دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-12-2020

Anarchy نوشته: اتفاقا مهربد اصلا بعید نیست این ویروس دستکاری شده باشه و بعد به اشتباه از آزمایشگاه ووهان خارج شده . ظاهرا ژنوم covid19 علی رغم شباهت درصدی با کرونای موجود در خفاش های ووهان ، تفاوت های اساسی هم داره که باعث ایجاد شک در منشا ویروس شده.

The coronavirus may have leaked from a lab

فرار ویروس از آزمایشگاه های چینی سابقه هم داشته و چیز عجیبی نیست.

SARS escaped Beijing lab twice | The Scientist Magazine®

از این داستان‌ها همیشه می‌بافند، تیغ اوکام می‌گوید همان جهش و واپرش است.


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-12-2020

Ouroboros نوشته: آن زمان میلاد تئوریزه می‌کرد که شما احتمالا افسرده شده‌اید و مباحث مربوط به تکنولوژی صرفا مجرای خروجی برای ابراز عقلانی آن عواطف است.

شما نمی‌توانید خودتان را هیچ‌کاره ببینید و افسرده نشوید، نمی‌شود گفت این از آن آمده یا آن از این.

نقل قول:این نگرشی که می‌گویید چه تغییراتی در نحوه زندگی روزمره‌ی شما پدید آورده؟

زندگی آماج‌مند.


پاتوق شب نشینی - Anarchy - 03-12-2020

Mehrbod نوشته: از این داستان‌ها همیشه می‌بافند، تیغ اوکام می‌گوید همان جهش و واپرش است.

من کاری به داستان کسی ندارم. تیغ اوکام هم نه برای همه موضوعات کاربرد داره نه چیزی فرای یک احتمال رو نشون میده. وقتی مقوله ای به نام بیوتروریسم وجود داره و ووهان آزمایشگاه ویروس شناسی بزرگی رو در داره و وقتی قبلا سابقه خروج ویروس از آزمایشگاه وجود داشته و وقتی بین کرونای خفاش با کرونای فعلی تفاوت های اساسی وجود داره و توی خفاش ها عین این ویروس دیده نشده و کلی دلیل دیگه، چرا به این احتمال فکر نکنم؟؟


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-12-2020

Anarchy نوشته: من کاری به داستان کسی ندارم. تیغ اوکام هم نه برای همه موضوعات کاربرد داره نه چیزی فرای یک احتمال رو نشون میده. وقتی مقوله ای به نام بیوتروریسم وجود داره و ووهان آزمایشگاه ویروس شناسی بزرگی رو در داره و وقتی قبلا سابقه خروج ویروس از آزمایشگاه وجود داشته و وقتی بین کرونای خفاش با کرونای فعلی تفاوت های اساسی وجود داره و توی خفاش ها عین این ویروس دیده نشده و کلی دلیل دیگه، چرا به این احتمال فکر نکنم؟؟


نمیدانم من درنپژوهیده‌ام، روی حدس خودم بود که احتمال جهش و.. بسیار بالاتر است، چند سال پیش هم سارس بود.

اگر از آزمایشگاه بود بهتر بود دست‌کم یک ایده‌ای داشتند چه گهی خورده‌اند.


پاتوق شب نشینی - Anarchy - 03-12-2020

Mehrbod نوشته: نمیدانم من درنپژوهیده‌ام، روی حدس خودم بود که احتمال جهش و.. بسیار بالاتر است، چند سال پیش هم سارس بود.

اگر از آزمایشگاه بود بهتر بود دست‌کم یک ایده‌ای داشتند چه گهی خورده‌اند.

SARS escaped Beijing lab twice | The Scientist Magazine®

همون سارس هم بعید نیست دستکاری خود چینی ها بوده باشه. خارج شدن ویروس سارس از آزمایشگاه هم که اتفاق افتاده قبلا...


پاتوق شب نشینی - Rustin - 03-13-2020

Mehrbod نوشته: تکنولوژی بهانه است یعنی چه دیگر؟ من هنوز هم شکی ندارم که بخت نابودی ادمی بسی بالاتر از هر چیز دیگر است, ولی راهکار
من در همان جُستار آمده که راهکاری خودپرستانه است, چیزی در مایه‌های گور بابایِ دیگران ما راه خودمان را میکوشیم هر چه باداباد.

انگلیسی من در Twitter, FB و اینجور جاها با نام خودم مینویسم و راستش ترسی هم ندارم شاید یکی از همین روزها پرده‌برداری کردم!

من هر از گاهی بدون لاگین شدن اینجا سر می‌زدم، اینبار دیدم جمع کاربران جمع است گفتم لاگین کنم.
در .
(برای اینکه اغوایت کنم که گروه را بسازی، مژده می‌دهم که یک کاربر آنتی تکنولوژیست مثل خودت بلکه بسیار یکدنده‌تر هم می‌شناسم که می‌توانم به گروه دعوت کنم تا با همدیگر انقلاب آنتی تکنولوژیک کنید، یا حداقل بمب‌ها را با کمک هم بسازید 😉).


ویرایش: داده‌های خودینه


پاتوق شب نشینی - Anarchy - 03-13-2020

@Ouroboros

راستی نظرت در مورد ظهور ناگهانی ترامپ و ناسیونالیسم آمریکایی و تلاشش برای باز تعریف کلیه قراردادها و روابط آمریکا با بقیه دنیا و همین طور اثر سیاست هاش بر آینده ایران چیه ؟پاتوق شب نشینی - Thanks - 03-14-2020

نقل قول:
درباره واکنش ایران و ترامپ و بولسونارو و امثالهم به این بیماری من تصور می‌کنم اینها چیزی می‌دانند که شاید ما نمی‌دانیم. احتمالا بیماری خیلی قبل از شناسایی شدن در جهان پخش شده بود، قربانیان آنفولانزا در بیشتر جهان امثال بیشتر از هر سال بوده، و همه‌ی اینها از پنومونی و کامپلیکیشن‌های مرتبط می‌میرند. شاید هم تئوری‌های توطئه‌ی دیگری وجود داشته باشد؟ بالاخره ما در جهانی زندگی می‌کنیم که سخیف‌ترین و ابلهانه‌ترین تئوری‌های توطئه همچون شنود مکالمات شهروندان عادی آمریکا توسط سازمان‌های جاسوسی و خواندن ایمیل‌های آنها و ... درست از آب درآمد. ولی اندیشیدن به این‌ها تاثیر چندانی در احوال ما ندارد. شاید طرفداران کوچک‌نمایی این مرض هم برحق باشند و ما بی‌هوده به پانیک دچار شده‌ایم و فریب شرکت‌های چند ملیتی داروسازی را خورده‌ایم و موجودات فضایی می‌خواهند با واکسنهای پر از فلزات سنگین همه ما را اوتیستیک بکنند! حجم اخبار دروغ و مهمل و سیاه‌نمایی و سپیدنمایی آنچنان زیاد است که به نظر می‌رسد جدی‌جدی تنها راه باقی مانده برای رسیدن به یک حقیقت انتخاب رهیافت جهان‌شناختی به طور شخصی‌ست. هیچکس دیگر نمی‌تواند با چهره‌ای جدی ادعا بکند آنچه باور کرده به یک عینیت بیرونی نزدیک‌تر بوده، شما یک روایتی را که بیشتر با احوال روانی و پیش‌داوری‌ها و اعتقادات خودتان تطابق دارد را انتخاب می‌کنید و اسناد و مدارک موافق با آن را درشت و هرچه در تضاد با آن است را کوچک می‌کنید.

برای آف‌تاپیک نشدن، اینجا می‌نویسیم:

خلاصه‌اش را در سلسله ویدئوی کمدی «اگر گوگل هم آدم بود» می‌بینیم. زنی در مقام ارباب رجوع روی صندلی می‌نشیند و به آقای گوگل که پشت میز نشسته می‌گوید «تغییرات اقلیمی دروغ است». آقای گوگل هم که از دست سرچ‌های ملت دربارۀ کتگوری‌های پورن دچار ضعف اعصاب شده، زیر میز می‌رود و دوجین پروندۀ قطور روی میز می‌گذارد و می‌گوید «تغییرات اقلیمی دروغ نیست». ارباب رجوع روی «سرچش» پافشاری می‌کند و دوباره می‌گوید «تغییرات اقلیمی دروغ است». آقای گوگل با بی‌میلی دوباره زیر میز می‌رود و بالا می‌آید، با این تفاوت که دیگر دوجین مدرک و پرونده ندارد، بلکه مدرکش این بار صرفاً یک تکه کاغذ است. واکنش زن قابل پیش‌بینی است: ما که از همان اول هم گفتیم همۀ اینها داستان بود.

اما مروجین توهم توطئه این‌طور نیست که روایت و اسناد و مدارکی را پذیرفته باشند. عدم وجود مدرک خودش هم یک مدرک است و اگر هم نیست به‌سادگی به این دلیل که «می‌خواهند شما ندانید».

البته که آن‌ها استاندارد دوگانه‌ای دارند. اگر پس‌فردا تصادفاً مدرکی پیدا شود آن را پیرهن عثمان خواهند کرد «که ما هم برای آن‌چه گفتیم مدرک داریم». شبیه رویکرد بعضی از مؤمنین نسبت به رابطه‌ی علم و دین است: اگر جایی دین با علم تضاد پیدا کرده پس می‌گوییم «علم که قطعی نیست و این حرف‌ها هم پس‌فردا نقض خواهد شد»، اما وقتی جایی در تضاد نباشند با افتخار می‌گویند «حتی علم هم معجزات ما را اثبات کرده».

این بخش از متن این مقاله دربارۀ این موضوع تاریخی ریشه‌دار میان ایرانیان، حرف ما را خلاصه می‌کند. البته «اینگیلیس» را به «فالس فلگ» تغییر دهید تا بشود توهم توطئه به سبک غربی:

نقل قول:”طرف انگلیسی سیستم حفاظتی سفارت را کاملا رعایت نکرده است و حتی درب‌ها به گونه‌ای بود که افراد به راحتی توانستند وارد سفارت شوند“؛ ”اصل قضیه مشکوک و قابل بررسی است“؛ ”بریتانیا در تخریب سفارتش دست داشته“؛ ”تخریبهای داخل سفارت بریتانیا و حرکت‌های شورش‌گرایانه‌ای که در تجمع رخ داد توسط ایادی خود این کشور و برای تخریب چهرهٔ‌ دانشجویان انجام شده است“؛ ”نمی‌دانیم چه شد که درب سه‌لایهٔ‌ سفارت انگلیس که رمزی هم هست به راحتی و بدون به‌کاربردن هرگونه فشار باز شد؛ در سفارت انگلیس گرچه شیشه شکست ولی قفلی شکسته نشد، یعنی همه درها باز بود و این مسئله مشکوک است.“ ”کار غلطی بود. کار خودشان بود و انگلستان درون سفارت هیچ مدرکی نداشت. مدارکی که گذاشته بود وقتی آنالیز شد دیدند فقط برای ایجاد دعوا گذاشته شده است. هیچ سندی نگذاشته بود. پس معلوم شد کار خودشان بوده و خدای متعال هم از شیوعش جلوگیری کرد.“(احتمالاً یعنی: چون متن گزارشهایی که در سفارت به دست آمد خیلی به ضرر خودمان بود خدای متعال اجازهٔ انتشارشان نداد.)

آدم‌ها زمان پرسش از طرف، با حالت خار در چشم و استخوان در گلو و چوب در ماتحت، علاقه دارند تا جوابی را که رویش شرط‌بندی‌ کرده‌اند بشنوند نه آن‌چه واقعاً هست، حتی اگر آن آدم یک موجودیت خداگونۀ بی‌طرف مثل گوگل باشد. راه‌حل چیست؟ بی‌طرفی مطلق امکان‌پذیر است؟

پی‌نوشت: پنج سال از آخرین باری که در جستار «گفتگوهایی پیرامون سنت و مدرنیته» از سنت مقابل مدرنیته دفاع، و ابنای بشر را به سه بخش تقسیم کردید می‌گذرد. بعدها اینجا یا همانجا بنویسید که آیا هنوز هم به آن‌ها باور دارید، یا با گذشت این سال‌ها چه اصلاحیه‌ای می‌توانید بر آن‌ها بنویسید...


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 03-14-2020

Rustin نوشته: در توییتر یکی دیگر از کاربران اینجا را پیدا کردم که هنوز هم مشغول ترول کردن و فمنیست بازی است، «undead knight» که با عکس واقعی آنجاست و ظاهرا اهل شهر قم است و اسم و فامیل و پدر و ... را هم خودش لو داده. این عکسی هم که اینجا گذاشته خودش است. این اکانت توییترش است اگر خواستید بروید فحشی نثارش کنید ������ @I6__6_I6 با نام کاربری devil's advocate (هشدار: بسیار آدم کسخلی است).

این دیگر چه کاری‌ست؟ برای چه او را dox می‌کنید؟ شاید جای دیگری خواسته با نام خودش فعالیت بکند دلیل نمی‌شود شما اینجا از آن حرفی بزنید. E40b
من هم مشکلی با شوالیه نداشته و ندارم و او را دوستی خوب تلقی می‌کنم.


Anarchy نوشته: راستی نظرت در مورد ظهور ناگهانی ترامپ و ناسیونالیسم آمریکایی و تلاشش برای باز تعریف کلیه قراردادها و روابط آمریکا با بقیه دنیا و همین طور اثر سیاست هاش بر آینده ایران چیه ؟

واکنش قابل انتظار و به‌جایی بود به هجمه چپ به هرآنچه اضیل و توانمند و قشنگ و درست و خواستنی‌ست در این عالم. ولی خود ِ ترامپ آدم جالبی نیست و به طبقه تجاز تعلق دارد، اینها تنها منافع کوتاه‌مدت را می‌فهمند و نمی‌توانند ملتی را از تنگناهای خطیر تاریخی گذر بدهند. تقلیل همه چیز به اسکناس هزار بار شریف‌تر از توهمات کمیسار خلق است ولی باز برای اصلاح یا جلوگیری از زوال بسنده نیست. همانطورکه می‌بینیم سقوط آزاد لیبرال دموکراسی، هرچند با عوارض اقتصادی کمتر، ادامه پیدا کرده و چیزی بهتر نشده.

ایران به کلی ول‌معطل است و ما اندرخم یک کوچه مانده‌ایم و احتمال زیاد در آینده نیز خواهیم ماند. این دو سه جنبش و خیزش و لرزش ِ پراکنده هم به یاد همه، علی‌الخصوص روشنفکران کنش‌ ِ مدنی پرست و خشونت‌گریز و صلح‌دوست آورد که چرا اسلحه گرم و فشنگ داخل آن از اهم مهمات است و در نبودش پنجاه هزار آدم بی‌کله که ابایی از کشتن و کشته شدن ندارند می‌توانند هشتاد میلیون آدم عادی توهم‌زده را افسار بزنند و به بردگی مطلق ببرند و جیک کسی هم در نیاید. ما هم فلاکت نسلی‌مان دارد کامل می‌شود، چنانکه دیگر نه ایران جای ماندن است و خارج جای رفتن. مگر کرونا فرجی بکند! :e407:


پاتوق شب نشینی - Rustin - 03-14-2020

مگه من بخاطر مشکل داشتن یا نداشتن شما اکانت توییترش رو معرفی کردم؟ در جواب مهربد نوشتم که فعالیت با هویت واقعی توی جاهای دیگه رایجه و مثل قبل نیست که می‌افتند پی کاربران کمپین نقی. الان نظام آقا گیر مسائل مهم‌تری است، داره جون میکنه زنده بمونه دنبال هویت چارتا مستعار نویس نیستند.لازم به ذکره که من هم باهاش مشکلی ندارم اتفاقا توی توییتر باش دوستم، آدم کسخلیه که بعضی وقتا ترول میکنه و فحشش میدم ولی قابل تحمله.توی همون توییتر هم اگر برین نگاه کنین، صد بار این تصور پروفایل اینجاشو اونجا هم گذاشته، بارها به فعالیتش تو اینجا اشاره کرده و اسم و فامیل محل زندگی و کار خودشو باباشو گفته. حتی اینجا هم گفته که تو توییتر فعاله. منم اتفاقی از روی همین عکس که اونجا گذاشته بود شناختمش.اگر کسی منصب مهمی نداشته باشه، هر چی بنویسه و بگه دیگه به تخم هیچکس نیست. کاربران قدیمی وب فارسی هنوز گیر اون ترس قدیمی هستند که طبیعیه اما باید تلاش کنن تغییرش بدن.