوشته: نه میلاد جان. درسته که خارج از ایران زندگی میکنی و من داخل. ولی دلیل نمیشه تو از ایران خبر نداشته باشی و من از خارج از کشور چیزی ندونم!
یک کارگر ساختمانی اگر ماهی 2000 یورو بگیره؛
آیفون 5س 200 یورو
اجاره خونه 500 یورو
هزینه آب و برق و تلفن و .. دست کم 150 یورو
هزینه سنگین بیمه تکمیلی که هیچی، همون بیمه معمولی خودش و زنش و بچه اش، 300 یورو
هزینه اتوموبیلش 100 یورو
هزینه خوراک و تفریحش 300 یورو (کم گفتمااا)
هزینه های مصرفی زن و بچه اش هیچی!
تازه شلوار و پیرهن و کفش و ... هم حساب نکردم. بنظرت یک کارگر ساختمونی با 750 یورو باقیمانده از حقوقش میتونه مثل پادشاه زندگی کنه؟؟!

حالا بحث این نیست که چقدر حقوق میگیره..
منظورم اینه که بعضی ها توی ایران میگن : من مهندسم. دکترم. فلان کار رو نمیکنم. 16-15 سال درس خوندم که رفتگری و نظافت نکنم. به خودم سختی دادم که راحت زندگی کنم.. من به شغل کمتر از مدیرعاملی راضی نمیشم...
حالا همون شخص در اروپا و آمریکا حاضره پایین ترین کارهای اجتماعی رو انجام بده! حاضره توی رستوران کار کنه و زمین بشوره! اصلا هم کسر شان نمیشه واسش!

آیفون 5s همش 1 یورو یا حتا مجانی هستش چون روی قرارداد بهت به این قیمت میفروشند و قرارداد تلفن هم به همه جا مجانی + اینترنت نامحدود + SMS و MMS مجانی همش ماهی 37 یورو. این هم لینک از اوپراتور O2 که یکی از بزرگترینهاست iPhone 5s | Einfach bei o2 kaufen!
خونه با آب و برق و تلفن و ... فوق فوقش بشه 500 یورو به خاطر قانون کنترل اجاره و اینکه یک فرد مجرد نمیتونه بره خونه ی 4 اتاقه اجاره کنه!!!! یعنی یک سری قوانین کنترلی بسیار شدید اینجا هست که مثلن یک خانواده 3 نفره میتونند یک خونه حد اکثر با فلان مقدار اجاره و فلان متر مربع و فلان تعداد اتاق اجاره کنه! مگر اینکه بره بخره یا از اشخاص خونه اجاره کنه . (اینجا 90% خونه های اجاره ای دست دولت و شرکتهاست نه اشخاص)
بیمه اغلب مجانی هستش اگر درآمد زیر 2500 یورو باشه ولی اگر هم بیشتر از این مقدار باشه چیزی حدود 30-40 یورو در ماه هستش برای یک نفر
هزینه اتوموبیل در صورتی که بیمه 20% باشه (یعنی طرف چند سال بدون تصادف رانندگی کرده باشه) ماهی 25 یورو و اگر یک ماشینی مثل اسمارت داشته باشه 40-50 یورو هم پول بنزین میده + سالی 80-90 تا مالیات .
هزینه خورد و خوراک و پوشاک و ... هم سر همون زندگی پادشاهی محسوب میشه .
تازه دست آخر هم احتمالن ماهی 200-300 یورو براش بمونه که پس انداز کنه.

