دفترچه
English memes - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: Foreign Languages (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-Foreign-Languages)
+--- انجمن: English (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-English)
+--- موضوع: English memes (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-English-memes)

صفحات 1 2 3


English memes - Theodor Herzl - 02-23-2014

E415Lets upload funny English memes hereEnglish memes - Theodor Herzl - 02-23-2014

E412
[ATTACH=CONFIG]3651[/ATTACH]


English memes - sonixax - 02-23-2014

[ATTACH=CONFIG]3654[/ATTACH]English memes - Theodor Herzl - 02-23-2014

E404E404

[ATTACH=CONFIG]3653[/ATTACH]


English memes - Theodor Herzl - 02-27-2014

E412

[ATTACH=CONFIG]3666[/ATTACH]


English memes - Theodor Herzl - 03-11-2014

[ATTACH=CONFIG]3750[/ATTACH]
E412E412


English memes - Theodor Herzl - 03-16-2014

برای کاربران مجرد انجمنE412E412

[ATTACH=CONFIG]3783[/ATTACH]


English memes - sonixax - 03-16-2014

Theodor Herzl نوشته: برای کاربران مجرد انجمن

به هیتلر میگن این همه سرباز ازت حساب میبرند!
همه دنیا ازت میترسند!
چه طوری اوا براون تورو به تخمش هم نیست ؟
میگه : اگر همه اونهایی که گفتی هم من رو لخت میدیدند همین وضع بود E415


English memes - Theodor Herzl - 03-19-2014

[ATTACH=CONFIG]3807[/ATTACH]E412


English memes - undead_knight - 03-19-2014

[ATTACH=CONFIG]3808[/ATTACH]
Camping (gaming) - WiKi
:))