نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟

Transcendence نوشته: سلام... چگونه می توان انسان را توسعه داد بی انکه بر انسان چیره شده باشیم و بر انسان زمانی چیره می شویم که دانشی ابجکتیو نسبت به ان داشته باشیم و چنین دانشی نمی توانیم داشته باشیم..ناچارا چیزی به اسم توسعه انسان و رساندن ان به مقام خدایگونگی شدنی نیست.....به زبان ساده تر هر گونه توسعه بیولوژیکی انسان نیاز به شناختی جامع از انسان دارد چیزی که فراتر از تئوری پردازی های علمی، ادعای شناخت عین واقع را داشته باشد..چنین چیزی خارج از توانایی های دستگاه شناختی انسان است و ناچارا تبدیل انسان به موجودی خدایگونه انچنان که ادعا می کنند نسخه ای برای فاجعه است.. ..توسعه تکنولوژی حد نهایتی دارد و ان فرسایش بشری در برابر تغییر است...جامعه بزرگ انسانی ،ازمایشگاه های علمی نیست ،وبه سادگی تن به هر تغییری ان هم از نوع رادیکال نمی دهد،به زبان دیگر پیاده سازی فانتزیهای علمی در واقعیت اجتماعی به همین سادگی ها امکان پذیر نیست.


سرتاپای این نوشته نادرست است. برای پیشرفت نیازی به دانش آبجکتیو یا سابجکتیو نیست بساکه هموارترین راه همواره همان آزمون و خطا
بوده است. تا پیش از اینکه آدمی از بیخ بداند باکتری چیست پی به دانش اینکه چه گیاهی بخورد خوب است برده بوده و امروز تازه
چرایی آنرا می‌داند.


فرگشت هوشواره ها و تکنولوژی نیز تنها چیزیکه نیست فانتزی‌ست چه که روزاروز همگی در جریان آن می‌باشند.

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ


پیام‌های این موضوع
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-01-2011, 09:37 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 01-02-2011, 12:28 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط doubt - 01-02-2011, 08:28 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 05-03-2011, 03:22 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 05-03-2011, 07:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-03-2011, 09:07 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 05-04-2011, 08:09 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 05-04-2011, 08:18 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-04-2011, 01:00 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 05-04-2011, 11:08 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 05-05-2011, 07:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 05-05-2011, 09:52 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 05-05-2011, 10:42 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 05-05-2011, 09:27 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 05-05-2011, 10:16 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-05-2011, 10:34 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-05-2011, 10:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-22-2012, 12:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 03-22-2012, 09:27 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-22-2012, 10:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 03-22-2012, 10:33 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-23-2012, 10:57 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 03-23-2012, 02:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 03-24-2012, 03:39 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 03-24-2012, 04:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Anarchy - 05-03-2012, 04:53 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-03-2012, 07:58 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Anarchy - 05-03-2012, 08:13 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-03-2012, 09:18 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 05-03-2012, 10:37 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 05-04-2012, 12:28 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-15-2012, 11:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-21-2013, 05:53 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-21-2013, 11:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 04-22-2013, 08:48 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-22-2013, 04:13 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 04-23-2013, 05:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-25-2013, 04:52 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-25-2013, 04:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 04-25-2013, 06:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 05-08-2013, 10:06 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط شیپورچی - 05-09-2013, 10:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 07-09-2013, 11:32 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 07-10-2013, 03:13 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 07-10-2013, 08:52 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 07-10-2013, 07:18 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 07-12-2013, 01:33 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 07-13-2013, 04:50 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 07-14-2013, 11:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-14-2013, 04:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 08-14-2013, 05:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Anarchy - 08-14-2013, 08:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 08-15-2013, 04:28 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 08-15-2013, 08:13 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-15-2013, 11:21 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-16-2013, 03:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 08-16-2013, 05:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 08-16-2013, 07:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 08-17-2013, 06:04 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 08-17-2013, 10:27 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 08-17-2013, 10:45 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-18-2013, 01:00 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 08-18-2013, 01:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-19-2013, 08:24 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-20-2013, 04:25 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط onali - 08-20-2013, 06:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 08-20-2013, 08:03 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط onali - 08-22-2013, 07:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-22-2013, 09:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-22-2013, 09:20 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Reactor - 08-23-2013, 08:08 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-23-2013, 10:59 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط onali - 08-24-2013, 09:25 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-25-2013, 09:58 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-25-2013, 10:19 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 08-29-2013, 10:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rationalist - 08-30-2013, 06:39 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 08-30-2013, 08:51 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 08-30-2013, 08:53 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Reactor - 08-31-2013, 08:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-01-2013, 05:25 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-01-2013, 07:19 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-04-2013, 03:11 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-04-2013, 03:27 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-04-2013, 10:40 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rationalist - 09-05-2013, 01:23 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-06-2013, 03:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-06-2013, 03:59 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-06-2013, 07:28 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-06-2013, 08:05 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-07-2013, 08:20 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-07-2013, 01:31 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط google - 09-07-2013, 06:24 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-07-2013, 08:53 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-08-2013, 06:51 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Alice - 09-08-2013, 12:07 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-08-2013, 12:30 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Unknown - 09-08-2013, 10:01 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط google - 09-09-2013, 02:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rationalist - 09-09-2013, 10:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-10-2013, 03:54 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-10-2013, 04:25 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-10-2013, 04:30 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-11-2013, 01:28 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 10:13 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 01:14 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 01:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 04:31 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 05:35 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 05:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 06:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 06:32 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 07:47 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 08:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 08:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 08:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 09:58 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 10:45 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 11:01 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-12-2013, 11:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-12-2013, 11:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 11:45 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 11:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-12-2013, 11:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-12-2013, 11:57 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-14-2013, 12:01 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-14-2013, 12:07 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-14-2013, 12:07 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-14-2013, 12:14 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 08:46 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 08:56 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 09:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 09:08 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 09:11 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Unknown - 09-14-2013, 11:21 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Unknown - 09-14-2013, 11:21 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-14-2013, 11:54 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 12:18 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-14-2013, 12:24 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-14-2013, 12:28 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 12:31 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 12:38 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-14-2013, 12:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-14-2013, 01:03 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Unknown - 09-14-2013, 03:40 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-15-2013, 01:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-15-2013, 01:34 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-15-2013, 01:39 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-15-2013, 01:40 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-15-2013, 03:07 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-15-2013, 04:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 09-15-2013, 09:38 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط SAMKING - 09-22-2013, 08:45 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 09-22-2013, 01:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-05-2014, 10:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-05-2014, 10:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 11-05-2014, 10:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 02:17 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 11-06-2014, 10:15 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 11:07 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 11-06-2014, 11:31 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 04:20 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 05:13 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 05:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-06-2014, 05:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 10:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-06-2014, 10:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 11-06-2014, 11:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-07-2014, 12:42 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 11-07-2014, 01:18 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-07-2014, 10:58 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-07-2014, 11:13 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 11-07-2014, 11:33 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-07-2014, 08:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 11-08-2014, 09:16 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-08-2014, 06:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-08-2014, 06:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 11-08-2014, 06:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-08-2014, 09:34 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-08-2014, 11:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-09-2014, 02:14 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 11-09-2014, 07:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-10-2014, 11:34 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-10-2014, 06:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-10-2014, 07:03 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-10-2014, 10:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-10-2014, 11:19 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-10-2014, 11:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-11-2014, 10:47 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-11-2014, 01:45 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-11-2014, 08:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 11-12-2014, 09:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 11-12-2014, 10:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 11-12-2014, 11:17 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-13-2014, 02:38 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-13-2014, 04:09 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-13-2014, 04:22 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 11-13-2014, 08:20 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-13-2014, 11:09 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-13-2014, 11:18 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط مزدك بامداد - 11-13-2014, 11:44 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-13-2014, 08:14 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 11-13-2014, 08:27 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 12-06-2014, 03:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 12-06-2014, 07:44 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 12-11-2014, 09:08 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 12-12-2014, 12:09 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 02-16-2015, 03:01 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 02-16-2015, 04:05 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-16-2015, 04:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 02-16-2015, 04:39 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-16-2015, 05:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 02-16-2015, 05:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-16-2015, 05:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 02-16-2015, 05:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 02-17-2015, 10:31 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Ouroboros - 02-18-2015, 07:01 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 02-18-2015, 09:12 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 05-31-2015, 08:23 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-04-2015, 10:14 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 06-05-2015, 02:29 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط kourosh_iran - 06-05-2015, 06:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 06-06-2015, 07:52 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-14-2015, 02:26 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-14-2015, 02:30 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 06-14-2015, 03:13 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-20-2015, 09:52 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-21-2015, 12:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-21-2015, 12:59 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 02:40 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 02:58 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 03:10 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 03:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 04:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 04:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 04:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-21-2015, 05:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 08-22-2015, 01:59 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-22-2015, 09:30 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط dr.mcclown - 08-23-2015, 08:15 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 08-24-2015, 07:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-25-2015, 11:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 08-26-2015, 12:16 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 08:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 08:30 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 08:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 08:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 09:12 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-27-2015, 10:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-30-2015, 10:06 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 08-30-2015, 11:27 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-04-2015, 05:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 09-04-2015, 07:12 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط undead_knight - 09-10-2015, 04:40 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 09-14-2015, 09:36 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-15-2015, 01:06 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-15-2015, 02:01 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-15-2015, 03:05 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-15-2015, 04:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 09-15-2015, 12:40 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-15-2015, 05:38 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-16-2015, 01:27 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-16-2015, 08:26 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-17-2015, 12:59 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 09-20-2015, 10:14 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 09-21-2015, 07:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 09-22-2015, 12:49 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-04-2015, 09:59 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Secular - 11-04-2015, 10:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Secular - 11-04-2015, 10:14 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 12-31-2015, 05:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 12-31-2015, 06:13 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 12-31-2015, 07:04 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 12-31-2015, 07:23 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-02-2016, 10:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 01-13-2016, 10:38 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 01-16-2016, 07:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 01-18-2016, 04:54 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 01-18-2016, 05:49 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Secular - 01-19-2016, 09:20 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 01-19-2016, 10:03 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط shekaste.atlasi - 01-19-2016, 05:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 01-20-2016, 11:08 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط shekaste.atlasi - 01-20-2016, 02:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 01-22-2016, 05:47 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Agnostic - 01-22-2016, 05:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 01-24-2016, 02:20 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 12:59 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 01:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 01:08 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 01:16 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 01:25 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-09-2016, 01:38 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-11-2016, 03:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-11-2016, 04:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-11-2016, 04:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-12-2016, 05:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-12-2016, 06:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-12-2016, 11:16 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-13-2016, 12:01 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-13-2016, 12:02 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-13-2016, 12:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-14-2016, 05:05 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-16-2016, 07:47 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-16-2016, 07:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-16-2016, 08:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-16-2016, 08:21 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-17-2016, 10:09 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-17-2016, 02:01 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط thought - 02-17-2016, 05:44 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-18-2016, 04:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-18-2016, 04:57 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-18-2016, 07:59 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-18-2016, 08:00 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-18-2016, 09:17 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-18-2016, 10:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-18-2016, 10:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-18-2016, 10:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-19-2016, 10:40 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-20-2016, 03:44 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-20-2016, 09:23 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-21-2016, 01:12 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-21-2016, 03:23 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-21-2016, 04:16 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-21-2016, 09:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-21-2016, 09:34 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 02-21-2016, 09:42 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-21-2016, 09:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 02-21-2016, 10:15 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-21-2016, 10:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-21-2016, 10:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 02-21-2016, 11:00 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-21-2016, 11:17 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط سارا - 02-21-2016, 11:27 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-22-2016, 09:33 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-23-2016, 04:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-23-2016, 05:39 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 02-25-2016, 08:53 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nikzad Mehrazmanesh - 02-27-2016, 09:33 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 02-27-2016, 05:01 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-06-2016, 12:27 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-06-2016, 12:31 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 03-06-2016, 07:32 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 03-06-2016, 07:51 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-17-2016, 01:41 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-17-2016, 02:06 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 03-27-2016, 09:55 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-27-2016, 11:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 03-30-2016, 10:48 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 03-31-2016, 01:33 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 03-31-2016, 12:44 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 03-31-2016, 07:52 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 03-31-2016, 08:03 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 03-31-2016, 09:35 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 03-31-2016, 09:57 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 03-31-2016, 10:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 03-31-2016, 10:37 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 04-01-2016, 12:51 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-01-2016, 01:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Dariush - 04-01-2016, 03:29 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 04-01-2016, 10:09 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-01-2016, 10:28 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-01-2016, 10:58 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 04-02-2016, 09:20 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 04-02-2016, 10:46 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 04-02-2016, 11:17 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 04-02-2016, 09:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Russell - 04-03-2016, 04:46 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 04-04-2016, 01:04 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 04-07-2016, 09:44 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 04-07-2016, 09:57 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 04-08-2016, 05:38 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-08-2016, 11:11 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط sonixax - 04-09-2016, 12:17 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 05-16-2016, 10:56 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rustin - 05-19-2016, 05:24 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 05-20-2016, 08:24 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-17-2016, 12:42 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-17-2016, 12:59 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط folaani - 06-18-2016, 07:38 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-18-2016, 01:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط folaani - 06-19-2016, 05:21 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط folaani - 06-19-2016, 05:26 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rustin - 06-19-2016, 11:45 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-23-2016, 11:12 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 06-23-2016, 11:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Secular - 07-18-2016, 12:55 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 07-18-2016, 03:53 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Rustin - 11-18-2016, 07:02 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Nilftrondheim - 12-02-2016, 10:49 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 12-04-2016, 05:32 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Newton - 12-06-2016, 03:47 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 12-17-2016, 04:13 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 12-19-2016, 12:32 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-11-2017, 01:07 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 03-15-2017, 02:50 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 03-15-2017, 07:39 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 03-19-2017, 08:12 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-06-2017, 11:40 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 04-09-2017, 11:58 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 04-11-2017, 06:03 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط یه نفر - 03-26-2018, 02:07 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-13-2018, 11:54 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-22-2018, 01:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-08-2019, 12:53 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-08-2019, 02:12 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Hezbollah_YaHasan - 03-08-2019, 04:31 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-25-2020, 03:56 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-29-2020, 02:57 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 01-30-2020, 07:10 AM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 01-31-2020, 08:22 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Transcendence - 02-01-2020, 04:43 PM
پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 02-01-2020, 10:30 PM
RE: پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Mehrbod - 11-28-2020, 10:09 PM
RE: پیشرفت روزافزون فندآوری: به کجا می‌رویم؟ - توسط Thanks - 05-06-2021, 05:03 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط
کمتر‌از 1 دقیقه قبل

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان