دفترچه
آموزش زبان آلمانی از صفر - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: Foreign Languages (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-Foreign-Languages)
+--- انجمن: Deutsch (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-Deutsch)
+--- موضوع: آموزش زبان آلمانی از صفر (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1)

صفحات 1 2 3 4


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-22-2014

L1

آواهای ویژه ی المانی

ch

آوای خ پس از a - au - u - o
Dictionary / WChemnitz)
Das Buch-> بوخ
Die Macht-> ماخت (توان)
----
آوای ش گلویی پس از ä - äu - ü - i - ö - e
Dictionary / WChemnitz)
Das Gericht -> گـِـه ریشت (دادگاه، گونه ی خوراکmeal)
ich -> ایش (من)
Das Gefecht-> گـِ فـِشت ( نبرد، شمشیربازی)
----
آوای ک در آغاز واژه
Christ -> کریست
--------------------------------
dsch
ج
Der Dschungel-> جونگل( جنگل)
-------------------------------
tsch = چ
Das Matsch -> مااچ (گل و شل، برفاب)
Tschador
-------------------------------
sch = ش
Die Schale -> شاالـِـه ( پوسته-پوست میوه، پوست گردو , سینی گود ...)
Der Tisch-> تیش (میز)
Dictionary / WChemnitz)
------------------------------
ü
ue
میان u و i
Die Küche-> کوشه/کیشه (آشپزخانه)
Dictionary / WChemnitz)
-----------------------------
ö
oe
میان o و e
Der König -> کوئـِنیگ (شاه)
Dictionary / WChemnitz)
-----------------------------
ä
ae

میان a و e
Das Äther- > اتر(اتر،اثیر،عطر)

-------------------------------
ß
ss

س
Die Rasse -> راسـّـِه (نژاد)
Der Maß -> ماس (اندازه، پیمانه)
Dictionary / WChemnitz)
---------------------------
z
تس
Der Zar-> تــْسـار (تزار)
Das Herz -> هـِرتس (دل)
Dictionary / WChemnitz)
------------------------------
s
ز
Der Saal -> زال ( هال ، سالون)
Dictionary / WChemnitz)


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-22-2014

L1

آواهای ویژه ی المانیei-ey
آی
mein-> ماین (my)
Das Dasein-> دازاین (هستی، بـُـوِش)
Dictionary / WChemnitz)
-------------
eu- äu
اُی
Die Leute -> لویته (مردم، چندینه ی زنان و مردان)
Dictionary / WChemnitz)
-----------
au
آو
Die Mauer -> ماوْر / ماوا (دیوار)
Dictionary / WChemnitz)
-------------
ai-ay
آی
Der Kaiser -> کایزْر (قیصر-کسرا- سزار)
Dictionary / WChemnitz)
-------------


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-22-2014

L2

جنس واژه ها

جنس واژه ها در زبان آلمانی ۳ تا هستند و
نشانه های کوتاه آنها چنین اند:
١- نرینه ( m )
٢- مادینه ( f )
۳- میانه (n )

که شناسواژه های آنان هم چنین اند:
١- Der
٢- Die
۳ - Das

برای نمونه اگر در واژه نامه دیدید که نوشته:
Krieg {m}
بدانید که این واژه نرینه است.:
Der Krieg ( جنگ)

مهندترین چیز در یادگیری واژگان آلمانی هم این است که آنها را
با جنس شان یاد بگیرید. بزبان دیگر، تنها یاد نگیرید که Buch
میشود نسک، بساکه یاد بگیرید که Das Buch میشود نسک.
چرا که اگر از آغاز چنین یاد نگیرید، هرگز از گرفتاری در سخن
گفتن آلمانی بیرون نخواهید امد.پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - sonixax - 01-22-2014

با عرض شرمنگی احساس کردم توضیح متنی خالی کافی نباشد :

مزدك بامداد نوشته: ö
oe
میان o و e
Der König -> کوئـِنیگ (شاه)
Dictionary / WChemnitz)

[video=youtube;09goWsYJ4EY]http://www.youtube.com/watch?v=09goWsYJ4EY[/video]

مزدك بامداد نوشته: ü
ue
میان u و i
Die Küche-> کوشه/کیشه (آشپزخانه)
Dictionary / WChemnitz)

[video=youtube;V4nuNLKVBko]http://www.youtube.com/watch?v=V4nuNLKVBko[/video]


آموزش زبان آلمانی از صفر - homayoun - 01-23-2014

I remember her = ich errinnere mich an sie
I feel bad= ich fuehle mich schlecht oder mir ist schlecht
I am interested in football=ich interessiere mich fuer fussball

نادرستی را در گزاره ها بیابید E404

1.در انگلیسی برای که از that which who whom کار میگیرند.
در آلمانی dass ولی من پرگاه با das die den der هم دیده ام.
اینها از کجا آمده اند؟ چگونه بسازیم؟

2.در آلمانی گاهی در پاسخ به پرسش ها
یا هنگام کارگیری از dass و weil
modal verb در پایان میاید.

bist du mehrdad? ja bin ich
ich mag fussball weil es sehr gut ist

دیگر چه زمانی اینکار را میکنیم؟

همین 2 پرسش را داشتم...سپاس


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

homayoun نوشته: 1.در انگلیسی برای که از that which who whom کار میگیرند.
در آلمانی dass ولی من پرگاه با das die den der هم دیده ام.
اینها از کجا آمده اند؟ چگونه بسازیم؟
L3

جاینام پیوندی "که"
--------------------
نرینه در جایگاه کارگیری رائین akkusativ- maskulin
(حرف ربط مفعول صریح)
Der Mann den ich sah, schlief
مردی که اورا دیدم، در خواب بود
------
مادینه در جایگاه کارگیری رائین akkusativ- feminin
Die Frau die ich sah, schlief
زنی که اورا دیدم، در خواب بود
-------
میانه در جایگاه کارگیری رائین akkusativ- neutrum
Das Kind das ich sah, schlief
بچه ای که اورا دیدم، در خواب بود
------
نرینه & میانه در جایگاه کارگیری برائین dativ- maskulin(& neutrum)
(حرف ربط مفعول با واسطه)
Der Mann , dem ich das Buch gab, war dort.
مردی که به او کتاب را دادم، آنجا بود
------
مادینه در جایگاه کارگیری برائین dativ- feminin
Die Frau , der ich das Buch gab, war dort.
زنی که به او کتاب را دادم، آنجا بود
----
نرینه & میانه در جایگاه دارائین (& neutrum) genetiv- maskulin
(حرف ربط ملکی)
Der Mann dessen Buch, ihr liest, ist tot
مردی که که کتاب اورا میخوانید، مرده است.
----
مادینه در جایگاه کارگیری دارائین genetiv- feminin
Die Frau deren Buch, ihr liest, ist tot
زنی که که کتاب اورا میخوانید، مرده است.
------
نرینه & میانه در جایگاه کارگیری برائین (& neutrum) dativ- maskulin
(حرف ربط مفعول با واسطه)
Der Mann, mit dem du spriechst, ist nicht ein Pilot.
مردی که با او سخن میگویی، یک خلبان نیست
------
مادینه در جایگاه کارگیری برائین dativ- feminin
Die Frau mit der du spriechst, ist eine Hexe
زنی که با او سخن میگویی، یک جادوگر است
----------------------------------------------------------------------------

واژه ی پیوند "که"، که جاینام نیست :
(حرف ربط که )
من به تو گفتم که نبایست بیایی.
Ich sagte Dir dass du nicht kommen sollst.
پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

L4

جاینام ها
Pronomen
(ضمیرها)


یکم کس تکینه ich (من)
---------------------------------

دوم کس تکینه du (تو)
--------------------------------

سوم کس تکینه ی نرینه er (او)
سوم کس تکینه ی مادینه sie (او)
سوم کس تکینه ی میانه es (او)
----------------------------------

یکم کس چندینه wir (ما)
دوم کس چندینه ihr (شما)
دوم کس چندینه یا تکینه ی ارجمند Sie (شما)
سوم کس چندینه sie (آنها)

sie [زی (ای کشیده)]
پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - homayoun - 01-24-2014

مزدك بامداد نوشته: من به تو گفتم که نبایست بیایی.
Ich sagte Dir dass du nicht kommen sollst.
سپاس!

چرا ادبی آموزش میدهید. چرا اینجوری نمیگویید.
ich hab dir gesagt dass du nicht kommen sollst

من در گفت و گو با دوستان آلمان زبانم هرگز از این فرم کار نگرفته ام.
فرنود ویژه ای دارد که این کار را میکنید؟

پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

homayoun نوشته: سپاس!
نقل قول:من به تو گفتم که نبایست بیایی.
Ich sagte Dir dass du nicht kommen sollst.
چرا ادبی آموزش میدهید. چرا اینجوری نمیگویید.
ich hab dir gesagt dass du nicht kommen sollst

من در گفت و گو با دوستان آلمان زبانم هرگز از این فرم کار نگرفته ام.
فرنود[١] ویژه ای دارد که این کار را میکنید؟
ما در انیجا با دستور زبان درست و ادبی کار میکنیم،
و برای همین نمیتوانم بجای "گذشته ی ساده" (ماضی
مطلق)،
"گذشته ی نزدیک" ( ماضی نقلی) را بازگردان کنم.
---------------------------------------------
گذشته ی ساده:
(ماضی مطلق)
من گفتم
Ich sagte
I said
--------------------------------------------
گذشته ی نزدیک:
( ماضی نقلی)
من گفته ام
Ich habe gesagt
I have said
-----------------------------------------------
گذشته ی دور:
( ماضی بعید)
من گفته بودم
Ich hatte gesagt
I had said
---------------------------------------------


پارسیگر


آموزش زبان آلمانی از صفر - مزدك بامداد - 01-24-2014

L5

نمونه ی یک گزاره ی ساده پرسشی و یک گزاره ی آگاهشی:

واس ایست داین نامه?
[ATTACH=CONFIG]3399[/ATTACH]