دفترچه

نسخه‌ی کامل: لبخند در دیگر حیوانات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درود دوستان.
آیا هیچ حیوانی به جز انسان لبخند میزند؟ اگر نه، چرا؟
بسیاری حیوانات توانایی خندیدن دارند:

YouTube - Rats Laugh When You Tickle Them

اما برای لبخند زدن هنوز سند علمی وجود ندارد.
Ouroboros نوشته: اما برای لبخند زدن هنوز سند علمی وجود ندارد.

راستش یک چیزی یادم آمد، هرگونه نشان دادن دندانها در حیوانات بجز انسان یکی از بارزترین نمادهای ابراز دشمنی و خشونت و تهدید است.

[ATTACH=CONFIG]1915[/ATTACH]

انسانها گویا از لبخند زدن برای نشان دادن حسن نیت استفاده می کنند و با انجام دادن عملی دوستانه همزمان با نشان دادن دندانها، به طرف اثبات می کنند که قصد آسیب رساندن به او را ندارند. به گمانم اینرا از دزموند موریس خوانده بودم. پس نه، حیوانها هرگز لبخند نمی زنند و این کار یک روش بسیار پیشرفته برای فریب دادن مخاطب است.
Ouroboros نوشته: راستش یک چیزی یادم آمد، هرگونه نشان دادن دندانها در حیوانات بجز انسان یکی از بارزترین نمادهای ابراز دشمنی و خشونت و تهدید است.

[ATTACH=CONFIG]1915[/ATTACH]

انسانها گویا از لبخند زدن برای نشان دادن حسن نیت استفاده می کنند و با انجام دادن عملی دوستانه همزمان با نشان دادن دندانها، به طرف اثبات می کنند که قصد آسیب رساندن به او را ندارند. به گمانم اینرا از دزموند موریس خوانده بودم. پس نه، حیوانها هرگز لبخند نمی زنند و این کار یک روش بسیار پیشرفته برای فریب دادن مخاطب است.

این شامل هر گونه خندیدن هم میشه؟ یعنی حیوانات وقتی خوشحال میشوند نمی خندند؟ حتی نخستی سانان دیگر هم وقتِ خوشحالی نمی خندند؟