Elohim
Adonai
Livin God
I shall not forgive
تازه اینو موقعی میگم که اصلا باشن این ها... بسه دروغ و خرافات
شعور و دانش هم خوب چیزیه این روز ها.