کمبود آب بدن می‌تواند باعث سردرد، سرگیجه، منگی، کسالت، بی‌حالی، افزایش ضربان قلب، ضعف یا سستی و یا حتی به ناآرامی و آشفتگی فرد منجر شود.
اما خودمانیم هر موقعه یاد روزه کله گنجشکی میفتم از خنده...