یهودیان و مسیحیان که باور دارند محمد پیغمبر دروغین بوده . فرقی نمیکند که دجال بود یا نبود.