برای این دسته از واژه‌ها، همان عربی بیشتر بدرد می‌خورد. اصلا خواننده ندونه تازی‌نامه همان قرآنه بهتره، اینطوری درک اسلام و ربط دادن نوشته به دیگر نوشته‌‌ها ساده‌تره ...

نگر من این که اینه!