دفترچه
آموزش زبان آلمانی از صفر - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: Foreign Languages (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-Foreign-Languages)
+--- انجمن: Deutsch (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-Deutsch)
+--- موضوع: آموزش زبان آلمانی از صفر (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1)

صفحات 1 2 3 4


آموزش زبان آلمانی از صفر - Russell - 01-24-2014

مزدك بامداد نوشته: نرینه & میانه در جایگاه کارگیری برائین dativ- maskulin(& neutrum)
(حرف ربط مفعول با واسطه)
Der Mann , dem ich das Buch gab, war dort.
مردی که به او کتاب را دادم، آنجا بودمزدك بامداد نوشته: نرینه & میانه در جایگاه کارگیری برائین (& neutrum) dativ- maskulin
(حرف ربط مفعول با واسطه)
Der Mann, mit dem du spriechst, ist nicht ein Pilot.
مردی که با او سخن میگویی، یک خلبان نیست

مزدک جان ایندو که دقیقا مانند بنظر میرسند، دومی "بودن واسطه" نیست؟


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

Russell نوشته: مزدک جان ایندو که دقیقا مانند بنظر میرسند، دومی "بودن واسطه" نیست؟
E00e
" که به او" و " که با او" در آلمانی یک ایستار
دارند ( در لاتین ایستار های گوناگون دارند) و
هردو ایستار dativ ( یا همان مفعول با واسطه
که یکبار "به" و یکبار "با" میانجی ان است)

maskulin/neutrum singular
" که به او" = dem
" که با او" = mit dem

پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

L6


پسوند کوچکساز در آلمانی ۳ گونه است.

١ - lein (لاین)
زن Die Frau
دوشیزه Das Fräulein
-----------------------------------------
٢- l / le /el (ل)
جعبه بلند Der Schacht
جعبه ی کوچک Die Schachtel
----------------------------------------
۳- chen (شن)
نان Das Brot
نانچه Das Brötchen
----------------------------------------
-------------------------z.B.-----------
Das Märchen von Hänsel und Gretel
افسانه ی کوچک هانس کوچک و گرتا* ی کوچک
افسانک هانس‌چه و گرت‌چه
[ATTACH=CONFIG]3403[/ATTACH]

* "گرت" خودش کوتاه شده ی "مارگریتا" هست.


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-25-2014

L7


کارریشه ها در زبان المان دارای پایان "en " یا " n " میباشند
درست مانند پارسی. آن چه که در انگلیسی با آوردن واژه ی
نشانگر to در آغاز کارریشه های انگلیسی انجام میشود:
نمونه:
to have = haben (هـَبـِن/ هابـِن)
to see = sehen (زِهِن)
to go = gehen ( گـِـهـِن)
to be = sein (زاین)
= بودن

Sein, oder Nichtsein: das ist hier die Frage!
پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-26-2014

L8

Die Gegenwart= زمان کنون/حضور
ساختن کارواژه های زمان کنون:
z.B. آواز خواندن Singen

ich singe
du singst
sie/es/er singt
-------
wir singen
Ihr singt
Sie singen
sie singen
دو کارریشه مهند و کهن و جداسر بودن و داشتن

Sein
------

ich bin
du bist
er/sie /es ist
wir sind
ihr seid
Sie sind
sie sind

-------------------------------

Haben
------

ich habe
du hast
er/sie /es hat

wir haben
ihr habt
Sie haben
sie haben
------------------------------------------------------------------------------

Haben oder Sein[SIZE=4]; das ist nun die Frage !![/SIZE]
Haben wir, um zu sein – oder sind wir, um zu haben
–( frei nach Erich Fromm )
پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-26-2014

L9

زمان آینده Die Zukunft


ساختار زمان آینده، با کارریشه ی کمکی شدن werden ، انجام میشود:
z.B bezahlen ( بتساالـَن = پرداخت کردن)

ich werde bezahlen
du wirst bezahlen
er/sie/es wird bezahlen
wir werden bezahlen
ihr werdet bezahlen
Sie werden bezahlen
sie werden bezahlen


----------------------------------------------------
Werden wir für unsere Sünden bezahlen?آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-27-2014

L10

ساختن زاب برتر

زاب برتر با افزودن er به پایان زاب ساخته میشود:
stark-> stärker [SIZE=2]stronger
tief-> tiefer
[/SIZE]deeper
schlecht-> schlechter
worse
verantwortungsvoll-> verantwortungsvoller
more responsible
fett-> fetter
fatter
dumm-> dümmer more stupid
جز یکی دو رهگذر جدا سر، مانند
gut -> besser better


------------------------------
Der Fromme lebt gesünder,
doch schöner, lebt der Sünder!پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-27-2014

L11

واژه سنجش زاب برتر در آلمانی als است

Ich bin älter als ihr
من از شما پیرترمگاهی بویژه در افسانه ها ، زمانی که میخواهیم بگوییم:
< از همیشه/ از پیش > واژه ی denn بهمراه je بکار میرود

او زیباتر از همیشه است
Sie ist schöner denn je

مردم، امروزه بیش از پیش از خود میپرسند که آیا میتوانند هنوزهم به سیاست استوان باشند ( اعتماد کنند)
Die Menschen [B][B][B][B][B][B][B]f[B]r[B]agen [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B]si[B]c[B]h[B] [B]heute mehr denn je[B] [B][B][B], ob sie der Politik noch trauen können.[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]


------------------------------
برخی مردم آلمان که دستور زبان درست را نمیدانند،
از واژه ی wie بجای als سود میجویند که نادرست
است ولی هتا در نسک های (کهن) هم یافت میشود
.
Er war reicher wie
zehn Könige zusammen
او از ده تا شاه باهم نیز پولدار تر بود

پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-28-2014

برزش:

برابر آلمانی اندام های نگاشته در این نگاره را
بهمراه شناس‌واژه ها شان و ایستار چندینه شان
از واژه نامه ها و .. درآورده و فرابگیرید .
( مانند نمونه یکم : دست- دستها)
[ATTACH=CONFIG]3434[/ATTACH]

پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - homayoun - 01-28-2014

مزدك بامداد نوشته: مردم، امروزه بیش از پیش از خود میپرسند که آیا میتوانند هنوزهم به سیاست استوان[٣] باشند ( اعتماد کنند)
Die Menschen fragen sich heute mehr denn je , ob sie der Politik noch trauen können.

به انگلیش
people ask themselves today more than before,if they can trust politics.

پس ob اینجا مانند if یا whether در انگلیش است؟