درود:e303:

با توجه به اوضاع کنونی جهان، من گمان کنم که برخی از آفرینش گرایان به این نتیجه رسیده که خدا جهان را نیافریده بلکه آن را ریده است؟!!!!:e140:

خوب بنابراین، آنها را نمی توان آفرینش...