در این جستار نصیحت‌ها، گوشزدها، هم‌فکری‌ها و .... جهت زندگی آرام در جهانی مردستیز را می‌نویسیم. برای شروع، من نوشته‌ی کوچکی را ترجمه‌ی آزاد می‌کنم برای چگونه نجات پیدا کردن در غرب به عنوان یک مرد،...