دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
Fox نوشته: گرامی این چگونه سخنی‌ست؟ یعنی هر کاربری آنطور که شما میفرمایید باید باشد تا مفید شناخته شود؟ این سخن‌تان آنهم در مقامِ گردانندگیِ سایت از شما بعید است . هر کس به هر شکلی که بخواهد در سایت فعالیت میکند(البته طبقِ قوانین) و من اگر ببینم جایی کاربران را چون شما ارزشگذاری کرده و در مورد دانش و ... ‌شان قضاوت و مقایسه میکند، آنجا را ترک خواهم کرد. اینجا که دانشگاه نیست.

nâxodâ نوشته: اینکه شما برای خودتان باهوش باشید و تنها در راستای سود شخصی اتان پیش بروید نیز تنها برای همان خودتان خوبه, از دید من ارزش و ارج چندانی ندارد.
چیزی به نام خویشکاری[sup][aname="rpa210d0fd743d249d78feb421d35405e5f"][[/aname][anchor="pa210d0fd743d249d78feb421d35405e5f"]1][/anchor][/sup] هم داریم, اگر هوش و توان دارید, این بر دوش شماست که دیگران را هم بالا بکشید و سودآوری بیشتری از دیگران داشته باشید (اخلاقیات شخصی من).


آفتاب آمد دلیل آفتاب:

iranbanoo نوشته: هرجا که وارد شده ام هم تنها به خاطر این بوده که اطلاعات ناقص خود را تکمیل کنم و جاهایی که اطلاعاتم تکمیل بوده اظهار نظری نکرده ام چون معمولا کسی بوده که بحث را پیش ببرد و داخل نشده ام.
اگر شما ادعا میکنید که برای این اینجا هستید که به دیگران بیاموزید :)خوب هدف خودتان است.


اکنون بفرمایید برای این گسارندگیِ انگل‌وار سر و دست بشکنید (:

----
[aname="pa210d0fd743d249d78feb421d35405e5f"]1[/aname]. [anchor=rpa210d0fd743d249d78feb421d35405e5f]^[/anchor] xwiš+kâr+i{pasvand}::Xwiškâri || خویشکاری: وظیفه‌شناسی; انجام کار درست MacKenzie proper function
iranbanoo نوشته: همین است که میگویم معیارهایتان بر مبنای طرز تفکر خودتان است.بسیاری از حرفها و استدلالهایی که در این انجمن شده هم بانوان به نوعی داشته اند اما چون شما به ادبیات و تبادل اطلاعاتی خود عادت کرده اید ارزش کار بانوان را زیر سوال میبرید.

من هم نگفتم نیست, مگر باید نگر کس دیگری را بجای خودم بیاورم؟ به نگر من و بدرستی رفتار شما بر پایه‌یِ سخن خود
شما "انگل‌وار" است و رفتار انگل‌وار هم برای من بی ارزش است و نیازی به ارجنهادن افزوده و تره خورد کردن هم به آن نمیدهم.iranbanoo نوشته: اما با این اوصاف زنان بسیاری را هم میشناسم و هم دیده ام که سر و گردنی از مردان به لحاظ تخصصی و علمی بالا بوده اند و هستند.مردانی که مدعی اند اما وقتی پای عمل که میرسند واقعا چیزی در چنته ندارند.

خوب بیشترش کنید که در این همه سخنگاه پارسی زبان این اندازه ratio اتان ١:١٠٠٠٠ ؟ نباشد (:iranbanoo نوشته: من زنی را میشناسم که صد مرد هم سن پدر من و شما زیر دستش کار میکنند.بنا براین یقین دارم که قوای زنان بالاست اگر این حسادت ها ی مردانه که با ابزارها ی دولتی و قدرتی که در اختیار دارند سعی در محدود کردنشان نداشته باشند

ببخشید, سرانجام شما تنها آمده‌اید:
iranbanoo نوشته: هرجا که وارد شده ام هم تنها به خاطر این بوده که اطلاعات ناقص خود را تکمیل کنم و جاهایی که اطلاعاتم تکمیل بوده اظهار نظری نکرده ام چون معمولا کسی بوده که بحث را پیش ببرد و داخل نشده ام.

