نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نگرسنجی درباره ریش و سبیل
#31

iranbanoo نوشته: E415
چه قدر بامزه!
البته من جایی خوانده ام که زنان قاجار از این رو زیاد به مو گذاشتن و سبیل کشیدن روی آوردند که رسم بر آن بوده که زن باید زیبایی ذاتی اش را دست نزند.مثلا میخواستند بگویند که ما دست به صورتمان هم نزده ایم.و کلی نجیب و پر مو هستیم و زیبایی مان دست اندازی نشده: )))
ومردانشان هم اینگونه میپنداشتند و زیبا میدیدنشان!!

به هر روی به چشم خودشان و پیرامونیان زیبا میآمده, هنگامیکه ما امروز از دیدنشان سر تکان
میدهیم و بر نادانی اشان افسوس میخوریم. هیچ دور از باور نیست آیندگان همینگونه به ما بنگرند (:
iranbanoo نوشته: ..
دربین حشرات هم نر ها دارای یک خصوصیت ویژه مثل شاخک بلند تر- بال بزرگتر- یا در پستانداران مو و یال و کرک و پشم به خاطر این است که توجه ماده را به خود جلب کند.یعنی وجه تمایزی با دیگر نر ها داشته باشد یا به نوعی به چشم آید

آری, ولی همیشه‌یِ همیشه تاوستن[sup][aname=rpad34a][[/aname][anchor=pad34a]1][/anchor][/sup] همان زیبایی نیست, نمونه‌وار یکسنجی[sup][aname=rpa9eb7][[/aname][anchor=pa9eb7]2][/anchor][/sup] چهره و اندام هم یک پراسنج[sup][aname=rpa8348][[/aname][anchor=pa8348]3][/anchor][/sup] مهند[sup][aname=rpaa98b][[/aname][anchor=paa98b]4][/anchor][/sup] در زیبایی به شمار میرود و نمایانگری[sup][aname=rpa69cb][[/aname][anchor=pa69cb]5][/anchor][/sup] از کارکرد درست mitosis در یاختگان[sup][aname=rpa21e0][[/aname][anchor=pa21e0]6][/anchor][/sup] است.iranbanoo نوشته: حالا ما هستیم که به دید خودمان طاووس نر را از ماده زیبا تر میبینیم.در حالی که طاووس نر برای ماده اش بیشتر به چشم می آید و وجه تمایز پیدا کرده و نه صرفا دارای یک صفت خواستنی از جانب ماده اش.
بنا براین این پر مویی در بین نر ها باقی مانده.اما این برای انسان که کارایی ندارد.

زیبایی ≈ تندرستی

دید ما و تاووس‌ها به زیبایی یکیه, در تاووس نرینه هم نمود‌هایِ زیبایی بیشتری را میبینیم, بزرگیِ پرها و سختی کشیدن آنها و رنگ‌آمیزی اشان و ... که همگی برای ما آدمها هم نمودهای زببایی به شمار میروند.

بهمینسان مو در آدمی هم کارکرد زیبایی دارد: میتواند نمایانگر کارکرد درست برخی هورمونها باشد, یا نمایانگر تاوستن بالاتر تنِ نرینه (مرد) دربرابر هنود‌هایِ[sup][aname=rpa85c3][[/aname][anchor=pa85c3]7][/anchor][/sup] آسیبزای تستسترون باشد و بسیاری چیزهای همانندِ دیگر.

یکبار دیگر, اینکه امروز شخص شما آنرا زیبا ببیند یا نه در اینکه فاکتوری در زیبایی است دگرسانی‌[sup][aname=rpa2b1f][[/aname][anchor=pa2b1f]8][/anchor][/sup] آنچنانی نمیدهد, همان داستان ما و سبیل‌هایِ زنان قاجار از نو میشود.----
[aname=pad34a]1[/aname]. [anchor=rpad34a]^[/anchor] tâv+estan::Tâvestan || تاوستن: مقاومت کردن Dehxodâ, Ϣiki-En to resist
[aname=pa9eb7]2[/aname]. [anchor=rpa9eb7]^[/anchor] yek+sanj+i::Yeksanji || یکسنجی: تقارن Ϣiki-En symmetry
[aname=pa8348]3[/aname]. [anchor=rpa8348]^[/anchor] parâ+sanjidan::Parâsanjidan || پراسنجیدن: to parameterize
[aname=paa98b]4[/aname]. [anchor=rpaa98b]^[/anchor] meh+and::Mehand || مهند: مهم important; significant
[aname=pa69cb]5[/aname]. [anchor=rpa69cb]^[/anchor] nemâyân+gar::Nemâyângar || نمایانگر: شاخص Ϣiki-En indicator
[aname=pa21e0]6[/aname]. [anchor=rpa21e0]^[/anchor] Yâxte || یاخته: سلول Ϣiki-En cell
[aname=pa85c3]7[/aname]. [anchor=rpa85c3]^[/anchor] Hanud || هنود: اثر, تاثیر effect
[aname=pa2b1f]8[/aname]. [anchor=rpa2b1f]^[/anchor] digar+sân+i::Digarsâni <— Degarsâni || دیگرسانی: تفاوت ⚕Heydari difference

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ
#32

Nâxodâ_Mehrbod نوشته: در آدم هم همینگونه است, از دید زیباییشناسی نرینه‌ها میان جانداران کمابیش همیشه زیباتر هستند (چون مادینه می‌گزیند: تاووس نرینه, کبوتر نرینه, ...) که در آدم هم همینجوره! (:

دودیسی پیکر در میان دوجنس ِ یک گونه از نشانه‌های مهادین گزینش جنسی‌ست !
در انسان رویهم‌رفته نه دودیسی پیکر دیده می‌شود و نه زیبایی نرینه‌ها ، (اگر درشت
اندام بودن مردها و ... که در گزینش جنسی و هماوردی نرینه‌ها مِهند هستند را در
نگر نگیریم)
در رسته‌ی پریمات‌ها برای نمونه شامپانزه‌ی نر از چه سوی زیباتر از شامپانزه‌ی مادینه
است ؟ ( به جای زیبایی و دیس پیکر مانند یال و ... فاکتورهای دیگری برای گزینش
ماده مهند است)
یکسنجی پیکر همانگونه که گفتید یگانه برای نرها نیست ؛ ماده هم باید اندام و پیکری یکسنج
و چهره‌ای متقارن (در انسان سینه‌ها و باسنی فربه‌تر از مردها که سیگنال‌های تندرستی را
می‌فرستد) داشته باشد تا نرها را جذب خود کند !

(مهر کرده پی‌ورزی و حمیت‌های مردسالارانه را در پاسخ به من کنار بگذارید)

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ
#33

Alice نوشته: دودیسی پیکر در میان دوجنس ِ یک گونه از نشانه‌های مهادین گزینش جنسی‌ست !
در انسان رویهم‌رفته نه دودیسی پیکر دیده می‌شود و نه زیبایی نرینه‌ها ، (اگر درشت
اندام بودن مردها و ... که در گزینش جنسی و هماوردی نرینه‌ها مِهند هستند را در
نگر نگیریم)
در رسته‌ی پریمات‌ها برای نمونه شامپانزه‌ی نر از چه سوی زیباتر از شامپانزه‌ی مادینه
است ؟ ( به جای زیبایی و دیس پیکر مانند یال و ... فاکتورهای دیگری برای گزینش
ماده مهند است)

این را باید از مادینه‌یِ شامپانزه‌ها بپرسیم (:
Alice نوشته: یکسنجی پیکر همانگونه که گفتید یگانه برای نرها نیست ؛ ماده هم باید اندام و پیکری یکسنج
و چهره‌ای متقارن (در انسان سینه‌ها و باسنی فربه‌تر از مردها که سیگنال‌های تندرستی را
می‌فرستد) داشته باشد تا نرها را جذب خود کند !

گزیننده در آدمی سرانجام مادینه است یا نرینه؟
اگر مادینه است, پس نرینه زیباتر است, اگر نیست پس نرینه هم زیباتر نیست.

