به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"وإن تطع أكثر من فی الأرض یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن وإن هم إلا یخرصون 116 " "هم چون پیرو نیستی خیلی کسی در زمین اند را که تاریک می گذارندت برای راه...