بهمنیار گرامی یک ترجمه خیلی خوب در مورد اخلاق در بیخدایی دارند:

بیخدا و ارزش های اخلاقی