زیبایی بجز نشال[sup][aname=rpa7061][[/aname][anchor=pa7061]1][/anchor][/sup] نیست و جنس گزیده (و نه گزیننده) است که زیباتر میشود تا شانس گزیدگی اش بالاتر برود.

بخش تر هم پاسخ به یکسنجی[sup][aname=rpaf0b3][[/aname][anchor=paf0b3]2][/anchor][/sup] چهره‌یِ زنان و کـَپـَل (باسن) و .. میدهد.

----
[aname=pa7061]1[/aname]. [anchor=rpa7061]^[/anchor] neš+âl+idan::Nešâlidan || نشالیدن: سیگنال دادن ⚕Heydari, Ϣiki-En to signalize
[aname=paf0b3]2[/aname]. [anchor=rpaf0b3]^[/anchor] yek+sanj+i::Yeksanji || یکسنجی: تقارن Ϣiki-En symmetry

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ
#34

Nâxodâ_Mehrbod نوشته: گزیننده در آدمی سرانجام مادینه است یا نرینه؟

گزیننده دختر است ولی کسی هم در پی دختر کور و کچل نمی‌رود ؛ زن هم
باید زیبا و پیکره‌اش یکسنج باشد ، چراکه پیکره‌ی زشت و نامتقارن نشانه‌ی
کارکرد نادرست یاخته ها و یبماری و ... است !

Nâxodâ_Mehrbod نوشته: این را باید از مادینه‌یِ شامپانزه‌ها بپرسیم (:

؟

«گزینش جنسی» بروی اندام‌ها و ویژگی‌های پیکری هنایش دارد و پُرگاه
دودیسی جنسی را پدید میاورد که در انسان چنین نیست ! لغزش شما
در این است که زیبایی را تنها فاکتور گزینش می‌دانید که باز هم چنین
نیست ؛ برای نمونه در شامپانزه‌ها اگر یک میمون نر خوراک خود را با ماده
تقسیم کند شانس جفت‌گیری با او را افزایش داده و پس از چندی زادمان
شامپانزه‌هایی که خوراک خود را با ماده‌ها میخورند بیشتر می‌شود ؛ در
انسان هم مردها تنومندتر از زنان هستند و باز به «گزینش» پریمات‌های
ماده برمیگردد که زادمان مردهای درشت تر از خود را پروراندند ؛ گاهی
دیس‌های پیکری که از گزینش جنسی پدید آمده‌اند به شانس بقای جاندار
میافزایند و گاهی هم هزینه‌ی گزافی بشمار میروند که هیچ برتری و سودی از
دید بقا ندارند ؛ عضله‌ها و پیکر درشت‌تر برای مردان شانس فرازیست را
می‌افزود ولی میمون دماغ گنده که از نگاه ماده‌اش خواستنی بوده هیچگونه
برتری از دید پدافند و بقا و .. ندارد !

[ATTACH=CONFIG]1736[/ATTACH]

آفندگری و هماوردی در شاخ به شاخ شدن و مهرازی و کاشیانه‌سازی و N فاکتور
دیگر روی گزینش ماده تاثیر می‌گذارد ؛
شما بفرمایید دیس اندام‌ها و کاکلهای مردان کریه‌المنظر و کثیف کجاست که
خوشگلترند تا سخنتان پذیرفتنی شود !


فایل‌های پیوست
.jpg meymoon-damaghoo.jpg اندازه 38.45 KB  تعداد دانلود: 314

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ
#35

Alice نوشته: گزیننده دختر است ولی کسی هم در پی دختر کور و کچل نمی‌رود ؛ زن هم
باید زیبا و پیکره‌اش یکسنج باشد ، چراکه پیکره‌ی زشت و نامتقارن نشانه‌ی
کارکرد نادرست یاخته ها و یبماری و ... است !

دخترها با کَپَلِ ریز و درشت, چهره‌یِ زشت و زیبا همچنان شانس خوب نزدیک به ١٠٠%ای برای بارداری (سکس) دارند, ولی پسرها نه, که پس باز مایه‌یِ زیباتر شدن پسران میشود.

اینکه کپل دختر بزرگ شده برای این نیست که مردان کپلِ گنده[sup][aname=rpaa342][[/aname][anchor=paa342]1][/anchor][/sup] را زیباتر دیده‌اند, برای اینه که زادآوری[sup][aname=rpafb42][[/aname][anchor=pafb42]2][/anchor][/sup]
را آسانیده, ولی زاب‌هایی که در مردان داریم وابستگی بسیار بیشتری به گزینش یکراست زنان داشته‌اند.

از دید زیباییشناسیِ[sup][aname=rpae1b0][[/aname][anchor=pae1b0]3][/anchor][/sup] کالبدشناسانه هم تنِ یک مرد زیباتر است. برای اینکه پنداره[sup][aname=rpa4052][[/aname][anchor=pa4052]4][/anchor][/sup] را آسانتر بگیرید, بیانگارید که «زهدان‌واره[sup][aname=rpa9e43][[/aname][anchor=pa9e43]5][/anchor][/sup]»
فرآورده[sup][aname=rpa4add][[/aname][anchor=pa4add]6][/anchor][/sup] شده و زنان دیگر بچه‌ها را براه طبیعی نمیزایند و شیری هم نمیدهند, اکنون ما پیکر زن و مرد را روبرویمان داریم, یکی ورغلنبیدگی‌هایِ
بیخود و دست‌وپاگیری دارد که هیچ سودی [دیگر] نمیرسانند و پیکر دیگری ورزیده و یکسنج[sup][aname=rpa7d32][[/aname][anchor=pa7d32]7][/anchor][/sup] میباشد و برای راه رفتن و دویدن و همآوردی بهینیده[sup][aname=rpa24a8][[/aname][anchor=pa24a8]8][/anchor][/sup].

ولی از آنجاییکه ما آنجا نیستیم هنوز, این "ورغلنبیدگی‌"‌ها به چشم امان (مردان) زیبا و خواستنی میایند و
هتا زهدان‌واره هم درست شد همچنان زیبا به چشم امان خواهند آمد (ریشه‌گرفتگی اشان در کُد ژنیک):

[عکس: 67.jpg]
Alice نوشته: در این است که زیبایی را تنها فاکتور گزینش می‌دانید که باز هم چنین نیست

تنها چیزی که "باز هم چنین نیست" سخن شماست که ما زیبایی را تنها فاکتور گزیدگی گرفته‌ایم! (:

----
[aname=paa342]1[/aname]. [anchor=rpaa342]^[/anchor] Gen <— Gend || گن: جنس Ϣiki-En, Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ genus; sex
[aname=pafb42]2[/aname]. [anchor=rpafb42]^[/anchor] zâd+âvardan::Zâdâvardan || زاداوردن: بچه دار شدن; زادمان آوردن to bear offspring
[aname=pae1b0]3[/aname]. [anchor=rpae1b0]^[/anchor] Zibâyišenâsi || زیباییشناسی: شناخت زیبایی; دریافت زیبایی Ϣiki-En aesthetics
[aname=pa4052]4[/aname]. [anchor=rpa4052]^[/anchor] pendâr+e::Pendâre || پنداره: مفهوم Ϣiki-En concept
[aname=pa9e43]5[/aname]. [anchor=rpa9e43]^[/anchor] zeh+dân+vâre::Zehdânvâre || زهدانواره: زهدان ساختگی; رحم مصنوعی Dehxodâ, Ϣiki-En artificial uterus
[aname=pa4add]6[/aname]. [anchor=rpa4add]^[/anchor] far+âvar+dan::Farâvardan || فراوردن: حاصل کردن Ϣiki-En to produce
[aname=pa7d32]7[/aname]. [anchor=rpa7d32]^[/anchor] yek+sanj::Yeksanj || یکسنج: متقارن Ϣiki-En symmetrical
[aname=pa24a8]8[/aname]. [anchor=rpa24a8]^[/anchor] beh+in+idan::Behinidan || بهینیدن: بهین کردن; بهینه سازی Ϣiki-En to optimize

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ
#36

کمی انحراف در راستای انحراف اخیر:))
زیبایی مفهومی هست که به جز رانه های بیولوژیک، نرم های فرهنگی هم کنترلش میکنند و خیلی اوقات حتی به خاطر تجربیات شخصی، معیارهای شخص تا حدی با نرم های فرهنگی هم تفاوت داره.

[عکس: 68.jpg]
این مدل در حدود سال 1890 یکی از مشهورترین ها بوده با 91 کیلوگرم وزن!به طور کلی در گذشته بسیاری از جوامع زنان سنگین وزن جذاب تر تلقی میشدند.
به جز تئوری هایی که از دیدگاه فرگشتیک تلاش میکنند تغییر مد زیبایی! رو بررسی کنند یک چیز مشخصه و اون اینکه تغییر معیار زیبایی از چاقی به لاغری نتیجه تغییرات فرهنگی بوده.
[عکس: 69.jpg]
یکی از معیارهای مهم زیبایی در تاریخ ژاپن سپید بودن پوست بوده(مخصوصا بین زنان) که در هنرهای سنتیشون هم دیده میشه نمونه خوب دیگه ای از اثرات فرهنگ روی زیبایی هست.
[عکس: 70.jpg]
بهتر و اشنا تر از همه موارد پوست "برنزه"هست که در گذشته های نچندان دور دور از زیبایی تلقی میشده و حالا واقعا میشه تب برنزه شدن رو در همه جای جهان دید.

BTW
نکته مهمی که نباید فراموش کرد این هست تلاش زنان برای زیبا شدن به هیچ وجه نه بر اساس گزینش جنسی هست و نه انتخاب طبیعی، بلکه نتیجه یک سری فاکتورهای فرهنگی هست.
یعنی مردان مثل بسیاری از نرها طبیعتا از زنان زیبا ترند:))

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ
#37

اینجا البته صحبت از ریش بود و علت فرگشتیش که طبیعتا رویش ریش نمیتونه علت فرهنگی داشته باشه،ولی درسته زیبایی متفاوت هست.در آفرثا که زنان لب پایینشان را شکل نعلبکی (کش میدهند) میکنند تا مثلا زیبا‌تر شوند.
نکته‌ای دوستان دقت نمیکنند عدم تقارن زن و مرد است،انتخاب در مردان بسیار شدیدتر است در میان زنان.زنان اگر مشکل منابع چندان نباشد همشان تقریبا باردار میشوند همواره ،این مردان هستند که خصوصیات در آنها شدیدتر بروز میکند تا انتخاب بین آنها اتفاق افتد.
البته سوال درستتر شاید اینست که چطور شد باقی موهای انسان؟

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ
#38

Nâxodâ_Mehrbod نوشته: بیانگارید که «زهدان‌واره[SUP][5][/SUP]»
فرآورده[SUP][6][/SUP] شده و ...

نمونه‌ی شما بیخود است چراکه ما پیرامون «زیبایی» گفتمان می‌کنیم و
زیبایی یک پدیده‌ی ذهنی‌ست و همانگونه که خود خستو شده‌اید ریشه
در کد ژنتیک هم دارد ؛ از جاییکه سازوکار فراگشت ژن‌ها برای فرازیست و
دارندگان ژن‌ها کارساز بوده «زیبایی» هم به همان تراز فرگشت می‌یابد ؛
پس ورغلمبیدگی‌هایی که شانس بقا را افزایش داده‌اند در ذهن ما بریخت
زیبایی آگاشته شده‌اند ! (و گاهی هیچ پیوندی به بقا ندارند ، هتا گاهی
این زیبایی‌ها شانس بقا را در گزینش طبیعی کم و کمتر میکنند)

بهر سوی من نمیدانم شما چه میگویید ؛ من از شما میخواهم که مهر کرده
از چشم‌انداز زیبایی شناسی ِ تئوری خارج شده و عملاً کاکول‌های مردان را
نشانمان دهید !
برای نمونه نمونه دُم دارند که زیباترند ؟ (lol) یال و موهای افشان‌گر دارند ؟
زیور و پر و بال رنگین دارند ؟ E414

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ
#39

Alice نوشته: بهر سوی من نمیدانم شما چه میگویید ؛ من از شما میخواهم که مهر کرده
از چشم‌انداز زیبایی شناسی ِ تئوری خارج شده و عملاً کاکول‌های مردان را
نشانمان دهید !

ای بابا, ما که هنوز روی لیلی زن بود یا مرد داریم میسخنیم؟ (:

ریشِ مردان یکی از همان کاکل‌ها است دیگر! مویِ سینه نیز همینجور, اگر نیک بنگرید موی سینه‌یِ مردان آرایش[sup][aname=rpacc05][[/aname][anchor=pacc05]1][/anchor][/sup] ویژه‌ای هم دارد و تا پایین ناف میاید:

[عکس: 24.png]


به این‌ها موهای آندروژنیک هم میگویند که کارکردشان بمانند مویِ شرمگاه افکنشِ 'فرومون‌'ها نیز بوده (و هست):[عکس: 72.jpg]

الگومندی موهای سینه (که در اینجا یکسنج[sup][aname=rpa2f55][[/aname][anchor=pa2f55]2][/anchor][/sup] نیستند هر آینه).


پیوند آندروژن به زیبایی را امیر شاید بهتر بتواند بگوید.

----
[aname=pacc05]1[/aname]. [anchor=rpacc05]^[/anchor] â+râstan::Ârâstan || آراستن: مزین کردن Ϣiki-En, fa.wiktionary.org, Dehxodâ to adorn zieren
[aname=pa2f55]2[/aname]. [anchor=rpa2f55]^[/anchor] yek+sanj::Yeksanj || یکسنج: متقارن Ϣiki-En symmetrical

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ
#40

من گمان می‌کنم کارکرد اصلی ریش در مردها تحریک و ارعاب نرهای دیگر بوده، نه جلب نظر زیبایی‌شناسانه‌ی زنان. بیشتر تحقیقاتی هم که در اینباره انجام شده‌اند نشان می‌دهند اثر اصلی و بنیادین(و مثبت)ریش به روی مردان دیگر است نه زنان(برای مثال این یکی). شاید زمانی مردان ریش‌بلند جذابتر از دیگر مردان بوده‌اند چراکه در بیشتر جوامع کهن ریش هرچه بلندتر، نفوذ و مقبولیت و احترام اجتماعی نیز بیشتر، و زنان هم نوک اصلی پیکان انتخاب جنسی‌شان معطوف است به همان جایگاه مرد در «هرم قدرت»، پس شاید یک ارتباط غیرمستقیم بوده، خاصه آنکه نمودهای این ارتباط میان ریش و جایگاه اجتماعی از جامعه‌ی خود ما(که قرنها الزامی برای عضویت مرد در آن برخورداری از ریش بوده)تا سرتاسر دیگر نقاط گیتی قابل مشاهده است. در برخی جوامع شرق آسیا(مثل کره)بلند کردن ریش برای مردان فاقد مقام اجتماعی والا ممنوع (فرهنگی یا قانونی آنرا خاطرم نیست) است و حتی هنوز هم تنها مردان برجسته و مسن اقدام به بلند کردن آن می‌کنند. البته تردیدی هم نیست که ریش نشانه‌ی وجود و احتمالا فراوانی تستسترون در مرد است و می‌تواند در میان نشانگان جنسی باشد که ماده از طریق آنها شاخص سلامت جنسیتی و ژنتیکی پارتنر خود را محک می‌زند.

هرچه که باشد، به گمانم صحبت از اینکه «زنان چه می‌خواهند، چرا آنر می‌خواهند، چطور آنرا می‌خواهند و ...» در تاپیک ریش کافی‌ست. بجای آن فرتور مردان با ریشهای حسابی یا زیبا را اینجا بگذاریم که کمی مایه خرسندی روح و جان بشود، اگر دوستان از ریش خوششان نمی‌آید بروند جستار ژیلت باز بکنند و بگذارند ما کارمان را بکنیم:

[ATTACH=CONFIG]1742[/ATTACH]


فایل‌های پیوست
.jpg 3a8cdc179cb1ec82_w730.jpg اندازه 355.06 KB  تعداد دانلود: 1,357
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان