دفترچه
آزادی اندیشه جرم نیست - برای حجت الله نیکویی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: آزادی اندیشه جرم نیست - برای حجت الله نیکویی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C)آزادی اندیشه جرم نیست - برای حجت الله نیکویی - sonic - 11-03-2010

ایران امروز به انسان های خردورز ومحققین با جرات وشهامتی مل آقای نیکویی نیاز دارد حق این انسان های خردمند نیست که در زندان ها باشند امثال آقای نیکویی سرمایه های ملی ایران هستند.
آقای نیکویی ما همه شما را تحسین میکنیم53


آزادی اندیشه جرم نیست - برای حجت الله نیکویی - Anarchy - 11-03-2010

من شنیدم ایشون رو آزاد کردن!!! کسی اطلاعی نداره؟


آزادی اندیشه جرم نیست - برای حجت الله نیکویی - sonic - 11-05-2010

منم شنیدم که توبه نامه نوشته الان آزاد شده یا نه رو نمیدونم.