احتمال طنز یا ترول بودن مطلب آغازین یا نوجوان بودن استارتر در اینگونه موارد همواره بیشتر محتمل است.
اما متاسفانه هستند افرادی که چنین موضوعاتی را واقعا در ذهن خود جا بدهند.