من خیلی دنبال این نرم افزارهای دانلود کل سایت بودم،مرسی میلاد جان فقط سپاس جوابگو نبود