نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خداوند شناسی
#51

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
sonixax نوشته: هر چه قدر هم که بنویسید، درست آخر کلاسی که اطلاعات کامل و لازم جهت استفاده را در اختیار برنامه نویس قرار ندهد دو زار نمی ارزد :))
ببین یک نمونه می آورم ،
پیرو یا تابع یا function در یک چیزی همانند class a که شناخته شده public به شناسه sort( array a[1,100000] )
همچنین یک پیرو یا تابعی دیگری شناخته شده private به شناسه sortx
شمایی که برنامه نویسی میدانید آیا چیدن یا sort میخواید از class a اگر از کسی دیگر گرفتید؟ یا روش چیدن یا sortingکه میتواند چند جورِ گوناگون رخ دهد؟
جایی که سازنده بگوید برای انجام این چیز نیاز به پردازنده آ این شماری نگهدار حافظه هم پرداخت input به این روش هم دریافت output به این روش دارید ،
اگر کسی برنامه نویسی نمیداند نمونه روشن ترش در روبرداری یا copy از یک رشته نوشته text ،آیا شما روبرداری از رایانه میخواهید با دانستن روش چپ کلید+...؟یا ساختارِ درونی روش انجام این کار که میتواند با شیوه هایی رخ دهد که آگاهی بهش نیست هم اگر نیاز بود میروی دنبال میکنی که شاید نتوانی بیابی !!
یا اگر سرماخوردگی با گلودرد گرفتی میروی از پزشک درمان میخواهی؟ یا روش درمان؟ یا از چیزهایی که در دارو هست میروی میپرسی ؟یا میپرسی گروه خونی سازنده دارو چه بوده که این را ساخت؟
خداوندا مرا پیوسته برپادار نماز کن نه ناباور که نمیدانند چگونه برپا مانند هم نه بهانه گیرهای سردرگم
پاسخ
#52

mbk نوشته: ببین یک نمونه می آورم ،
پیرو یا تابع یا function در یک چیزی همانند class a که شناخته شده public به شناسه sort( array a[1,100000] )
همچنین یک پیرو یا تابعی دیگری شناخته شده private به شناسه sortx
شمایی که برنامه نویسی میدانید آیا چیدن یا sort میخواید از class a اگر از کسی دیگر گرفتید؟ یا روش چیدن یا sortingکه میتواند چند جورِ گوناگون رخ دهد؟
جایی که سازنده بگوید برای انجام این چیز نیاز به پردازنده آ این شماری نگهدار حافظه هم پرداخت input به این روش هم دریافت output به این روش دارید ،
اگر کسی برنامه نویسی نمیداند نمونه روشن ترش در روبرداری یا copy از یک رشته نوشته text ،آیا شما روبرداری از رایانه میخواهید با دانستن روش چپ کلید+...؟یا ساختارِ درونی روش انجام این کار که میتواند با شیوه هایی رخ دهد که آگاهی بهش نیست هم اگر نیاز بود میروی دنبال میکنی که شاید نتوانی بیابی !!
یا اگر سرماخوردگی با گلودرد گرفتی میروی از پزشک درمان میخواهی؟ یا روش درمان؟ یا از چیزهایی که در دارو هست میروی میپرسی ؟یا میپرسی گروه خونی سازنده دارو چه بوده که این را ساخت؟
خداوندا مرا پیوسته برپادار نماز کن نه ناباور که نمیدانند چگونه برپا مانند هم نه بهانه گیرهای سردرگم

باز هم میگویم هزاری هم که بنویسید در صورتی که کلاس مورد بحث اطلاعات کامل و کافی جهت استفاده برنامه نویس دیگر را در اختیار وی قرار ندهد دو زار ارزش ندارد! برای همین هر برنامه نویسی یک راهنمای کامل با کلاسی که نوشته منتشر میکند و یا درست و درمان آن را کامنت میکند! فرق نمیکند که برنامه نویسی بعدی از سورس کد خبر داشته باشد یا نداشته باشد هنگام استفاده به کامنتها و یا راهنما مراجعه میکند تا بداند کلاس چگونه کار میکند! اگر نداند کلاس ارزشی برابر پشکل دارد!
مثالتون هم در مورد درمان دری وری محض هست! پزشکه که باید روش درمان رو بدونه! (برنامه نویس - توسعه دهنده) نه بیمار (کاربر)، اون کسی هم که روش درمان رو کشف میکنه (نویسنده کلاس) باید روش درمانش رو در اختیار بقیه پزشکان بذاره تا بتونند ازش استفاده کنند وگرنه روش درمان وی هم ارزشی برابر پشکل خواهد داشت.

پس بیخودی دست و پا نزنید که بیشتر فرو میرودی!

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#53

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﻳُﻘِﻴﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﺼَّﻼﺓَ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﻨﻔِﻘُﻮﻥ "
" کَسهایی میباورند به پنهان هم میدارند برپا پیوستن نمازُ هم از چه توشه دادیمشان میپردازند "
sonixax نوشته: باز هم میگویم هزاری هم که بنویسید در صورتی که کلاس مورد بحث اطلاعات کامل و کافی جهت استفاده برنامه نویس دیگر را در اختیار وی قرار ندهد دو زار ارزش ندارد! برای همین هر برنامه نویسی یک راهنمای کامل با کلاسی که نوشته منتشر میکند و یا درست و درمان آن را کامنت میکند! فرق نمیکند که برنامه نویسی بعدی از سورس کد خبر داشته باشد یا نداشته باشد هنگام استفاده به کامنتها و یا راهنما مراجعه میکند تا بداند کلاس چگونه کار میکند! اگر نداند کلاس ارزشی برابر پشکل دارد!
مثالتون هم در مورد درمان دری وری محض هست! پزشکه که باید روش درمان رو بدونه! (برنامه نویس - توسعه دهنده) نه بیمار (کاربر)، اون کسی هم که روش درمان رو کشف میکنه (نویسنده کلاس) باید روش درمانش رو در اختیار بقیه پزشکان بذاره تا بتونند ازش استفاده کنند وگرنه روش درمان وی هم ارزشی برابر پشکل خواهد داشت.
پس بیخودی دست و پا نزنید که بیشتر فرو میرودی!

ببین شما گرداننده این تالار باشی آیا براکاربرهای دیگر دسترسی پله ای پایینتر یا کمتر از خود میدهید؟ یا دسترسی سراسری ،
نمونه به یک کاربری چون این بندهء خداوند شناسه هم کلید واژهء سر گرداننده ها admin را میدهید؟ یا کاربر پله پایینتر user?
نمونه من یکی ازتان درخواست کنم؟ شناسهء آ یا ب هم کلید واژهء درون شدن به تارنمایشان را میدهید؟ یا میگویید با همان شناسهء خودتان بیایید یا درخواست کنم برای شناسه ام گزینش دسترسی بالاتر دهید چه میکنید؟ ،
یا رفتید یک مغازه میگویید میشود کلید مغازه تان را به بنده دهید تا من یکسره در مغازه تان آزاد بگردم ببینم چه اندازه پول دارید؟چه اندازه فروش دارید ؟
یا تنها میروید میپرسید اون چیزی که آنجا هست چند؟تا بخریدش یا نه !
پناه بر خداوند یگانه دانا که ازش میخواهم مرا ناباور مکند هم خداوندا مرا برپادار نماز کن برای پیوستت
پاسخ
#54

به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺑَﻌْﺪَ ﺇِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻭَﺷَﻬِﺪُﻭﺍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﺣَﻖٌّ ﻭَﺟَﺎﺀَﻫُﻢُ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻻ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ 86 "
"چگونه مینمایاند خداوند برپاهایی روپوشاندند چندی باوریشانُ گواهیدند که اگرِ فرستاده درستیُ آمدِشان ریزروشنشده هاُ خداوند نه مینمایاند برپاها ستمکارها 86 "
ببینید خداوند راهنمای ناباورهای روپوشاننده چندی پس از باورشان که درستی را شناختندُ روپوشاندند نه مینمایاند جورِ کسی که دانست خداوند آفتاب روز شبُ تابستان زمستانُ گذاشت بجای پذیرفتن هم فروتنی آغاز به پوسخند هم ناچیز دانی هم گمان پردازی آرزوی بیخود سرکشی دورویی روی آورد خداوند هم رهایش کند، خداوندا تویی که به ما اندیشه گزینش ها واداری به خوردن خوابیدن دادی نه دیگری ها که مگسی را توشه ندهند مرا برپاساز پیوست نماز دار نه دوگانه رفتار در گزینش
پاسخ
#55

"بسم الله الرحمن الرحیم
.. ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﻥْ ﺗُﻄِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻳَﺮُﺩُّﻭﻛُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻋْﻘَﺎﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺘَﻨْﻘَﻠِﺒُﻮﺍ ﺧَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ ‏ 149 ﺑَﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﻮْﻻﻛُﻢْ ﻭَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﻨَّﺎﺻِﺮِﻳﻦَ ‏ 150 ﺳَﻨُﻠْﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﺍﻟﺮُّﻋْﺐَ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﺷْﺮَﻛُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﻨَـﺰِّﻝْ ﺑِﻪِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻭَﻣَﺄْﻭَﺍﻫُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَﺑِﺌْﺲَ ﻣَﺜْﻮَﻯ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ‏ 151 ‏ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺻَﺪَﻗَﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻋْﺪَﻩُ ﺇِﺫْ ﺗَﺤُﺴُّﻮﻧَﻬُﻢْ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﻓَﺸِﻠْﺘُﻢْ ﻭَﺗَﻨَﺎﺯَﻋْﺘُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻷَﻣْﺮِ ﻭَﻋَﺼَﻴْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺃَﺭَﺍﻛُﻢْ ﻣَﺎ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻵﺧِﺮَﺓَ ﺛُﻢَّ ﺻَﺮَﻓَﻜُﻢْ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻟِﻴَﺒْﺘَﻠِﻴَﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻔَﺎ ﻋَﻨْﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﻓَﻀْﻞٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ‏ 152.."
" به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان
.. ای هران همانها باوریدند اگر فرمان میبرید همانها روپوشاندند کنارمیزنندتان بر دنبالهاتان باز وارونه میشوید تباهکارهایی 149 آری خداوند دوستدارتانُ او بِهی یاورهایی 150 زود روبرو میسازیم در دلهای همانها روپوشاندند هراس بِچه همبازگذارند بِخداوند چه نبوده فرو میاید بِهِش انگیزانیُ آغوششان گودال آتشیُ بدی جایگاهِ روشنی بندسازها 151 هم تا پیش راست ساختتان خداوند نویدش گُداری یافتیدشان به گوشرسانیش تا زمان گُداری سُستشدیدُ کشمکشکار شدید در دستورُ فرمان نبردید از چندی چه دیده ساختتان چه دوستمیدارید ازِتان کسی هدف میدارد نزدیکسراُ ازِتان کسی هدف میدارد دگرسرا پسِ چندی درکارآوردِتان فراباره شان برامی آزمایدتان هم تا پیش گذشت کرد فراباره تانُ خداوند دارای بیشتری بر باورمند ها 152.."
ببینید باورمندها نبایستی هیچگونه فرمانبری از روپوشنده های به خداوند کنند یا باهاشان دوست باشند که اینها درپِی روپوشنده سازیِ باورمندهای به خداوند یگانه اند،برای رفتن پیش هم راهنمای هم اندیش روانشناس پزشک ها فروشگاهها بایستی خیلی تیزنگر باشیم تا در دامِ دشمنیشان نیافتیم که هدفشان پست هستُ
دشمنیشان آشکار،،،، خداوندا تویی که دگرسرا برای باورمندها میسازی به هدفی درست مرا برپاساز پیوست نماز دار نه نزدیکسرا دوستِ دشمنهایت
پاسخ
#56

"بسم الله الرحمن الرحیم
..ﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻟَﻌِﺐٌ ﻭَﻟَﻬْﻮٌ ﻭَﺯِﻳﻨَﺔٌ ﻭَﺗَﻔَﺎﺧُﺮٌ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺗَﻜَﺎﺛُﺮٌ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻟْﺄَﻭْﻟَﺎﺩِ ﻛَﻤَﺜَﻞِ ﻏَﻴْﺚٍ ﺃَﻋْﺠَﺐَ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ﻧَﺒَﺎﺗُﻪُ ﺛُﻢَّ ﻳَﻬِﻴﺞُ ﻓَﺘَﺮَﺍﻩُ ﻣُﺼْﻔَﺮّﺍً ﺛُﻢَّ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺣُﻄَﺎﻣﺎً ﻭَﻓِﻲ ﺍﻟْﺂَﺧِﺮَﺓِ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ﻭَﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻥٌ ﻭَﻣَﺎ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺘَﺎﻉُ ﺍﻟْﻐُﺮُﻭﺭِ * ﺳَﺎﺑِﻘُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ ﻛَﻌَﺮْﺽِ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﺃُﻋِﺪَّﺕْ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁَﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳُﺆْﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ .."
"به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان
..دانید که اگرِ چه زنده بودنِ نزدیکسرا بازیُ سرگرمیُ چشم نماییُ خودنمایی میانتانُ چند فراوانی در داراییهاُ فرزندها جورِ نمونه رگباری شگفتسازد روپوشنده ها رویشش پس تندباد میشود باز میبینیش پژمرده شده ای پس میشود پوکیده ایُ در دگرسرا ناگواری خیلی سختیُ آمرزیده شدنی از خداوندُ خوشنودیهاُ چیست زندگیِ نزدیکسرا جز بهرمندیِ فریبها * جلو افنتید سمتِ درستسازی از پرورنده تان هم باغی پهناش جورِ پهنای آسمانهاُ زمین شمارفراهم شده براهمانها باوریدند به خداوندُ فرستاده هاش آن بیشتریِ خداوند می آوردش کسی میخواهد هم خداوند دارای بیشترِ بزرگُ گران.."
ببینید باورمندهای به خداوند یگانه نبایستی فریبِ دارایی های گذرا جورِ خانه فرزند پول بازیچه نیز سرگرمی چون آهنگ های رنگارنگ را بخوریم که چون زمینی خشک پس از رگبار میماند که سبز میشود باز به بادی خشک میشود هم دگر سرا ناگواری خیلی سخت برای روپوشنده های ناباور هم آمرزش برای باورگرها که پذیرایند هست ،پس جلو افتیم سمت درستسازی خداوند هم باغ بهشتی که پهنایش بیشتر از پهنای زمینُ آسمانها که فراهم شده برا همانها باوردارند به خداوندُ فرستاده هاش با برپایی پیوست نماز هم دادن دارایی برای پاکیزه شدن نیز اگر کسی توان دارد جانوری آزاد گوشت میکشد به نیازمندان میدهد که برای خوشنودی خداوند هست،،
خداوندا مرا برپاساز پیوست نماز برای یادگوییت دار
پاسخ
#57

به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان "..ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣَّﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺛُﻢَّ ﺍﺳْﺘَﻮَﻯٰ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻓَﺴَﻮَّﺍﻫُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﺎﻭَﺍﺕٍ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ 29.."".او همان آفرید تاتان چه در زمین همگی پس چندهمسان کند سمتِ آسمان باز همسان ساختش هفتی آسمانهاُ او بِهَر چیزی دانایی 29.." ببینید باورمندها یکی از آفریده های خداوند روغنی شناخته شده به شناسه نفت هست کنارش بخارهایی چون متانُ دگر ها که سوخت هستند در کوره ها، از قیر در آببندی خانه ها ساختن نارساناهای نرم پلاستیک سازی نخ سازی یا ،،گوگرد یا دگر چیزها که کنارِ برداشتِ این سوختها گرفته میشود چیزهای خورنده چون لک بر شوینده ها که فراوان کار میبندیم درست هست که از اینها در آینده شاید برای گرمازایی کمتر کاربرند باز همچنان کاربری فراوان دارند،،اگر توان خورشیدی آید پوشنده سیمها یا دسته هاش بایستی نارساناهایی باشند که از همین روغنها یافت میشوند،،،رنگ زدنشان چسباندنشان، سوار کردنشان بایستی رو همین نرم ابراز با این نرم ابزار روغنی باشد،، خداوندا مرا باورمند به خودت که خوشیرسانها از توست سازُ برپاساز پیوست نماز دار
پاسخ
#58

"بسم الله الرحمن الرحیم
.. ﻭَ ﻣَﻦْ ﺃَﻇْﻠَﻢُ ﻣِﻤَّﻦِ ﺍﻓْﺘَﺮﻱ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﮑَﺬِﺏَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳُﺪْﻋﻲ ﺇِﻟَﻲ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼﻡِ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻻ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤﻴﻦَ ٧
ﻳُﺮﻳﺪُﻭﻥَ ﻟِﻴُﻄْﻔِﺆُﺍ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺄَﻓْﻮﺍﻫِﻬِﻢْ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣُﺘِﻢُّ ﻧُﻮﺭِﻩِ ﻭَ ﻟَﻮْ ﮐَﺮِﻩَ ﺍﻟْﮑﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ٨ .."
"به شناسه خداوند پرمهر خیلی مهربان
..هم کیست حیفنده تر از کسی بافدچند بر خداوند دروغ ُ او فراخوانی میشود سمت آشتی؟ُ خداوند نه راه میکشاند برپاها حیف کارها ٧
هدف میدارند برا خاموش میکنند روشنیِ خداوندُ به بازدم هاشانُ خداوند همه گیر کنندهء روشنایشُ تایا ناخوش داشت روپوشنده ها ٨.."
بینید دستی داریم باهاش کارهایی چون نوشتن خوراک دهان گذاشتن مهار کردن چهار پا دوشیدن چهار پا کاشتن بذر جابجایی چیزها، ناخنی که برای در آوردن روکش گوشی یا،،،،آیا اگر بیهوش شویم چنین کاری میتوانیم انجام دهیم یا دست مان اگر ایست مغزی کنیم همان کار را انجام میدهد؟یا پاره شدن رگهای پیامرسها به دست،
کنون برخی جور یهودی خود را
» آمرزش از خداوند میخواهم « خداوند زاده میدانند کنون میتوانند بی بخشش خداوند زنده مانند یا خود را از ناخوشیُ مرگ برهانند، یا مسیح آشتی خداوند برش باد کنون هست پیش ما؟ که خودی نشان دهد؟ یا که او هم آفریده ای از آفریده های خداوند بود که زمانهایی خیلی پیش خداوند بهش زندگی بخشید پسش آن زندگی را ازش گرفت؟نادلارامهای پُر سرکش چه کاری از دست آنها بر می آید آیا سهمی در بهترشدن زندگی خودشان دارند؟
خداوندا مرا از آیین نادلارامها دور ساز که به بخششهایت روپوشنده نباشم با برپایی پیوست نماز برای یاد گوییت
پاسخ
#59

درود:e303:

با توجه به اوضاع کنونی جهان، من گمان کنم که برخی از آفرینش گرایان به این نتیجه رسیده که خدا جهان را نیافریده بلکه آن را ریده است؟!!!!:e140:

خوب بنابراین، آنها را نمی توان آفرینش گرا نامید بلکه باید ریده گرا نماید (اگر خدا را هنوز قبول داشته باشند) - یا یک ورژن قابل ارائه تر - خداوند اجابت مزاج گرایی (الله اجابت مزاج گرایی)E00e

امروز یکیشون می گفت ما که هر چه دعا کردیم چیزی نصیب مان نشد، گفتم شاید کور و کر شده؟ بعد توضیح دادم که می دانی که زمین و خورشید و همه این جهان در اثر انفجار بزرگ -مهبانگ، بیگ بنگ - به وجود آمده شاید حواسش نبوده و زیادی نزدیک ایستاده چشم هایش کور شده و گوش ها کر؟ هان؟ E105

بعد دیدم که یک لحظه رفت تو فکر نمی دانم یا به طور تصادفی یک نظریه تازه را در اندیشه های الهیاتی بنیاد گذاشتم یا طرف رفت تو فکر که چطوری اینجانب را بفروشد؟؟؟

به هر حال، برای مسلمانان می توان این طور دعا کرد::e303:

اگر زن بود، باید برایش دعا کرد که خدا پسرخاله ی سعد بن ابی وقاص یا پسر دایی عماریاسر یا دادش عثمان بن حنیف یا پسر عموی بلال حبشی یا خود بلال حبشی را شریک جنسی شما در بهشت قرار دهد ...
اگر مرد بود باید برایش دعا کرد که انشالله خدا دختر خاله میثم تمار یا دختر برادر زبیر بن عوام یا خاله سعد بن معاذ یا عمه عبدالله بن رواحه را شریک جنسی شما در بهشت قرار دهد
پاسخ
#60

"بسم الله الرحمن الرحیم
..ﺃَ ﻓَﻐَﻴْﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﺑْﺘَﻐِﻲ ﺣَﻜَﻤﺎً ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺇِﻟَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﻣُﻔَﺼَّﻼً ﻭَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﺗَﻴْﻨﺎﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺃَﻧَّﻪُ ﻣُﻨَﺰَّﻝٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﻼ ﺗَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﺮِﻳﻦَ ‏ 114 ‏ﻭَ ﺗَﻤَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺭَﺑِّﻚَ ﺻِﺪْﻗﺎً ﻭَ ﻋَﺪْﻻً ﻻ ﻣُﺒَﺪِّﻝَ ﻟِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ‏ 115 ﻭَﺇِﻥْ ﺗُﻄِﻊْ ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻳُﻀِﻠُّﻮﻙَ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ۚ ﺇِﻥْ ﻳَﺘَّﺒِﻌُﻮﻥَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻈَّﻦَّ ﻭَﺇِﻥْ ﻫُﻢْ ﺇِﻟَّﺎ ﻳَﺨْﺮُﺻُﻮﻥَ 116.."
"به شناسه خداوند پرمهر بسیار مهربان
..آیا واربیگانهء خداوند چندجویم فرمانیُ؟ او همان فرستد نوشتار بندبندشده ایُ همانها آورده ایم دادیمشان نوشتار میدانند که تنهاش فرستاده شده ای از پرورندت به درست، وارنه میباشی از ‏پاره شونده ها ۱۱۴ نیزرساشد گفتاری پرورندت راستکاریُ برابری، نه جاگزینسازی برا گفتارهاشُ، او بسیار شنوا بسیار دانا ۱۱۵ نیز گر پِیمیروی فراوانی کسی در زمین، گُم میکنندت فرابارهء راهی خداوند، گر پِیمیروند گرنه گمانُ؟ گر پیمیروند گرنه تخمین میزنند؟ ۱۱۶.."
بینید ای گمانپردازهاُ تخمین زننده ها به زودی شکست میخوریدُ سمت آتش سوزانچالُ بدی جابجاشدن، ، خداوند پرمهر بسیار مهربان یگانه ،گشاینده دانهُ هسته، گشاینده تازه دم ها سپیده دم ها را نمیپذیرید، به خواست خداوند هم نزدیکسراُ هم دگرسرا ناگوارِ رسواساز دچار میسازدتان که نه دوست میدارد حیفکارها را،،
"اَللهم""خداوندا" تو نمونه آفرینش عیسی آشتی ات برش باد را جور نمونه آفرینش آدم گذاشتی که از خاک آفریدیشُ پس گفتیش باش میشود زنده ، که از جفت آدم آغازین ماده ای بود که ازش آدم، نیز ما آفریده شدیم، همانند ناپیوند از دگر گونه، بی جفت، asexual,خود زایشی، نیز ما هم از خاک از خوراکی از پدر مادر آفریده میشویم،جوری که عیسی از گل پرنده میساخت آغازین ماده آدموار را هم اینگونه آفریدی، مرا به یادت گفتن دار با برپایی پیوستن نماز نه روگردانی تنبل نادان دشمنت
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط solo
06-07-2016, 10:52 AM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان