نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گفتگو پیرامون فمینیسم

Mehrbod نوشته: خب چون اگر دنبال نابرابری بودند خود اشان را زن‌گرا (≈femin+ist) مینامیدند, نه برابری‌خواه؟
E40e
ای بابا،کسی که هدف پنهانی داشته که کار ی نمیکنه که هدفش تابلو بشه:))مثل این هست که کسی بگه اصول دینش قرآن و سنت محمده ولی بگه مسلمان نیست.

نقطه مشترک همه ایدولوژی های فمنیستی هم اونی هست که گذاشتم و اون 81 درصد باهاش موافقند؛ولی مثل اون مسلمان(مثلا به خاطر اسلام ستیزی!) به خودشون فمنیست نمیگند:))

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ

undead_knight نوشته: ای بابا،کسی که هدف پنهانی داشته که کار ی نمیکنه که هدفش تابلو بشه:))مثل این هست که کسی بگه اصول دینش قرآن و سنت محمده ولی بگه مسلمان نیست.

نقطه مشترک همه ایدولوژی های فمنیستی هم اونی هست که گذاشتم و اون 81 درصد باهاش موافقند؛ولی مثل اون مسلمان(مثلا به خاطر اسلام ستیزی!) به خودشون فمنیست نمیگند:))

آفرین، دقیقا همین است. تنها ایراد کار اینجاست که متوجه نیستی که آن اهداف مخفی که قرار است تابلو نشود شعارهای برابریخواهانه‌ای که کپی کردی نیست !!

undead_knight نوشته: Feminism is a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, and social rights for women

اینها فمینیست بودنشان همانطور که قبلا گفتم دقیقا مانند مسلمان بودن به سبک مسلمانی به شیوه‌یِ علی شریعتی‌گونه‌ است !!

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ

undead_knight نوشته: E40e
ای بابا،کسی که هدف پنهانی داشته که کار ی نمیکنه که هدفش تابلو بشه:))مثل این هست که کسی بگه اصول دینش قرآن و سنت محمده ولی بگه مسلمان نیست.

نقطه مشترک همه ایدولوژی های فمنیستی هم اونی هست که گذاشتم و اون 81 درصد باهاش موافقند؛ولی مثل اون مسلمان(مثلا به خاطر اسلام ستیزی!) به خودشون فمنیست نمیگند:))

بی دستآویز که نمیشود, میشود؟
شما میخواهید یک چیز نابرابرانه‌ای را به سود برخی جا بزنید, چه میکنید؟ برای نمونه میخواهید به زنان یک امتیاز ویژه‌ای بدهید, باید دستآویز اینکه
اینها "ستمدیده" هستند را داشته باشید یا نه؟ اگر نداشته باشید که خب سر و سدای دیگران درمیاید که چرا دارید به اینها امتیاز ویژه میدهید!
ولی اگر نه, پیشتر خوب مغزشستشو داده باشید اشان که آری, شما ستمگر هستید و اینها ستمدیده بوده‌اند, آنگاه
نمیتوانند بهمین آشکاری به شما بگویند "امتیاز ویژه ندهید", اگر نه انگِ "زنستیزی" میخورند; که میبینیم بروشنی, جز این هم نیست.

به دیگر زبان, اگر شما برابری‌خواه باشید و خود اتان را برابری‌خواه بنامید, اگر هتّا انگیزه و آماج پنهان نابرابری‌خواهانه هم داشته باشید, باز کار خود اتان را سخت کرده‌اید.

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Mehrbod نوشته: بی دستآویز که نمیشود, میشود؟
شما میخواهید یک چیز نابرابرانه‌ای را به سود برخی جا بزنید, چه میکنید؟ برای نمونه میخواهید به زنان یک امتیاز ویژه‌ای بدهید, باید دستآویز اینکه
اینها "ستمدیده" هستند را داشته باشید یا نه؟ اگر نداشته باشید که خب سر و سدای دیگران درمیاید که چرا دارید به اینها امتیاز ویژه میدهید!
ولی اگر نه, پیشتر خوب مغزشستشو داده باشید اشان که آری, شما ستمگر هستید و اینها ستمدیده بوده‌اند, آنگاه
نمیتوانند بهمین آشکاری به شما بگویند "امتیاز ویژه ندهید", اگر نه انگِ "زنستیزی" میخورند; که میبینیم بروشنی, جز این هم نیست.

به دیگر زبان, اگر شما برابری‌خواه باشید و خود اتان را برابری‌خواه بنامید, اگر هتّا انگیزه و آماج پنهان نابرابری‌خواهانه هم داشته باشید, باز کار خود اتان را سخت کرده‌اید.
oh come on
ما در دورانی زندگی میکنیم که اکثر چیزهای "بد" به نام چیزهای "خوب" انجام میشند و شدند،اصلا همین اسلام مگر یکی از شعارهاش "برابری و برادری" نیست؟!
این گیری که به نام فمینسم دادی چندان cool و مهم! نیست، چون نوعا بی اهمیت ترین انتقاد به فمنیسم هست و واقعا توی سایت های آنتی فمنیستی خیلی هم روش مانور نمیشه(فکر کنم مهمترین کسی که این رو ابراز کرده بود amazing atheist بود)

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ

undead_knight نوشته: oh come on
ما در دورانی زندگی میکنیم که اکثر چیزهای "بد" به نام چیزهای "خوب" انجام میشند و شدند،اصلا همین اسلام مگر یکی از شعارهاش "برابری و برادری" نیست؟!
این گیری که به نام فمینسم دادی چندان cool و مهم! نیست، چون نوعا بی اهمیت ترین انتقاد به فمنیسم هست و واقعا توی سایت های آنتی فمنیستی خیلی هم روش مانور نمیشه(فکر کنم مهمترین کسی که این رو ابراز کرده بود amazing atheist بود)

نه که نیست, فمینیست‌ها هیچکجا نمیگویند "زنها برترند", ولی قران هزارجا میگوید "مسلمانان برترند". فمینیست‌ها هیچکجا نمیگویند
مردان را باید کشت (چند تا دیوانه میان اشان, شاید), ولی قران ده بیست جایی میگوید کفار را سر ببرید و "برادری" هم تنها میان و برای مسلمانان است, نه دیگرها.

پس دستآویز فمینیست روشنه: زنان ستمدیده بوده‌اند, ما خواهان برابری برای ایشان هستیم.

اکنون شمای مرد جایی نابرابری از یک فمینیست میبینید, اگر واخواهید, انگ زنستیز میخورید — هر چه باشد
شما و همجنس‌هایِ شما ستمگری کرده‌اند که اینها ستمدیده بوده‌اند دیگر, مگر جز این است؟ —, اگر نکنید هم به
پشت شما میزنند و یک آفرینی میگویند که در ستیز با ستمگری همجنسان اتان پیش‌رفته‌اید و به خواسته اشان میرسند.

سخن کوتاه, آنچه ما اینجا کوشیده‌اید بدریابانیم: زنان ستمدیده نبوده‌اند و نیستند و این بدرستی یک دستآویز بیشتر نیست.

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

undead_knight نوشته: oh come on
ما در دورانی زندگی میکنیم که اکثر چیزهای "بد" به نام چیزهای "خوب" انجام میشند و شدند،اصلا همین اسلام مگر یکی از شعارهاش "برابری و برادری" نیست؟!
این گیری که به نام فمینسم دادی چندان cool و مهم! نیست، چون نوعا بی اهمیت ترین انتقاد به فمنیسم هست و واقعا توی سایت های آنتی فمنیستی خیلی هم روش مانور نمیشه(فکر کنم مهمترین کسی که این رو ابراز کرده بود amazing atheist بود)

چرا، حالا برای پروپاگاندا مفید باشد یا نه ولی بنظر من ه این آوردن "برای زنان" (بجای برای همه) پس از حقوق برابرم نکته‌یِ کم اهمیتی نیست، وقتی برابری بین دو دوسته وجود داشته باشد برابری الف با ب، همان برابری ب با الف است و برابری همه با هم، ولی گویا (جدا از فرض پنهان مظلومیت زنان در تمام عرصه‌ها) منظور از حق برابر، "حق برابرتر" است !!

یک نکته‌یِ دیگر هم اینکه نبود مسئولیت در‌ این تعریف است، وقتی با فمینیست‌ها بحث میکنی مسئولیت وجود دارد ولی در "کار طاقت‌فرسای خانه" است. وقنی مثلا سخن از خدمت سربازی میشود تنها ایراد فمینیست‌ها این است که اینجا حق زنان ضایع شده و زنان "حق" دارند اگر دوست داشتن عضو ارتش شوند و بجنگ بروند، ولی "مسئولیت" سیاسی-اجتماعی در نظر آنها در این مقوله وجود ندارد. E523

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ

Russell نوشته: ولی بنظر من ه این آوردن "برای زنان" (بجای برای همه) پس از حقوق برابرم نکته‌یِ کم اهمیتی نیس

به این من میگویند بازبردتیل (reference-point) و من اینجا از دیدگاه اندیشیک پرداخته بودم که چگونه زمانیکه
از یک پیشانگاشت میآغازیم, فرجام‌هایِ ما سوگیرانه میشوند: گفتگو پیرامون فمینیسم - برگ 21

در اینجا هم پیشانگاشتْ "ستمدیدگی زنان" است و همه‌یِ فرجامها سویی را میگیرند که زنان
با ستمگران دارند رو به بالا, "برابر" میشوند; ولی وارونه, ستمگر که با ستمدیده نمینیازد رو به پایین برابر شود, مینیازد؟ (;

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

اول بچه ها و خانم ها؟!
Women and Children First? Not Anymore : Discovery News
گویا به قول دیسکاوری این جمله با تایتانیک صد سال پیش غرق شده:))
پژوهشی که غرق شدن کشتی ها در زمان صلح از 1852–2011 رو بررسی کرده به این نتیجه رسیده زنان و کودکان بیشتری نسبت به مردان در سوانح دریایی میمیرند.
تنها در دو مورد بوده که این اصل نقض شده،یکی که داستانش رو همه میدونند،یعنی تایتانیک واون یکی کشتی دیگه ای هست به نام بیرکن هد.

این پژوهش کوه یخی برای این افسانه بود :))

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ

undead_knight نوشته: اول بچه ها و خانم ها؟!
Women and Children First? Not Anymore : Discovery News
گویا به قول دیسکاوری این جمله با تایتانیک صد سال پیش غرق شده:))
پژوهشی که غرق شدن کشتی ها در زمان صلح از 1852–2011 رو بررسی کرده به این نتیجه رسیده زنان و کودکان بیشتری نسبت به مردان در سوانح دریایی میمیرند.
تنها در دو مورد بوده که این اصل نقض شده،یکی که داستانش رو همه میدونند،یعنی تایتانیک واون یکی کشتی دیگه ای هست به نام بیرکن هد.

این پژوهش کوه یخی برای این افسانه بود :))

چه خوب, یعنی از ١٠٠ سال گذشته مردان به خود اشان آمده‌اند و جان اشان را دودستی بجای زنان نمی‌بازند؟ 39

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Mehrbod نوشته: چه خوب, یعنی از ١٠٠ سال گذشته مردان به خود اشان آمده‌اند و جان اشان را دودستی بجای زنان نمی‌بازند؟ 39
نه نشون میده که تایتانیک استثنا بوده و اصولا در چنین زمان هایی کسی ادای جنتلمن ها رو در نمیاره و البته کسی رو هم مجبور نمیکنند اداشون رو در بیاره:))
فعلا که در 150 سال گذشته که حوزه پژوهش بوده چنین چیزی مشاهده نشده،تا وقتی پژوهش دیگه ای نباشه فرض منطقی تر اینه که قبلش هم وجود نداشته.

+در تایتانیک هم این مسئله به شدت اجرا نشده و بسیاری از زنان و کودکان درجه پایین تر کشتی اونجا غرق شدند.

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان