خیر!

1 - انقلاب به معنی زیر و رو شدن است. نه به معنی عوض شدن حکومت!
انقلابی که منجر به تغییر ساختار و یا ساقط شدن حکومت شود با نارضایتی و اعتراض مدنی و اعتصاب و تظاهرات شروع شده و نهایتن با شورش...