همچنین من هزینه های زندگی برای یک فرد مجرد رو نوشتم! کسی که زن و بچه داره و ماهی 2000 یورو حقوق میگیره در صورتی که زنش بشینه خونه و دست به سیاه و سفید نزنه به خاطر اینکه درآمدش پاسخگوی مخارج دو سه نفر دیگه نیست حدود 1000 یورو هم کمک هزینه های دولتی میگیره + تا سقف 500 یورو Wohngeld . که بذارید سر اون 2000 تا میشه حدودای 3500 یورو و این آدم پول بیمه نداره ، مریض شه بره بیمارستان یک سنت هم پول بیمارستان نمیده ، پول دارو نمیده ، Sozialkarte میگیره و باهاش بلیط ماهیانه اتوبوس رو برای زن و بچش و خودش با 30% تخفیف میخره ، با همون کارت توی سینما 40-50% تخفیف میگیره و یک سری امکانات دیگه مثل اینها .

این از درآمد و هزینه.
در مورد مدرک و ... وقتی طرف میتونه با یک کاری مثل عملگی چنین زندگی رو برای خودش دست و پا کنه در صورتی که برای تخصصش کار نباشه یا مدرک تحصیلیش رو قبول نداشته باشند با کمال میل میره سر اون کارها!

پس دیدید که در مورد اینجا اطلاعات چندان درستی ندارید!!!! پس تمام شنیده ها از منیژه خانم و بتی چشم قشنگه و فاطی بند انداز و عسل دماغ یه وری ... رو بریزید دور.
یه نفر نوشته: منظور شما اینه که چون توی اتوبوس کتابخانه هست، پس کارگر ساختمانی انجا فرهیخته تره؟!!

فرهیخته‌تر از این نگاه که دانش بیشتری دارند آری. نگرش من نکوهش فرهیختگان ایرانیانیه که تا ٢ نسک و نوشتار میخوانند
میاندیشند دیگر سرور زمین و زمان شده‌اند و همه‌یِ مردم کودن میباشند و اینها باید آنجا تازیانه بدست ایشان را براه ِ درست بیاورند.یه نفر نوشته: خب در ترمینال های برون شهری ، طرح امانت کتاب هست. توی مترو طرح کتاب خوانی بود. توی کافی شاپ ها هم از این کارا میکنن. حتی من چندجای تاریخی رو دیدم که کتابخانه گذاشته بودن..

نسک‌هایِ سانسور شده‌یِ ارشاد اسلامی, براستی نخواندن اشان بهتره.
یه نفر نوشته: با این حال من میگم چرا رفتارمون، با اعتقاداتمون هماهنگی نداره؟!
بسیار دیده شده فلانی کارهای باکلاس رو انجام میداد و اگر بهش میگفتن این جعبه رو جابجا کن بهش بر میخورد. حالا رفته اروپا درس بخونه با کمال میل رفته نظافت رستوران انجام میده!
دوگانگی رفتاری واسه چیه؟؟ واسه من قابل هضم نیست

اینها دوگانگی نیست, سازوارش (= adaptation) ئه. هر کس بسته بجایی که میرود, فرهنگ آنجا را دیر یا زود درخود میگوارد.
بیخود نیست که هر کس هرکجا زاده میشود دین و فرهنگ همانجا را میگیرد و اگر بخواهیم
باریکبین باشیم, خود همین اخلاق گله‌ای و سازوارش فرا-اندازه است که پرگاه دردسرساز میشود.

پارسیگر
میلادجان، اینها رو از خودم در نمیارم. از فاطی و بتی و .. هم نشنیدم. باور کن شما اولین کسی هستی که میگی هزینه های بیمه و پزشکی رایگانه و 1 سنت هم نمیدن!
پس این طرح ریاضت اقتصادی که دولت ها درگیرش بودن، چی بود؟ این بود که هزینه های بیمه از رو دوش دولت برداشته بشه.. این بود که مردم میگفتن همین الان هزینه ها زیاده. بیشتر نشه!
ربطی هم به اخبار ایران و ج.ا.ا نداره. توی خبرگزاری های خارجی نوشته بود!
اصلا یکی از اقوام خودم ایتالیاست. میگه هزینه بیمه زیاده...! ماهی 500 یورو بیمه میده. خودش +3 نفر دیگه
یه سوئیت 36متری اجاره کرده ماهی 500 یورو
و این کمک هزینه دولتی رو تاحالا نگفته بود!

ولی در مورد جمله آخرت، که کسی با عملگی میتونه چنین زندگی داشته باشه، بنظرت با مدرکش نمیتونه؟؟؟!
اینقدر خودشو سطح پایین میاره؟! دور همه سختی ها و تلاش هاش خط میکشه که عملگی کنه؟؟!
یه نفر نوشته: باور کن شما اولین کسی هستی که میگی هزینه های بیمه و پزشکی رایگانه و 1 سنت هم نمیدن!
برای کسی که درآمدش کمتر از 1500 یورو در ماه باشه (مجرد) و متال 2500 یورو.
اگر بحث کمونیسم رو بخونید جناب مزدک هم به این مساله اشاره کردند!

یه نفر نوشته: پس این طرح ریاضت اقتصادی که دولت ها درگیرش بودن، چی بود؟ این بود که هزینه های بیمه از رو دوش دولت برداشته بشه.. این بود که مردم میگفتن همین الان هزینه ها زیاده. بیشتر نشه!
ربطی هم به اخبار ایران و ج.ا.ا نداره. توی خبرگزاری های خارجی نوشته بود!

اون مال کشورهای ورشکسته مثل یونان بود نه آلمان!!! آلمان که چندین میلیارد هم به یونان و امثال یونان پول داد.

یه نفر نوشته: اصلا یکی از اقوام خودم ایتالیاست. میگه هزینه بیمه زیاده...! ماهی 500 یورو بیمه میده. خودش +3 نفر دیگه
یه سوئیت 36متری اجاره کرده ماهی 500 یورو
و این کمک هزینه دولتی رو تاحالا نگفته بود!

خالی بسته یک وقتی به سرت نزنه بری ایتالیا!!! احتمالن ترسیده جاشو تنگ کنی! اولین ایرانی هم نیست که اینطوری میکنه آخریش هم نخواهد بود. حتا آمریکا که سرمایه داری محض هستش کمک های سوسیالی داره چه برسه به اینها که رسمن سوسیالیست هستند.

یه نفر نوشته: ولی در مورد جمله آخرت، که کسی با عملگی میتونه چنین زندگی داشته باشه، بنظرت با مدرکش نمیتونه؟؟؟!
اینقدر خودشو سطح پایین میاره؟! دور همه سختی ها و تلاش هاش خط میکشه که عملگی کنه؟؟!

مدرک خالی اینجا به درد نمیخوره! سابقه کار لازمه + تسلط کافی به زبان. اینها رو نداشته باشه در زمینه تحصیلیش براش کار نیست هر چه قدر هم که ماهر باشه برای همین سالهای اول مجبوره بره کف رستوران طی بکشه.
در عین حال خیلی از مدارک دانشگاهی ایران رو اینجا به رسمیت نمیشناسند و اگر بشناسند در حد Abitur (دیپلم دبیرستان) قبول میکنند و به طرف اجازه میدند بره دانشگاه های همینجا درس بخونه مدرک بگیره که 90% این کار رو نمیکنند.
اگر هدف داشتن یک زندگی راحت هستش طرف میتونه بره یک کیوسک باز کنه از صد تا مهندس هم بیشتر در میاره!!! البته درسته که سر وام گرفتن به خاطر اینکه کارگر/کارمند جایی نیست به مشکل میخوره ولی درآمدش به قدری هست که بی نیاز به هر وامی باشه.
sonixax نوشته: حتا آمریکا که سرمایه داری محض هستش کمک های سوسیالی داره چه برسه به اینها که رسمن سوسیالیست هستند.
اینجانب به شخصه کسایی رو میشناسم که در امریکا به دنبال این هستند که اثبات کنند که عاری از کارند تا بتونند دستکم از خدمات اجتماعی رایگان استفاده کنند. بعد میگن چرا میگید کمونیسم مال کون کشاداست.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118