دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 06-01-2020

(06-01-2020, 04:43 PM)Scary نوشته:  یک سوال دارم از تمام دوستان آیا نگرش شما در این سال های اخیر تغییر کرده؟ 
تلاشی کرده اید که در همان ناباوری و بی اعتقادی خودتان خطاها و ایرادها را جستجو کنید؟آری, بویژه در زمینه‌ی مادیگرایی من یافته‌های خودم را فلسفیده ام که همراستا با یافته‌های نوین آدمی در فیزیک کوانتومی بوده‌اند. نرمافزار و سختافزار بیشتر از هرزمان دیگری در تاریخ آدمی به ما سرنخ برای اندیشه پیرامون چیستی خودآگاهی و چرایی شاید هستی داده‌اند.
چیز دیگری هم که من دیدگاه‌ام را پیرامون آن ورتانده‌ام کمونیسم است. بر پایه‌ی آنچه من میجویم, سرمایه‌داری گزینه‌ی بهتری است.
در زمینه‌ی تکنولوژی, دیدگاه من ندگریسته, ولی راهکارمند شده است.
در زمینه‌ی پارسی نیز اینروزها پارسیپ یک سرگاه (قطب) کوچک ولی پایدار برای گسترش آن گشته, که برای خود من گاهی باورناپذیر است.
در زمینه‌ی خردگرایی, من فلسفه‌ی خودم را پی‌ریخته‌ام که بنیکی سُهشگرایی و خردگرایی را با هم میامیزد.
در زمینه‌ی خردوخوراک دیدگاه من شاید ۱۸۰ زینه دگرگون شده باشد, و تندرستی من اینروزها در بالاترین خودش است.
اینها چند و چکیده‌ای از دگرگونی‌ها.


RE: پاتوق شب نشینی - sonixax - 06-02-2020

(06-01-2020, 04:43 PM)Scary نوشته:  یک سوال دارم از تمام دوستان آیا نگرش شما در این سال های اخیر تغییر کرده؟ 
تلاشی کرده اید که در همان ناباوری و بی اعتقادی خودتان خطاها و ایرادها را جستجو کنید؟


نه من همون طوری موندم که شق یه دنده، همینی که هست اصلن :)))
ولی به دور از شوخی قطعن دیدگاه آدم در گذر زمان تغییر میکنه. اونی که نگرش و دیدگاهش تغییر نمیکنه صندلیه! موجود زنده با کسب تجربه همواره نگرشش به دنیا عوض میشه اگر موجود زنده نامبرده صاحب خرد باشه (مثل آدمی) منهای تجربه مطالعه و کسب دانشهای نو هم بسیار موثر هستش.


RE: پاتوق شب نشینی - Scary - 06-04-2020

(06-01-2020, 07:49 PM)Mehrbod نوشته:  
(06-01-2020, 04:43 PM)Scary نوشته:  یک سوال دارم از تمام دوستان آیا نگرش شما در این سال های اخیر تغییر کرده؟ 
تلاشی کرده اید که در همان ناباوری و بی اعتقادی خودتان خطاها و ایرادها را جستجو کنید؟آری, بویژه در زمینه‌ی مادیگرایی من یافته‌های خودم را فلسفیده ام که همراستا با یافته‌های نوین آدمی در فیزیک کوانتومی بوده‌اند. نرمافزار و سختافزار بیشتر از هرزمان دیگری در تاریخ آدمی به ما سرنخ برای اندیشه پیرامون چیستی خودآگاهی و چرایی شاید هستی داده‌اند.
چیز دیگری هم که من دیدگاه‌ام را پیرامون آن ورتانده‌ام کمونیسم است. بر پایه‌ی آنچه من میجویم, سرمایه‌داری گزینه‌ی بهتری است.
در زمینه‌ی تکنولوژی, دیدگاه من ندگریسته, ولی راهکارمند شده است.
در زمینه‌ی پارسی نیز اینروزها پارسیپ یک سرگاه (قطب) کوچک ولی پایدار برای گسترش آن گشته, که برای خود من گاهی باورناپذیر است.
در زمینه‌ی خردگرایی, من فلسفه‌ی خودم را پی‌ریخته‌ام که بنیکی سُهشگرایی و خردگرایی را با هم میامیزد.
در زمینه‌ی خردوخوراک دیدگاه من شاید ۱۸۰ زینه دگرگون شده باشد, و تندرستی من اینروزها در بالاترین خودش است.
اینها چند و چکیده‌ای از دگرگونی‌ها.


در مورد مادیگرایی من هم عقیده هستم. اما خب در مورد نظام سرمایه داری نیاز به بحث مفصلی داره که واقعا چطور باید اجرا بشه و خب نقدهای زیادی بهش وارد شده. 
دارایی های خصوصی که ایجاد میشه و توزیع ناکارآمد و ناعادلانه پول و قدرت، گرایش به انحصارطلبی در بازار و شکل های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی، از خود، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی و ...

در مورد خورد و خوراک واقعا اراده قوی و انگیزه بالایی میخواد که من این رو در خودم نیافتم. در ایام قرنطینه واقعا دچار اضافه وزن شدم  Cry
آیا در محفل عمومی یا فضای مجازی تمایل به بحث در مورد دین و خدا و ماهیت ج.ا داری؟ و مثل قبل انگیزه اثبات و علاقه مند وارد شدن در اینگونه مباحث داری؟

(06-02-2020, 12:12 PM)sonixax نوشته:  
(06-01-2020, 04:43 PM)Scary نوشته:  یک سوال دارم از تمام دوستان آیا نگرش شما در این سال های اخیر تغییر کرده؟ 
تلاشی کرده اید که در همان ناباوری و بی اعتقادی خودتان خطاها و ایرادها را جستجو کنید؟


نه من همون طوری موندم که شق یه دنده، همینی که هست اصلن :)))
ولی به دور از شوخی قطعن دیدگاه آدم در گذر زمان تغییر میکنه. اونی که نگرش و دیدگاهش تغییر نمیکنه صندلیه! موجود زنده با کسب تجربه همواره نگرشش به دنیا عوض میشه اگر موجود زنده نامبرده صاحب خرد باشه (مثل آدمی) منهای تجربه مطالعه و کسب دانشهای نو هم بسیار موثر هستش.

با توجه به شناختی که ازت دارم و تعداد کامنت های زیادی که ازت خوندم، به فکرم رسید اگر شخص شما اقوامت پاشون به بلاد کفر نرسیده بود و دورترین سفری که رفته بودن قم و جمکران و شمال بود چه فرد متعصب افراطی مذهبی میشدی!
کما اینکه الان در جایگاه ناباوری خودت انسان خردمندی هستی از نظر من بدون اغراق.

البته این طبیعی هستش و به یک انسان هر چه خوراک و تزریق بدی همان رو نمایش میده و این مسئله در مورد خود من و خیلی های دیگه صدق میکنه.
و اتفاقا بودم و تغییر کردم و بارها خودم رو تجزیه و تحلیل و نقد کردم و باز هم میکنم.
اون سوالی که از مهربد پرسیدم از تو هم میپرسم، آیا در محفل عمومی یا فضای مجازی تمایل به بحث در مورد دین و خدا و ماهیت ج.ا داری؟ و مثل قبل انگیزه اثبات و علاقه مند وارد شدن در اینگونه مباحث داری؟
و اگر دوست داری در مورد اون نظام ساختاری کشور هم نظرت رو بگو که موفق ترین کدام هستند که ایده آل قشر مرفه و قشر سرمایه دار و طبقه متوسط و کارگر و خلاصه تمام اقشار جامعه بخوره.

هر چند که نظر من بستگی به جوامع مختلف و خصوصیات ذاتی و رفتاری اون اجتماع داره، شما اگر نظام سوسیالیستی توی کشورهای جهان سوم پیاده کنی میبینی هشتاد میلیون بیکار توی جامعه درست کردی که فقط میخورن و میچرن!

چرا شکلک ها انقدر بزرگه! من یک شکلک کوچک گذاشتم وقتی پست رو ارسال کردم تبدیل به عظمای وقیح شد که مثل تمساح داره گریه میکنه.

من خودم شخصا به جایی رسیدم که هیچ تمایلی نمیبینم در مورد مذهب و خدا و ماهیت ج.ا بحث کنم، چون خیلی سالها پیش جستجو کردم و جواب سوالاتم رو گرفتم و مگر اینکه یا مشکل عقلی دارم که بخوام مدام تکرار کنم یا اینکه ترس از دین و خدا دارم و هنوز ذره ای اعتقاد درونم نهفته! 
که اینطور نیست و من نیازی به این چرندیات مزخرف ندارم.
آیا درست میگم یا نقدی در مورد این حرفم دارید؟

چند وقت پیش یکی میگفت ج.ا فلان و بهمان من در جواب گفتم این چیزهایی که میگی شب روز توی رسانه ها پخش میشه و هممون حفظ هستیم و کار یکی دو روز نیست و اینها چهل و یکساله میکشن و غارت و تخریب میکنند، الان هم که دارن ایران رو کلا به آتش میکشن از جنگل سوزی و کارخانه سوزی و ...
که واقعا معلوم نیست پشت این ماجرا چه خوابی برای ما دیدن.

الان در جواب اینطور آدمها میگم ایده شما برای آزادی و تغییر چیست؟ اهداف شما چیست؟ صحبت از فسادها و پلیدی ج.ا به نظر من الان شبیه غر زدن شده و من دیگه آدم سابق نیستم و متنفر شدم از غر زدن و دنبال راهکار هستم، راهکاری که گره مشکلات و پاسخ به چرا؟ ها باشه

یا اینکه الان میبینم معتقدین تغییر ماهیت دادن و به شیوهای جدید و آپدیت شده امروزی وارد بحث اعتقادی و اثبات خدا میشن و با ترفند و تله گذاری قصد دارن طرف رو سرنگون و ساقط و در واقع خودشون رو اثبات کنند.

مثلا یکی چند وقت پیش اومده بود میگفت تو اگر واقعا آتئیست هستی بیا من با علم خدا رو برات اثبات میکنم و مشخص بود خیلی وقت گذاشته و کتاب های زیادی مطالعه کرده بود، من خیلی راحت بهش گفتم دیر اومدی من علاقه ای به بحث در مورد این خزعبلات ندارم خدایی ندارم و بهش نیازی ندارم که داشته باشم. حالا یک زمانی مطالعات جسته و گریخته انجام دادم و جواب سوالاتم رو پیدا کردم، تا اینکه بیام با تو ساعت ها وقت با ارزش رو تلف کنم و بحث فرسایشی انجام بدم، اون زمان که جوانتر بودم انگیزه داشتم و خب دنباله یافتن سوالاتم بودم اما الان به جایی رسیدم که واقعا پوچ میدونم تمام این مسائل رو.

حالا یک زمانی دانشمندان و محققانی بودن مثل استیون هاوکینگ، ریچارد داوکینز و حتی سده های دور اناکسیمندر و دیاگوراس که دمشون گرم عمرشون رو صرف تحقیق و مطالعه و پژوهش کردن و اینکه من در جایگاه خودم واقعا نیازی ندیدم توی زندگیم خدایی داشته باشم و بپرستمش.

واقعا ریدم با این ریپلی کردنم، برای همین گفتم قالب قبلی بهتر است، میخواهی ویرایش کنی تمام پست ها با هم تکرار و ریپلی میشود.

من واقعا درک نمیکنم مثلا یکسری آدمهای ایدئولوژیک زده میان میگن من دینم انسانیته!
فقط انسانیت و به هیچ چیز دیگه ای اعتقاد نداریم.
بگو آخه دلقک انسان توی قرن بیست و یک کلک خودش رو کند. داریم به جایی میرسیم که شرممون میشه از اینکه میگیم انسانیم، بشر داره بدست خودش، خودش رو به فنا میده، باید بریم ببینیم چطور میشه حیوان باشیم.


RE: پاتوق شب نشینی - sonixax - 06-04-2020

(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  با توجه به شناختی که ازت دارم و تعداد کامنت های زیادی که ازت خوندم، به فکرم رسید اگر شخص شما اقوامت پاشون به بلاد کفر نرسیده بود و دورترین سفری که رفته بودن قم و جمکران و شمال بود چه فرد متعصب افراطی مذهبی میشدی!
کما اینکه الان در جایگاه ناباوری خودت انسان خردمندی هستی از نظر من بدون اغراق.

البته این طبیعی هستش و به یک انسان هر چه خوراک و تزریق بدی همان رو نمایش میده و این مسئله در مورد خود من و خیلی های دیگه صدق میکنه.
و اتفاقا بودم و تغییر کردم و بارها خودم رو تجزیه و تحلیل و نقد کردم و باز هم میکنم.
البته خوب معلومه خیلی هم منو نمیشناسید که طبیعی هم هست :دی

من بیشتر عمرم ایران بودم، از طرف پدری به شدت مذهبی و از طرف مادری نسبتن مذهبی و از دو طرف حتا سپاهی اینا! ولی من از همون بچگی هم از نماز و دین و اینها بدم میومد هنوزم بدم میاد.


(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  اون سوالی که از مهربد پرسیدم از تو هم میپرسم، آیا در محفل عمومی یا فضای مجازی تمایل به بحث در مورد دین و خدا و ماهیت ج.ا داری؟ و مثل قبل انگیزه اثبات و علاقه مند وارد شدن در اینگونه مباحث داری؟

آری

(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  و اگر دوست داری در مورد اون نظام ساختاری کشور هم نظرت رو بگو که موفق ترین کدام هستند که ایده آل قشر مرفه و قشر سرمایه دار و طبقه متوسط و کارگر و خلاصه تمام اقشار جامعه بخوره.

من طرفدار سرسخت نظام سرمایه داری هستم، بحث هام با مزدک هنوز هم موجوده. نظامهای سوسیالیستی و کمونیستی از نظر من شکلی احمقانه از برده داری جمعی هستند و در عین حال ناکارآمد! برای همین همشون پکیدند رفتند پی کارشون اون یکی دو تایی هم که موندند بوی گندشون دنیا رو برداشته!

(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  هر چند که نظر من بستگی به جوامع مختلف و خصوصیات ذاتی و رفتاری اون اجتماع داره، شما اگر نظام سوسیالیستی توی کشورهای جهان سوم پیاده کنی میبینی هشتاد میلیون بیکار توی جامعه درست کردی که فقط میخورن و میچرن!

نظام سوسیالیستی شاید اولش خوب باشه ولی آخرش همیشه به بردگی کل جامعه برای دولت مینجامد و اگر گوش نکنی 27 میلیون 27 میلیون برده ها کشته میشوند (هولودومور - کره شمالی - چین) چون جون برده ها ارزشی نداره.


RE: پاتوق شب نشینی - sonixax - 06-04-2020

(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  چرا شکلک ها انقدر بزرگه! من یک شکلک کوچک گذاشتم وقتی پست رو ارسال کردم تبدیل به عظمای وقیح شد که مثل تمساح داره گریه میکنه.

شکلکهای ترولها این طوری هستند! بزرگند که قشنگ دیده شوند.


(06-04-2020, 11:36 AM)Scary نوشته:  واقعا ریدم با این ریپلی کردنم، برای همین گفتم قالب قبلی بهتر است، میخواهی ویرایش کنی تمام پست ها با هم تکرار و ریپلی میشود.

این به خاطر سیستم ترکیب پستهای پشت سر هم است! میشود خاموشش کرد.


RE: پاتوق شب نشینی - Scary - 06-05-2020

میلاد لطفا لینک مبحث در مورد ساختار نظام های متفاوت رو کپی کن اینجا در وقت مناسب بتونم مطالعه کنم، بعد اگر نکته و مطلب و نقدی بود نظرم رو همینجا عنوان میکنم.
میتونی یک لینک معتبر  و بروز از تمام جوامع بفرستی که بر اساس نمودار توضیح داده باشه کدوم جوامع با چه ساختاری موفق بودن و جامعه مرفهی دارند؟
انگلیسی من زیاد خوب نیست اما به زبان فرانسه تایپ کردم نتونستم اطلاعات کافی بدست بیارم.
من اطلاعات نسبی خودم رو دارم و در مورد نظام سوسیالیستی میشه بیشتر بحث کرد، تا ببینیم چه خواهد شد.


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 06-05-2020

Scary نوشته: در مورد خورد و خوراک واقعا اراده قوی و انگیزه بالایی میخواد که من این رو در خودم نیافتم. در ایام قرنطینه واقعا دچار اضافه وزن شدم  Cry

نه, هرکاری برای اینکه در شما نهادینه شود نیاز به این دارد که خوشآیند باشد. برای من خرد‌وخوراک کوچکترین سختی‌ای ندارد, چون تن من میداند زمانیکه خوب میخورم انگیزه و نود (مود) بهتری دارم, و بوارونه آشغال بخورم کم‌انرژی و افسرده میشوم.

خرد‌وخوراک خوب: گوشت بالا, چربی بالا, کربوهیدرات پایین, میوه‌ی کم, بویژه میوه‌ای شیرین کمتر. از شکر و هرگونه شکر افزوده پرهیز شود. من یکی دو سال میشود قهوه را هم بمانند سیگار کرده‌ام, یعنی گاهی, ماهی یک بار شاید پیش بیاید که یک نخ بکشم آنهم با دوستانی مهمانی‌ای جایی, و قهوه هم بمانند کاربرد دارو دارد برای من. بجایش چایی آنهم سبز, سیاه, سفید همه‌جوره خوب است 👍🏻

در کنار آن بالا رفتن وزن نشان میدهد برنامه‌ای درستی ندارید. برای من روزانه ۱۰ دقیقه نرمش و ماساژ پس از بیدار شدن, پیاده‌روی کم‌کم یک ساعت روزانه, و همچنین ۱ ساعت -دو تا نیم ساعت- ورزش فشرده‌ی روزانه برای ماهیچه‌ها و ورزیده ماندن اندام.

انجام اینها هم کوچکترین سختی‌ای ندارند, بوارونه خوشایند و انگیزه‌بخش اند. من رویهمرفته تنها کارهایی را میانجامم که خوشایند باشند, و اگار میخواستم خویی را در خودم بپرورم میگردم ببینم چگونه میشود خوشایندش کرد.
نقل قول:آیا در محفل عمومی یا فضای مجازی تمایل به بحث در مورد دین و خدا و ماهیت ج.ا داری؟ و مثل قبل انگیزه اثبات و علاقه مند وارد شدن در اینگونه مباحث داری؟
ر نیست و من نیازی به این چرندیات مزخرف ندارم.
آیا درست میگم یا نقدی در مورد این حرفم دارید؟گهگاهی چرا که نه. مهند ولی نیستند. تا دلتان بخواهد من آدم دبنگ دیده‌ام, اگر بخواهم برای هر کدام زمان بگذارم که دیگر زمانی برای خودم نمیماند 😁 انگیزه بود پارتیزانی میکوبم سپس گمنشان میشوم.

یک چیزی که نبایست هرگز بفراموشید, باورها دگرگونی‌پذیر اند, ولی روندی نارژگون دارند. به دیگر زبان میتاونید "دان" بپاشید و بروید, میبینید ۱ سال دیگر از دان هایی که پاشیده بودید یهو یک درخت سبز شده است. همچنین هشیار پاشید دیگران هم دان نپاشند یا اگر میپاشیدند از پالاینده‌های خودآگاهی‌تان رد شوند.


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 06-05-2020

یادمه سالها پیش که میخواستم مزداییک یاد بگیرم میترسیدم, سپس هربار یاد این گفتآورد میافتادم: کاری که یک میمون (مزداییک دان) دیگر میتواند من هم میتوانم 😂

در ورزش هم به خودتان بگویید کاری که یک گوریل دیگر میتواند من هم میتوانم 👌🏻


RE: پاتوق شب نشینی - sonixax - 06-06-2020

(06-05-2020, 10:41 AM)Scary نوشته:  میلاد لطفا لینک مبحث در مورد ساختار نظام های متفاوت رو کپی کن اینجا در وقت مناسب بتونم مطالعه کنم، بعد اگر نکته و مطلب و نقدی بود نظرم رو همینجا عنوان میکنم.
میتونی یک لینک معتبر  و بروز از تمام جوامع بفرستی که بر اساس نمودار توضیح داده باشه کدوم جوامع با چه ساختاری موفق بودن و جامعه مرفهی دارند؟
انگلیسی من زیاد خوب نیست اما به زبان فرانسه تایپ کردم نتونستم اطلاعات کافی بدست بیارم.
من اطلاعات نسبی خودم رو دارم و در مورد نظام سوسیالیستی میشه بیشتر بحث کرد، تا ببینیم چه خواهد شد.

https://daftarche.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85

نگاه کردن به یک نمونه خاص آن هم در کوتاه مدت به هیچ عنوان مثال درستی نیست!
مثلن در همین جستار کمونیسم، کسانی بودند که مدعی شدند نمونه  موفق کمونیسم کمون پاریس بود! چیزی که چند روزی بیشتر دوام نیاورد! (یا دوستان خودشان نمیفهمند یا بقیه را نفهم فرض گرفته بودند).
به طور کلی نظامهی سوسیالیستی/کمونیستی از مزخرف ترین نوع نظامها هستند. باز نظامهای سرمایه داری/سوسیالیستی بهتر هستند ولی آنها هم در نهایت چیز به درد نخوری هستند و نمیتوانند اقتصاد آزاد، سالم و روان را تضمین کنند و وابستگی شدید دارند به نظامهای اقتصادی بزرگتر از خودشان.


RE: پاتوق شب نشینی - Scary - 08-23-2020

درود به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام که کیر تمام کفار به ماتحت اولاد کونی حسن ابن علی و حسین و یارانش و ریدم به کعبه الله این ایام رو تسلیت میگم به مادرقحبگان عالم.

چه خبر دوستان من هر از گاهی ارادت دارم اما کم پیدا شدین؟