از مشکلات اساسی اسلام نداشتن سایت غلمان یابی بود چون الله وعده هزار غلمان از نوع لولو مکنون به زنان مومنه عفیفه محجبه قرآن خوان داده بود ولی امکانان نرم افزاری و اجرایی نبودکه با یاری آقایمان امام...