نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خداوند شناسی
#31

سلام عید فطر میارک. نماز و روزه هاتون هم قبول. طرز نوشتن شما خیلی جالب است. آیا همینطوری هم صحبت می کنید؟ زبان شما پارسی دری است اگر اشتباه نکنم.
پاسخ
#32

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان "و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " "هم بندگانی مهرگسترُ همانانی می گذرند بر زمین خواری هم گُداری روبروشدندشان کم داناها گفتند آشتی ای" درود بهتان هم بندگی تان را خداوند بپذیرد،نه من زبان دری گویش ندارم،چون دوست دارم پارسی خودشُ بگویم هم بشنوم نمی آیم چیزی که از جای دیگر بِهِش افزوده شد بکار ببرم، هم بچرخم ببینم تو همین زبان چی می گفتند که زبانِ خودمان دور ریخته نشود به گذارِ زمان ،باز در بیرون با مردم اینگونه تلاشی دارم باز چون بایست تند گفتگو کنم همچنین یاد آورم همچنین رفتار مردم تند خو می شود خیلی پیروز نیستم ،خداوندا ما را کمک کن که بندگی ات کنیم نه دیگریُ که زندگی بر ما سخت گذر نکند
پاسخ
#33

mbk نوشته: فارسی نویسی ام بدک نیست کَمِش خودم سر در می آورم

اینجا بلاگتون نیست یک فرومه. اینکه من خودم میفهمم که نشد جواب!
پاسخ
#34

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان "الم ذالك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالآخرة هم یوقنون اؤلائك على هدئ من ربهم و اؤلائك هم المفلحون..""الف لام میم آنست نوشتار نباشد دودلی درش نمایانگری برای بیمناکان کسانی باور می کنند به پنهان هم برپا می دارند پیوستِ نمازُ هم از چه توشه دادیمشان پرداخت می کنند هم کسانی باور می دارند به چه فرودآمد سویت هم چه فرود آمد از پیشترت هم به واپسین آنها یکدلند آندسته اند بر نمایانگری از پروردگارشان هم آندسته اند آنها رستگارگشته ها.." چیست برما که تکیه نکنیم بر خداوند؟ هم پیشتر نمایاندمان کوچه مانُ ،هم بر خداوند تکیه می کنند تکیه کنندگان
پاسخ
#35

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان "ألم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مكین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمكذبین""آیا نبوده می آفرینیمتان از آبی خیلی سست گشته ای باز گذاشتیمش در ایستگاهی خیلی جا دهنده گشته ای سوی اندازه ای شناخته گشته ای باز اندازه گذاشتیم باز خوشی اندازه گذاران بَدی زمان آنگاهی برای دروغ پنداران " خداوندا مرا ببخش هم با روگرداندن همنشین مکن
پاسخ
#36

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان "و یا قوم إعملوا علی مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو كاذب وأرتقبوا انی معكم رقیب " "هم إی برپاها انجام دهید بر جایگشته تان چونم انجام‌گری زودی می دانید کسیُ می آیدش ناگواری رسوا می کندش هم کسی او درغگوست باز چند پی نگرید چونم باهاتان خیلی پی نگری " خداوند مرا به آشتی با خودت بدار نه دیگری هم مرا نماز خوان بدار هم از دهندگان پاکیزه ها در راهت
پاسخ
#37

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻫﺎ ﻭﺃﻧﺎﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎﺩﻱ 17 ‏
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻥ ﺃﺣﺴﻨﻪ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻮﺍ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 18 "
" هم کَسهایی بازدارند به هم گمراه شده ها که بندگی می کنندش هم پیوسته برگردند سوی خداوند تا آنها را مژده باز مژده ده بندگانیم 17
کَسهایی می شنوند باهم گفته باز پِی می روند با هم نیکوترش آندسته کَسهایی نمایاندِشان خداوند هم آندسته آنها برتری بهره برهایند 18 "
بنده یکی باشیم آنهم خداوند که براستی نمایاند هم آنکه به چشمها سو داده خوراکی پاکیزه فراهم سازد ،
نه بنده دیگرها که کوچکترین سودی به کسی نرسانند هم کوچکترین آسیبی ،گمانِ ترس از توانایی دیگرها کار بنده های خداوند نیست،
نمونه دانش آموزی ترسِ بیشتر فهمی دیگرها تکاپو دارد هم دیگری باورمند برای خوشنودی خداوند تکاپو می افتد یکسان نیست ، یکی خدایش فهمهای بیشتر دیگری، دیگری ندارد جز خداوند خدایی که او را به نیازش فهمانَد ،خداوندا ما باورمندها را خوشنود از داده ات کن هم نمازخوانمان پیوسته دار‏ هم ترسان از خودت
پاسخ
#38

پنهان زحاسدان به خودم خوان که منعمان
خیر نهان برای رضای خدا کنند
من این شعر حضرت حافظ را خیلی دوست دارم گویی تفسیر سوره ی حمد استE032

پ.ن
راستی در همین جستار خودتان مطلب بگذارید بهتر است چون بعضی ها تاب واژه های شما را ندارند!


پاسخ
#39

" بسم الله الرحمن الرحیم
..ﻭﮐﯿﻒ ﺗﮑﻔﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻢ ﺗﺘﻠﯽ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺍﯾﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ
ﻓﯿﮑﻢ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﯾﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻫﺪﯼ ﺍﻟﯽ
ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ..."
" به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان
...هم چگونه رو می گردانید هم شما پِی خوانده می شود بَرِتان نشانه های خداوند هم دَرِتان فرستنده اش هم کسی چنگ می زند به خداوند باز پیش نمایانده شد سوی راستراهی گردنده خواسته پابرجایی...."
خداوندا مرا همیشه باورمند دار نه روگردان پس از نمایانده شدن بکمک سخنت قرآن هم نماز خوانم دار‏
پاسخ
#40

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
".. ﻭَﻳَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻻ ﻳَﻤْﻠِﻚُ ﻟَﻬُﻢْ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻷَﺭْﺽِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻻ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﻥَ ‏ 73 ‏
ﻓَﻼ ﺗَﻀْﺮِﺑُﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻷَﻣْﺜَﺎﻝَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻻ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ‏ .. 74 "
"‏ هم میکنند بندگی از جدای خداوند چه نه میباشد دارا تا براشان توشه ای از آسمانها هم زمین چیزی هم نه میخواهند چند فرمان برند 73
باز نه میزنید براخداوند نمونه ها اگرِ خداوند میداندُ شما نه میدانید ..74 "
خداوندا مرا برپادارنده پیوست نماز کن نه جورِ فرزندهای اسرائیلی که گوساله طلایی بندگی میکردند که سودی ندادشان نیز نه جورِ دو سه گانه پرستهای دریافت داشته های نوشتار آسمانی که آدمهای مرده یا رفته از پیششان را بنده هم دوستدارند بی اندکی یاری شدن تویی که هوش هم گوش نیز بینایی دست پا خوراکی خانه پیراهن نیز...برای زندگی مان فراهمیدی مرا بنده ای به یاد دیگر سرا دار نه دلبسته نزدیک سرا
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط solo
06-07-2016, 10:52 AM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان