نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آیا این گفته قرآن در زمان خودش معجزه علمی است؟
#41

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"( والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إنی لكم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنی لكم منه نذیر مبین كذلك ما أتى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون ما أرید منهم من رزق وما أرید أن یطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا یستعجلون فویل للذین كفروا من یومهم الذی یوعدون ) "
"(هم آسمان ساختیم اش بدستی هم چون ما پهناورکننده گشته ایم هم زمین را گستراندیم اش باز سراسر بخشش گاهواره کننده گشته گان هم از هر چیزی آفریدیم دو جفتی تا انگیزدتان به زبان آورید باز بگریزید سوی خداوند چون من تابراستی شما را ازش ترس دهنده ای آشکارگشته ای ام هم نباشد می گذارید با خداوند خدایی دیگر چون من تا براستی شما را ازش ترس دهنده ای آشکار گشته ای ام جور این چه آمد کسانی از پیشترشان از فرستاده ای جز گفتند جادوگری یا پری زده گشته ای است آیا سفارش می شوند بهش نه آره هم خویشانی سرکشند باز روی کج کن ازایشان باز چه تو به سرزنش گشته ای هم به زبان آور باز چون زبان آوردن سود می رساند باورمندان گشته گان را هم چه آفریدم پری هم آدم را جز برای بندگی می کنندم است چه خواهم ازشان از توشه ای هم چه خواهم که غذادهندم چون خداوند اوست توشه گستر دارای توان خیلی استوار باز چون برای کسانی که ستم کردند گناهانی مانند گناه های دسته هایشان است باز نباشد می خواهند شتاب کنند باز بدا برای کسانی که روپوشاندند از زمانی شان همان که پیش پیمان می گیرند)"
Rouzbeh نوشته: قرآن ادعا میکند که ما (الله) همه چیز را (کّل شی‌) از نر و ماده آفریدیم. دانش آن زمان همین بود : شتر نر و ماده بود، درخت خرما نر و ماده بود ... ولی‌ امروزه می‌دانیم که فزون بر تک یاخته ای‌‌ها درختان و جاندارن ی هستند که تک‌ جنسی‌ هستند. پس واژه ی "کّل" که بایستی‌ شامل "همه چیز" باشد درست نیست.

عرب‌ها خوب میدانستند که درخت خرما نر و ماده درد. ولی‌ گوجه فرنگی نداشتند. هر بوته ی گوجه فرنگی دود جنسه است (نر و مادح ندارد) باز هر گٔل آن هم دوجنسه است. یعنی هم اندام نر و ماده در هر گٔل آن هست. انگار الله هم گوژ فرنگی و فلفل ... نادیده بود
نگفت همه را از نر هم ماده آفریدیم گفت همه را نر یا ماده آفریدیم تک یاختگی آیا می رساند همهء یاخته های همانند سراسر یکجورند هر چند اندکی درشان دیگر گونی نیست که اگر دو یاخته که از یک یاخته ء همانند برآمدند از شکست یاخته ء پیشین سراسر یکجورند درباره دوجنسه هم گفتی خوب نگفتی که گوجه مادر در غنچه اش هم مادگی هم نری دارد نه که دوجنسه است که در درختان هم اینگونه است خواه زنبوری آید از دیگر غنچه که نری را باخود برد به این ماده ء ای از غنچه ء دیگر یا از همان غنچه نری بر مادگی اش افتد تخم بارور می شود تازه در درختان به فراوانی از درختی سی چهل شاخه بر می داریم جای دیگر می کاریم نسلش فراوان می شود که نمی رساند همیشه برای تولید نسل بایستی از تخم بروید که باروری رخ دهد
خداوندا مرا کمک کن از این که نادانسته چیزی بگویم
پاسخ
#42

mbk نوشته: به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"( والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إنی لكم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنی لكم منه نذیر مبین كذلك ما أتى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون ما أرید منهم من رزق وما أرید أن یطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا یستعجلون فویل للذین كفروا من یومهم الذی یوعدون ) "
"(هم آسمان ساختیم اش بدستی هم چون ما پهناورکننده گشته ایم هم زمین را گستراندیم اش باز سراسر بخشش گاهواره کننده گشته گان هم از هر چیزی آفریدیم دو جفتی تا انگیزدتان به زبان آورید باز بگریزید سوی خداوند چون من تابراستی شما را ازش ترس دهنده ای آشکارگشته ای ام هم نباشد می گذارید با خداوند خدایی دیگر چون من تا براستی شما را ازش ترس دهنده ای آشکار گشته ای ام جور این چه آمد کسانی از پیشترشان از فرستاده ای جز گفتند جادوگری یا پری زده گشته ای است آیا سفارش می شوند بهش نه آره هم خویشانی سرکشند باز روی کج کن ازایشان باز چه تو به سرزنش گشته ای هم به زبان آور باز چون زبان آوردن سود می رساند باورمندان گشته گان را هم چه آفریدم پری هم آدم را جز برای بندگی می کنندم است چه خواهم ازشان از توشه ای هم چه خواهم که غذادهندم چون خداوند اوست توشه گستر دارای توان خیلی استوار باز چون برای کسانی که ستم کردند گناهانی مانند گناه های دسته هایشان است باز نباشد می خواهند شتاب کنند باز بدا برای کسانی که روپوشاندند از زمانی شان همان که پیش پیمان می گیرند)"

نگفت همه را از نر هم ماده آفریدیم گفت همه را نر یا ماده آفریدیم تک یاختگی آیا می رساند همهء یاخته های همانند سراسر یکجورند هر چند اندکی درشان دیگر گونی نیست که اگر دو یاخته که از یک یاخته ء همانند برآمدند از شکست یاخته ء پیشین سراسر یکجورند درباره دوجنسه هم گفتی خوب نگفتی که گوجه مادر در غنچه اش هم مادگی هم نری دارد نه که دوجنسه است که در درختان هم اینگونه است خواه زنبوری آید از دیگر غنچه که نری را باخود برد به این ماده ء ای از غنچه ء دیگر یا از همان غنچه نری بر مادگی اش افتد تخم بارور می شود تازه در درختان به فراوانی از درختی سی چهل شاخه بر می داریم جای دیگر می کاریم نسلش فراوان می شود که نمی رساند همیشه برای تولید نسل بایستی از تخم بروید که باروری رخ دهد
خداوندا مرا کمک کن از این که نادانسته چیزی بگویم

آنچه محمد از قول الله گفته خیلی روشن است " انا خلقنا کّل شی‌ من ذکر و انثی.

یعنی ما (الله) همه چیز را هم نر و هم ماده آفریدیم. اگر گفته بود که ما همه چیز را یا نر یا ماده آفریدیم باز هم نادرست یمیبود. فزون بر این کلی‌ گویی در جای دیگر هم گفته است ما شما آدمیان را نر و ماده آفریدیم.

در تک یاخته ایّ‌ها نر و ماده‌ای نیست. اینجا هم که الله باز اشتباه کرده است. کرم خاکی هم همزمان هم نر است و هم ماده. این‌یکی را هم الله نمیدانست.

این برداشت افرینش جانداران و گیاهان ریشه اش در تورات است که محمد هم از آن وام گرفته است. و آماج از نر و مادگی هم تولید مثل کردن و زیاد شدن بوده. یعنی در آن جهانبینی تولید مثل تنها از راه در آمیزی نر و ماده ممکن بوده است.
پاسخ
#43

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان

Rouzbeh نوشته: آنچه محمد از قول الله گفته خیلی روشن است " انا خلقنا کّل شی‌ من ذکر و انثی.
آقای روزبه شاید دانشم در پیرامون کم باشد باز کجا در سخن خداوند قرآن این عربی بالا را گفتی پیدا شد که آفرینش همه را از نر هم ماده پیوند دادی تازه جایی که گفت شما آدمیان را از نر هم ماده آفریدیم برای زمان پس از آفرینش آدم هم خانمش بود که گفت شما را از یک تن آفرید نمی دانم چجوری اما خانم آدم هم از آدم پدید آمد
"خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ یَخْلُقُکُمْ فی‏ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فی‏ ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ6الزمر"
"آفریدتان از تنی یگانه پس گذاشت ازش جفتش هم فروآورد تا برایتان از جانوران سراسر بخشش هشت تایی جفت هایی می آفریندتان در شکمهای مادرانتان آفرینشی از پس آفرینشی در تاریکی های سه تایی اینتان خداوند پروردگارتان برایش داراشدن نباشد خدایی جز او باز که چون برگشت می کنید6پراکنده"
مگر ما بدون پدر زاییده شدیم یا بی مادر؟هی می گویید از تورات گرفته ازدیدت اینه که روبرداری کرد باز دید من اینه که خداوند همان بود که تورات را فرستاد که راهنمابود کجایش بد است همان را در سخنش قرآن دوباره گویی کند
پاس تو ای خداوند
پاسخ
#44

mbk نوشته: به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان


آقای روزبه شاید دانشم در پیرامون کم باشد باز کجا در سخن خداوند قرآن این عربی بالا را گفتی پیدا شد که آفرینش همه را از نر هم ماده پیوند دادی تازه جایی که گفت شما آدمیان را از نر هم ماده آفریدیم برای زمان پس از آفرینش آدم هم خانمش بود که گفت شما را از یک تن آفرید نمی دانم چجوری اما خانم آدم هم از آدم پدید آمد
"خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ یَخْلُقُکُمْ فی‏ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فی‏ ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ6الزمر"
"آفریدتان از تنی یگانه پس گذاشت ازش جفتش هم فروآورد تا برایتان از جانوران سراسر بخشش هشت تایی جفت هایی می آفریندتان در شکمهای مادرانتان آفرینشی از پس آفرینشی در تاریکی های سه تایی اینتان خداوند پروردگارتان برایش داراشدن نباشد خدایی جز او باز که چون برگشت می کنید6پراکنده"
مگر ما بدون پدر زاییده شدیم یا بی مادر؟هی می گویید از تورات گرفته ازدیدت اینه که روبرداری کرد باز دید من اینه که خداوند همان بود که تورات را فرستاد که راهنمابود کجایش بد است همان را در سخنش قرآن دوباره گویی کند
پاس تو ای خداوند
در قران هم گفته است : ما شما مردمان را از نر و ماده آفریدم و هم گفته است ما از همه چیز جفت (نر و ماده) آفریدیم. من زمان ندارم برای شما دنبال آدرس آیه‌ها بگردم. شما که مسلمان هستید بایستی این‌ها را بدانیددر باره ی آدم البته چند جور دیگر هم گفته: از نفس واحد،.. از خاک، از گًل گندیده ، از آب جهنده، از نطفه، از خون بسته، از گوشت.... خوب این دیگر گناه ما نیست که هر جأ یک جور گفته است
پاسخ
#45

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"واتخذوا من دون الله آلهة لیكونوا لهم عزا ( 81 ) كلا سیكفرون بعبادتهم ویكونون علیهم ضدا ( 82 ) ألم تر أنا أرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أزا ( 83 ) فلا تعجل علیهم إنما نعد لهم عدا ( 84 )مریم""هم گزارند از جدای خداوند خدایانی برایی که می شوند تا برایشان سربلندی ای 81 جوری که نباشد زود رومی پوشند به بندگی کردنشان هم می شوند برایشان دشمنی 82آیا نمی دیدی که چون ما فرستیم سرکشان را بر روپوشندگان بددلشان می کنند بددل کردنی83باز نباشد شتاب می کنی بر ایشان چون چه ما شمارکنیم تابرایشان شماری84مریم"

Rouzbeh نوشته: در قران هم گفته است : ما شما مردمان را از نر و ماده آفریدم و هم گفته است ما از همه چیز جفت (نر و ماده) آفریدیم. من زمان ندارم برای شما دنبال آدرس آیه‌ها بگردم. شما که مسلمان هستید بایستی این‌ها را بدانید
این چند تایت درست اما پیشترکش نادرست بود که عربی هر چه جستجو کردم نیافتمش
Rouzbeh نوشته: از نفس واحد،.. از خاک، از گًل گندیده ، از آب جهنده، از نطفه، از خون بسته، از گوشت.... خوب این دیگر گناه ما نیست که هر جأ یک جور گفته است
این چند تا رو که گفتی چینشش درست نیست که بایستی بگوییم آدم پدر آدمی آغاز از گل خشک جور آجر پسش خاک پسش دگر گون به گل گندیده تا خودش آفریده شد بدنبالش زاده هایش از تخمش از آب جهنده اش درشکم مادرانشان با تخم مادرانشان بهم خوردند تا خون بسته گوشت تا نوزاد تازه پدرمادرمان هم خود ما از غذایی که می خوریم که از گل هم خاک بدست آید
خداوندا تورا پاس برای این همه توان نمایی ها
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان