دفترچه

نسخه‌ی کامل: Übersetzung
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4

möchten Sie helfen ?
hier können Sie Übersetzung für Persisch-Deutsch oder Deutsch-Persisch anfordern .


شما میتوانید در اینجا برای ترجمه تکستها از فارسی به آلمانی یا آلمانی به فارسی از دوستان کمک بگیرید E032
مگر چند نفر از دوستان دفترچه به زبان آلمانی تسلط دارند؟!E056
Rationalism Ideology نوشته: مگر چند نفر از دوستان دفترچه به زبان آلمانی تسلط دارند؟!

بنده اندکی بلدم و دارم بیشتر هم یاد میگیرم تا جایی که بتونم کمک میکنم .
Rationalism Ideology نوشته: مگر چند نفر از دوستان دفترچه به زبان آلمانی تسلط دارند؟!E056

Ich vertehe Deutsch auch bisschen.

Früher wollte ich das Buch "Also Sprach Zarathustra" von Nietzsche auf Deutsch zu lesen, dafür habe ich es bisschen gelerent gehabt. Ich kann nur sagen, dass es hat sich sehr gelohnt E402

Ich habe auch für einen semester in Holland gelebt, die Sprachen sind sehr ähnlich.

Mehrbod نوشته:

Ich vertehe Deutsch auch bisschen.

Früher wollte ich das Buch "Also Sprach Zarathustra" von Nietzsche auf Deutsch zu lesen, dafür habe ich es bisschen gelerent gehabt. Ich kann nur sagen, dass es hat sich sehr gelohnt

Ich habe auch für einen semester in Holland gelebt, die Sprachen sind sehr ähnlich.


aber du kannst sehr gut sprechen E402
bist du sicher dass du hast Deutsch von einem Buch gelernt ?

sonixax نوشته:

aber du kannst sehr gut sprechen E402
bist du sicher dass du hast Deutsch von einem Buch gelernt ?

Naja... Ich spreche ein bißchen .. und das war Vergangenheit, seit dann habe ich schon anderen Bücher gelesen, z.B. "und dann gabs keines mehr (Agatha Christie)" und andere...
Und vergisst du nicht, ich habe ungefähr 8 Monaten in Holland gelebt :)

Außerdem, die Sprachen Englisch, Deutsch und Persisch sind eigentlich wie einander, sind sie nicht?

Insgesamt finde ich Deutsch sehr interessant, aber auf jeden Fall ich lieber Englisch.
Ich mag die Artikeln in Deutsch auch nicht! Es gibt zu viele Artikeln und kein guter Weg, um sie alle zu lernen. Mal ehrlich, wie lernt man sie?

Oho
Die Artikeln ! ha ha ha
nur lernen und nicht fragen , die sind Arrtikeln E105
Dariush نوشته: پ.ن: تبریک میگویم که میتوانید چنین گفت زرتشت را به آلمانی بخوانید . خرِ ما که به شدت در گلِ آلمانی فرو مانده و هرچه میکنیم براه نمی‌افتد. عجب سخت است این زبان! نیست؟ یا اینکه من خنگم؟

نه زبانی است بیش از اندازه دستورین! ((:


از این ترزباننده‌هایِ[sup][aname="rpa420e07051dc94553b82e200302ebf47f"][[/aname][anchor="pa420e07051dc94553b82e200302ebf47f"]1][/anchor][/sup] کپی پیستی بگیرید که با گزیدن واژه (یاگزاره) درجا چم[sup][aname="rpa4e4b781e02694dca84c39466d3ea4788"][[/aname][anchor="pa4e4b781e02694dca84c39466d3ea4788"]2][/anchor][/sup] اش را برایتان میاورند. من از خواندن «چنین گفت زرتشت» که بی اندازه خوشی
بردم و اینکه آری, با اینکه پارسیک[sup][aname="rpaa125057884124056a684a08bd594aac2"][[/aname][anchor="paa125057884124056a684a08bd594aac2"]3][/anchor][/sup] و آلمانی نزدیکی بسیاری دارند, ولی همچنان نکته‌ها‌یِ ریزی در زبان مهادین هست که به پارسیک نمیترزبانند[sup][aname="rpad1da549998c74f009771ee1e8b39171b"][[/aname][anchor="pad1da549998c74f009771ee1e8b39171b"]4][/anchor][/sup], نمونه اینجا:

Als Zarathustra in die Nächste Stadt kam, die an den Wäldern liegt,
fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte: denn es
war verheissen worden, das man einen Seiltänzer sehen solle. Und
Zarathustra sprach also zum Volke:

اینها از دم در زمان Präteritum هستند که بی اندازه کوتاه و گوش‌نواز
و چامه‌سرایانه میباشند, همین را بخواهید به آلمانی خیابانی بگویید میشود:

fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte.
—>
Daselbst hat er viel Volk versammelt auf dem Markte gefunden.

این همچنین یکی از گرفتاری‌هایی است که آلمانی‌ها امروز دارند, یعنی بنمونه در انگلیسی زمان preterite که کوتاهتر است
بسیار بیشتر نیز به کار میرود, ولی در آلمانیِ امروزین این را در زبان گفتاری کمابیش از دست داده‌اند و تنها در نوشتاری! میبیند:

I went there (انگلیسی گفتاری, کوتاه و خوب)
ich bin dort gegangen (آلمانی گفتاری, دراز و بدریخت)
هر آینه ترزبان[sup][aname="rpa17f1a8996d6e40a58bb8e6cc6e1b4e6c"][[/aname][anchor="pad1da549998c74f009771ee1e8b39171b"]4][/anchor][/sup] واژه‌به‌واژه گزاره‌یِ نیچه در بالا میشود:
fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte.
yâft u anâjâ besyâr mardom gerdâmade dar bazâre

bâzâre ≠ bâzâr
bâzâre = ân bâzâr

باید به همان آلمانی خواند, ببینید که چه اندازه کوتاه و گزیده گزاره‌ها از پی هم میایند:
Als Zarathustra in die Nächste Stadt kam, die an den Wäldern liegt,
fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte: denn es
war verheissen worden, das man einen Seiltänzer sehen solle. Und
Zarathustra sprach also zum Volke


هرچند اینجور که خودتان انگار گفته بودید «داریوش آشوری» آنرا بزیابیی به پارسی ترزبانیده[sup][aname="rpa89f440c407f442249146434ac26396bf"][[/aname][anchor="pad1da549998c74f009771ee1e8b39171b"]4][/anchor][/sup] (که از همان فرنامِ «چنین گفت زرتشت» روشنه بسیار کارش
را خوب انجام داده), با این همه به شما که نیچه را دوست دارید ١٠٠% پیشنهاد میکنم یکبار از نو روی آلمانی نیز بخوانید اش داریوش جان, که براستی خواندنی است.----
[aname="pa420e07051dc94553b82e200302ebf47f"]1[/aname]. [anchor=rpa420e07051dc94553b82e200302ebf47f]^[/anchor] Tarzabânande || ترزباننده: مترجم Ϣiki-En Translator
[aname="pa4e4b781e02694dca84c39466d3ea4788"]2[/aname]. [anchor=rpa4e4b781e02694dca84c39466d3ea4788]^[/anchor] Cam || چم: معنی; چرایی Ϣiki-En Meaning
[aname="paa125057884124056a684a08bd594aac2"]3[/aname]. [anchor=rpaa125057884124056a684a08bd594aac2]^[/anchor] Pârsik (pârs+ik) || پارسیک: زبان پارسیِ نزدیکتر به پهلویک D4f Persian persisch
[aname="pad1da549998c74f009771ee1e8b39171b"]4[/aname]. ^ [anchor=rpad1da549998c74f009771ee1e8b39171b]آ[/anchor] [anchor=rpa17f1a8996d6e40a58bb8e6cc6e1b4e6c]ب[/anchor] [anchor=rpa89f440c407f442249146434ac26396bf]پ[/anchor] Tarzabânidan || ترزبانیدن: ترجمه کردن To translate
ich liebe deutschsprache

es ist miene liebsprache noch persischsprache.

hoplich , Ich werde sprechen es sehr bequem und gut.
homayoun نوشته: hoplich , Ich werde sprechen es sehr bequem und gut.

Ich hoffe es Auch aber ich glaube niemanns kann !

صفحات: 1 2 3 4