یا اینکه آمده‌اید کار دیگری هم بکنید؟

اگر یکمی که برای من بس گیراست دریابم چگونه کسی شما را در تکمیل اطلاعات اتان "محدود" میتواند بکند؟ (IP شما را ما مردان ban میکنیم یا چیزی؟)
اگر دومی, پس چرا پادگویی (= سخن ضد و نقیض) میکنید؟
Theodor Herzl نوشته: بابا گاییدید ما را ، در فروم‌های اسلامی توی سرتان میزنند صدای هیچ کس در نمی‌آید ، اینجا که کسی‌ به کار کسی‌ ندارد سر ما غر می‌زنید؟
من به شخصه هرگز واردِ سایتهای اسلامی نشده‌ام که بخواهم توسری بخورم یا نه . ولی به خاطرِ اینکه آنجا تو سرِ ما میزنند، ما نباید اینجا وقتی کاربران را به دو دسته سودمند و غیر سودمند تقسیم میکنند اعتراض کنیم؟ شاید اصلا برخی از کاربران برای فان و دلبری اینجا آمده‌اند . به کسی چه ارتباطی دارد این موضوع؟ ارزشِ هر انجمنی به کاربرانش است .
در ثانی، من در همین یکی دو هفته که در این سایت چرخ میزنم، دیده‌ام که بانوانِ این سایت براستی از میانگینِ جامعه بسی فرهیخته‌تر و آگاه‌تر هستند . ضمنِ اینکه کاربرانی چون آلیس، آنجلا و ایرانبانوی گرامی، کم و بیش دیده‌ام بحث ها و گفتگوهای خوب و مفیدی را پیش ارائه داده‌اند. مثلا این تعریفی که بانو آنجلا از ابطال‌پذیری ارائه داده‌اند براستی درخشان است :
نقل قول:
ابطال پذیری نظریه علمی به وسیله پیش بینی هایی هست که انجام میده، یعنی اون پیش بینی ها باید "امکان اشتباه بودن " داشته باشند، به همین خاطر توضیحاتی که در هر صورت درستند نمیتونند نظریه علمی باشند. مثلا در مورد فرگشت، اگه این نظریه بگه که n سال قبل انسان با شکل و شمایل کنونی وجود نداشته ، با پیدا شدن فسیل انسان در اون سالها این نظریه ابطال میشه ؛ البته وقتی نظریه ای ابطال پذیر باشه یعنی اصلاح پذیر هم هست و میتونیم به بیان بهتر و دقیق تری ازش برسیم، مثل اینکه ارتباط سیگار و سرطان به کلی رد نمیشه ولی همونطور که undead_knight گفتند دقیقتر بیان میشه (اما عجب موجودی هست اون که روزی دو بسته سیگار بکشه و درنهایت بعد از هفتاد سال به مرگ طبیعی بمیره!)
اینکه ما ناگهان بگوییم آی بانوانِ این سایت بی‌فایده و برای دلبری آمده‌اند مایه دلزدگی است.

Fox نوشته: من چنین فکری نکردم . فمنیست‌ها خود را طلبکار از همه کس در جامعه میدانند! هتا از زنان (زنانی که میخواهند همانطور مثلِ سابق زندگی کنند و کاری به فمنیسم و اینها ندارند).
بالاخره مشکل کجاست؟
فمنیست ها؟زنان؟فمنیست؟....
اولا که کجا آمده که خواست اصلی فمنیسم طلب کردن حقوق از مردان است؟
دوم اینکه آن دسته از زنانی که در جهت خواست حقوق خود حرکتی نمیکنند(لزوما که نباید فمنیست باشند)یا نا آگاهند که وظیفه ی آگاهیدن آنان با آگاهان یا اینکه منافعشان در جهتیست که در برابر سکوت کردن جلوی مردان به دنبال یک معامله با مردان هستند(یعنی روشی کاملا بدوی و موذیانه)
Fox نوشته: جامعه مردمحور چجور جامعه‌ای است آنوقت؟منظور همان مردسالار است؟
دقیقا این نقطه ی سوءتفاهم است.
جامعه ی مرد سالار جامعه ایست که تمامی نهاد های اجتماعی و سیاسی در دست مردان است و زنان عملا و رسما سرکوب شده اند.از ان به عنوان پدر سالاری هم یاد میشود
اما جامعه ی مرد محور جامعه ایست که در اثر زمان و عادات و تفکرات اشتباه اجتماعی معیارها مردانه شده و رفتارهای زنانه را انحراف از معیار میگیرند .خوب در این جامعه هدف مردان نیستند بلکه تفکرات و فرهنگ های غلط مورد هدف است.این همان جامعه ایست که به دنبال تصحیح آن باید بود
Fox نوشته: بله بله، مردان در جامعه در عشق و حال هستند و زنانِ بیچاره را از سربازی رفتن معاف کرده‌اند،از رفتگری معاف کرده‌اند، از هر رقابت و جنگیدنِ هر روزه با وحشیان محروم کرده‌اند ، از لذتِ جنگیدن در میدانِ جنگ محروم کرده‌اند و... . عجب موجوداتی هستند این مردها که هرچه لذت و خوشی هست برای خودشان دارند و اصلا زنان را آدم حساب نمیکنند!
خوب من حاضرم دو سال سربازی بروم بعد یک عمر کنیز بی چون و چرا داشته باشم!
بعد هم اینکه در ایران مردان انقدر امتیاز دارند که خاطرات این دو سال را فراموش کنند.به قول یکی از استادانم(که با یک گوسفند برایم برابری میکرد)اگر در مسند قدرت باشم تمامی مناصب شغلی را به مردان میدهم!!
خوب بیچاره فکر نمیکرد که هم اکنون هم 80-70 در صد مناصب شغلی را مردان گرفته اند!
اما اگرمشکلات زندگی را بخواهید مثال بزنید مطمئن باشید برای همه ی ایرانیان چه مرد و چه زن و جوان پیر اوضاع سخت است...
تا دقایقی دیگر...

"گیس و گیس کشی"

برنامه امشبِ سینمایِ دفترچهآبجی ایران بانو یکم اکشنش رو زیاد کن...
ناخدا جون قمه چاقو تیزی، چیزی نیازت میشه بیارم؟


E409
Nâxodâ نوشته: لی زمانیکه در این انجمن خودم (یا ده top poster بالا) را با زنان می‌همسنجم[6] بنمونه میبینم همگی مرد هستند (چرا؟).

رویهمرفته نمیدانم شما در چه فرهنگی و کجا بزرگ شده‌اید ویوین جان, ولی من از جایی آمده‌ام که اگر یک تریبون آزاد به من بدهند و بستری برای گسترش
اندیشه و اندرکنش[7] با دیگران, بیشترین بهره را از آن میبرم و این اندازه به چیزهای خنده‌داری مانند "مردان قرق کرده‌اند" و ... گیر نمیدهم (= پوستتان را یک خرده کلفت کنید).

بیایید به کارهایی که شما میتوانید انجام دهید بنگریم:

بنویسید (نمینویسید, چون گویا انجمن در "دست" ما مردانه؟)
نوشتارهای درخور را بترزبانید[8] (نمیکنید, چون who cares؟)
گفتمانهای نو راه بیاندازید (نمیاندازید, چون انگیزه‌ای نیست؟)
...
خوب من هم از اول همین را گفتم.
شما سوءبرداشت داشتید که فمنیستی اش کرده ام.
من هم میگویم زنان چرا نیستند و چرا نمینویسند؟
خوب آیا زنان ذاتا بی شعورند؟نمیفهمند؟مطالعه ندارند؟بی علاقه اند؟...خوب مگر میشود؟همه ی زنان؟
حتی استثنا هم نداریم؟
چرا همه ی گناهان را به گردن زنان بیندازیم؟
من یک زنم مهربد جان و در دنیای حقیقی ام آموخته ام تا مانند مردان ارتباط بر قرار نکنم در هیچ زمینه ای موفق نخواهم شد!زنان با زن بودنشان هیچ رنگی نمیتوانند بزنند.چون جملات و انتقال اطلاعاتشان باید مردانه باشد وگرنه نه کسی میفهمد و نه جدی گرفته میشوند.
قبول کنید زنان بین زنانگی و احمق نمایان شدن و مردانه رفتار کردن و با هوش بودن اکثریت میخواهند خودشان باشند و اولی را انتخاب میکنند.
و کار درست هم همین است.این مردان هستند که باید این حصارها را باز کنند تا جایی برای تفکرات زنانه هم باشد.
به نام قدرت برتر ادم

لیدیها چرا نمی فهمید شما طبق کتب مقدس از دندیه ادم درست شدین
اگر خواست خدا نبود الان زن سالاری داشتیم
فراموش نکنید حتی در حیوانات هم نرها حرف و اول اخر رو میزنن

زود چایی بیارید فروممو اب وجارو کنین :e057::e057::e057:
SAMKING نوشته: تا دقایقی دیگر...

"گیس و گیس کشی"

برنامه امشبِ سینمایِ دفترچهآبجی ایران بانو یکم اکشنش رو زیاد کن...
ناخدا جون قمه چاقو تیزی، چیزی نیازت میشه بیارم؟


E409

ژانرش هم ترسناک بود.

آقا صلوات نقوی بفرستید دعوا ختم بخیر شد؟

E40d
حالا این حرف ها به کنار...
یک پرسشی که چند وقتیست ذهنم رو درگیر کرده اینه که
چرا بیشترِ (همه یِ!) سرآشپز های خوب دنیا مرد هستند؟
در حالی که هنر آشپزی یکجورایی با زن بودن گره خورده...
چرا واقعن؟ تو آشپزی هم که در انحصار خودشونه به جایی نرسیدند... چرا؟...:e407:
Fox نوشته: اینکه ما ناگهان بگوییم آی بانوانِ این سایت بی‌فایده و برای دلبری آمده‌اند مایه دلزدگی است.

1) اون نظر شخصی ناخدا یا مهربد سابق بود نه نظر تیم مدیریتی یا مهربد به عنوان یک مدیر
2) اگر شیوه بحث ناخدا یا مهربد رو میشناختید متوجه میشید به طور عمد روی نقاط حساس افراد دست میذاره و کمی هم بی رحمانه نقد میکنه تا افراد رو به کنش مثبت وادار کنه
3) دلزده نشوید ، ما روزهای سختی رو اینجا گذروندیم و نا امید نشدیم !! قطعا از حضور همه دوستان و نظراتشون استقبال میکنیم و همین متفاوت بودن کاربرها جذابیت انجمن رو بیشتر میکنه.روزهای زیادی رو منتظرم بودیم تا بانوان فعالی جذب انجمن دفترچه بشن و الان هم بسیار خوشحالیم و احتمالا حالا که از مرحله جذب بانوان عبور کردیم کمی جوگیر شدیم و فرزام گرایانه توقع بحث های آنچنانی ازشون داریمE105
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117