یک حکم به نام حکم اضطرار که در سایت زیر توضیح داده شده است روشن می سازد که مسلمان می تواند آدم بخورد. البته در آن جا نوشته شده مردار، ولی مردار به طور کلی برای هر موجودی که پیش از آن زنده بوده، بکار...