حضرت هگو چاوز به ماده های تشگیل دهنده حیات تبدیل گشت
خبر رسید رفیق چاوز الان در اثر ابتلا به سرطان به معصومین واولیا الللاه پیوست
روحت شاد رفیق گرامی:e011: