دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117


پاتوق شب نشینی - meaning - 07-26-2013

.. .


پاتوق شب نشینی - Russell - 07-26-2013

Aquarius نوشته: اینجا هم کودن بودن ِ زن ِ مسلمان ِ فمنیست را یک بار دیگر به مردان ِ بی خدا ثابت کردید.
فحش و توهین شخصی (با اشاره به کاربری) اینجا ممنوع است.
اگر تکرار شود برخورد خواهد شد.


پاتوق شب نشینی - Dariush - 07-26-2013

shirin نوشته: اگر روز جهانی به اسم عدم خشونت علیه زنان هست به این دلیل هست که خشونت علیه زنان توسط مردان مخصوصا در کشورهای در حال توسعه خیلی رایج هست . اگر در کشوری خشونتی علیه مردان اعمال بشه مطمین باشید جنبه سیاسی پیدا میکنه. کی خشونت علیه مردان اعمال میکنه؟ آیا زنان اعمال میکنن؟ یا بقیه مردان و یا دولتها که بازم از مردان تشکیل شده؟ آیا اگر خشونتی به مردان اعمال میشه در نتیجه مستقیم فمنیسم و یا دست آورد فمنیسم هست؟ (من باید برم و بقیه شو بعد جواب میدم)
اینها از عوارضِ همان نخواندن‌هایی‌ست که گفتید وگرنه می‌دانستید این افسانه‌ای بیش نیست که ما پیش از این در موردش توضیح داده‌ایم :
Dariush نوشته: بر اساسِ پژوهشی که بر روی 18761 رابطه دو جنس مخالف (heterosexual relationships) بینِ 18 سال تا 28 سال در آمریکا انجام شده، 24 درصد از آنها در خود خشونت داشته‌اند و 49.7 درصد از آنها دوطرف بوده (از سوی زن و مرد هردو) و در آنهایی که یک طرفه بوده، زنان نزدیک به 70 درصد از موارد را به خود اختصاص داده‌اند

در مورد ریپ و تجاوز هم به زودی توضیح خواهم داد مشخص شود که مردان بیشتر به مردان تجاوز می‌کنند یا زنان به مردان؟ و آیا در آمارِ تجاوزهایی که کیلویی گفته می‌شود «50 درصد از زنان در آمریکا موردِ تجاوز قرار گرفته‌اند»، آیا تنها ادعا موردِ نظر بوده یا اثبات هم شده و آیا آمارِ تجاوزِ زنان به زنان هم در این مورد مورد نظر بوده یا خیر. coming soon...


پاتوق شب نشینی - meaning - 07-26-2013

من دشنام و فوحش مستقیم را به خودم بر کنایه و طعنه آمیز بودن کلمات ترجیح می دم .. اینکه کسی بخواهد با گفتن " مسلمان" و " دانشمند" بیاید ؛ چی را می خواهد ثابت کند ؟؟ من هم در صورت تکرار این جور ادبیات اصلاً در این بحث ها شرکت نمی کنم.


پاتوق شب نشینی - Dariush - 07-26-2013

نقل قول: آیا اگر خشونتی به مردان اعمال میشه در نتیجه مستقیم فمنیسم و یا دست آورد فمنیسم هست؟
عوارضِ نخواندن گویا خیلی بیشتر از آنهایی‌ست که فکر می‌کردم: سه چهارم از مردانی که موردِ خشونتِ جنسی قرار گرفته‌اند در تماس با مراکزِ مربوطه با این سخن روبرو شده‌اند: ما تنها به زنان سرویس می‌دهیم. و مواردِ پرشمارِ دیگر که مثلا کسی اساسا به خشونتی که علیه مردان اعمال می‌شود توجهی ندارد. یکبار دیگر پیشنهاد می‌شود که پست‌ها را بخوانید.

نقل قول:ختنه دختران اثرات منفی بسیاری رو سلامتشون داره و کلا فلسفه ختنه دختران قطع شهوتشون هست. در صورتیکه پسران به این دلیل که غریزه جنسیشون از بین بره ختنه نمیشن. معتقدن که برای سلامتیشون مفیده. حالا جدا از درستو غلطش. و خیلی از دکترها که اتفاقا مرد هم هستن ختنه پسران رو بدون عوارض میدونن. حالا جدا از همه این حرفا آیا ختنه پسران و اینکه تبلیغی علیه ختنه پسران صورت نمیگیره در نتیجه فعالیتهای فمنیستها و یا دست آورد فمنیستها هست؟
:e408:
نقل قول:ختنه‌ی مردان، باعث کاهشِ لذتِ جنسی مردان تا چهار برابر می‌شود، در روابطِ جنسیِ آنها موجبِ اختلال می‌شود، ارگاسم را در آنها به تاخیر می‌اندازد چنانکه مردانِ ختنه شده سه برابر بیشتر از مردانِ ختنه نشده دچار ناتوانی در ارگاسم می‌شوند، موجب می‌شود که حساس‌ترین بخشِ الت جنسی‌شان زدوده شود (منبع). در سال حدود 117 کودک تنها در آمریکا به خاطرِ ختنه می‌میرند، 3/4 از حساسیتِ آلتِ جنسیِ مردان در اثرِ ختنه از بین می‌رود، اکثرِ ختنه‌ها بدونِ بی‌هوشی انجام می‌شود (55 درصد) (منبع).

تعددِ مردانی که ختنه شده‌اند : بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون. یعنی بیش از 34 درصد از مردان ختنه شده‌اند.(منبع)
تعدادِ زنانی که ختنه شده‌اند: 125 میلیون. یعنی چیزی در حدودِ 3.5 درصد.(منبع)

از دستاوردهای فمنیسم یکی این است که اینجا به طور مبسوط توضیح داده‌ام که چگونه یک فمنیست در بی‌بی‌سی وقیحانه تلاش می‌کند مشکلاتِ عدیده‌ای که هم برای مرد و هم برای زنان در استان‌های شمالی وجود دارد را به نامِ زنان تمام کند و اگر تبلیغاتِ اینچنینی باعث نمی‌شود که به مشکلاتِ هر دو همزمان پرداخته شود، به زنان بیشتر توجه شود، مشکلاتِ مردان را نبینند و ناعدالتی پیش آید، پس بحثی باقی نمی‌ماند. خواهش می‌کنم قدری حوصله کرده و بخوانید و بعد سخن بگویید، انصافا حوصله‌ی ما دارد سر می‌رود:

نقل قول:پیش از آنکه این پست را بدهم، باید بگویم که زنانِ کشاورزِ شمالِ ایران، که من از نزدیک با روشِ زندگی‌شان آشنا شده‌ام(از جمله در کردستان، گیلان، مازندران و خلخال)، حقیقتا زحمت‌کش‌ترین زنانی هستند که من تاکنون دیده‌ام و در هیچ حالتی نمی‌توان بدانها گفت که زیستِ انگل‌وار دارند. اینان براستی هرکدام به اندازه‌ی یک مرد برای زندگی مشترکِ خود تلاش می‌کنند. بله، اگر برخی از موارد از جمله از حفاظتِ اعضای خانواده در برابرِ خطراتِ بیرونی یا پشتیبانی از اهلِ خانه در محیط‌های مردانه را که به طور خاص برای مردان تعریف شده‌اند، این زنان کمتر از مردانِ خود تلاش نمی‌کنند.

اما آیا اینها به معنای این است که مردانِ کشاورزِ شمال، اینطور نیستند؟ به طورِ مطلق چنین نیست. اما موضوعِ سخن این است که رسانه‌‌ی بی‌بی‌سی ( که همراه با صدای آمریکا، رادیو فردا و من‌وتو عملا تبدیل به تریبون فمنیست‌ها شده) مقاله‌ای منتشر کرده است این عنوان: زنان شالیکار برنج می‌کارند، درد درو می‌کنند. تصویرِ نخستینِ این مقاله هم این است که در آن مردانی نشسته‌اند زنانی که مشغول کار هستند را تماشا می‌کنند:

[عکس: 2216d1374819856-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7...8_mehr.jpg]


فایل پیوست 2210

همین ابتدای سخن باید یک چیز را مشخص کنم و آن اینکه تمامِ این مشکلاتی که در این مقاله برای زنان گفته شده، اگر برای مردان بیشتر نباشد، به هیچ وجه کمتر نیست. به سببِ اینکه من با این کار از نزدیک آشنایم، توضیح می‌دهم که شالیکاری در گیلان و مازندران شاملِ چند مرحله است :
1- تشکیلِ خزینه‌های شالی: در این مرحله بذرها را در یک محیطِ موقتی می‌پاشند و از آن نگهداری می‌کنند تا جوانه‌های برنج به اندازه‌ی حدودا 5 تا 15 سانتیمتر برسند. در این مرچله کارها برعهده‌ی هم زن و هم مرد است.

2-آماده‌سازی شالیزار پیش از کشتِ برنج: این مرحله شاملِ شخم زدن، هموار کردن، مرز کردن( شالیزارها در شمال به هم پیوسته‌ هستند و هر سال باید مرزبندی‌ها را نو کرد و آنها را از علف‌ها پاکسازی کرد؛ اینکار با بیل‌ انجام می‌شود و بسیار طاقت‌فرساست) و کاشتِ زمین که با وسیله‌هایی چون تیلر یا تراکتور انجام می‌شود. این مرحله، معمولا چند روز به طول می‌انجامد و تماما برعهده‌ی مردان است.

3- کشتِ برنج یا همان نشا: بیشترین فعالیتِ زنان در همین مرحله است و تصویری که مشاهده می‌فرمائید مربوط به همین مرحله است. در اینجا هم آنطور که در عکس می‌بینید مردان بیکار نیستند، آنها باید جوانه‌های برنج را به طورِ دائم برای زنان فراهم کنند و این یعنی بارکشی مداوم که به هیچ وجه راحت نیست. البته کاری که زنان می‌کنند هم راحت نیست، آنها ساعت‌ها خم می‌ایستند و این وضعیت بسیار ناجور است. اما این موضوع در استانِ گیلان اینطور است. در استانِ مازندران، مردان هم همچون زنان در زمانِ نشا کار می‌کنند.

4-داشت: در این مرحله باید به آبرسانی شالیزار و یک یا دو مرحله پاکسازیِ آن از علف‌های پرداخت. وظیفه‌ی آب‌رسانی تماما برعهده‌ی مردان است و شگفت‌آور است که هر سال تعدادی از مردان در همین نزاع‌های بر سرِ آب کشته می‌شوند! موضوع این است که شما اگر شالیزاری داشته باشید در آنجا، یک سهمیه‌ی آب برایتان تعیین می‌شود، معمولا هفتگی. شما اگر یک لحظه غفلط کنید و نگهبانی ندهید، سهمیه‌ی آب شما دزدیده می‌شود و همین موضوع باعث نزاع‌ها بسیار در شالیزارها شده‌اند. وظیفه‌ی پاکسازیِ علفهای هرز هم بر عهده‌ی هردو است و البته چندان هم کار سختی نیست.

5-برداشت: این مرحله حقیقتا یکی از طاقت‌فرساترین مراحل است. چرا که در اواسطِ تابستان انجام می‌شود که هوا بسیار گرم است و خورشید مستقیم است، شاخک‌های برنج به طرز جنون‌آوری باعثِ خارش می‌شوند که در آن وضعیت انسان را تا مرحله خودکشی می‌رسانند حقیقتا. و همچنین در این قسمت از وسیله‌ای اره‌مانند استفاده می‌شود که به شدت تیز است و در یک غفلتِ کوتاه ممکن است انگشت‌ِ خود را از دست بدهید. آنانکه با این وسیله چند روز کار کنند تقریبا محال است که چندبار دستِ خود را نبریده باشند. این بخش نیز تماما بر عهده‌ی مردان است و در اینجا هم مردان باید دقیقا همچون زنانی که در قسمتِ کاشت ساعتها خم می‌مانند، یک روزِ تمام خم بمانند با این تفاوت که در این موقع طولِ روزها بیشتر است. عکس‌های زیر را ببینید:

[عکس: 2211d1374784736-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7...j9agz9.jpg]


[عکس: 2212d1374785555-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7...stan91.jpg]


البته پس از بریدنِ برنج، جمع‌کردن و آماده کردنِ آن برای کمباین یا خرمن‌کوب زدن، نیز هست که بر عهده زن و مرد است و البته چندان هم کار سختی نیست. ضمن اینکه امروزه به واسطه دستگاه‌های جدید نیازی به جمع‌اوری نیست.

6- تبدیل خوشه‌های برنج به شلتوک یا دانه‌های برنج: اینکار معمولا با کمباین یا خرمن‌کوب انجام می‌شود و نسبت به بقیه چندان دشوار نیست. این هم تماما برعهده‌ی مردان است. اینکار به شکلِ عکسِ زیر انجام می‌شود :
[عکس: 2213d1374785773-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7...374559.jpg]


دوستان دقت کنید که تمامِ آن بیماری‌هایی که گفته شده در کمینِ زنان است، در کمین مردان نیز هست. من خود مردانِ بسیاری دیده‌ام که در اثرِ کارِ سخت در شالیزارها دچار انواعِ دیسک کمر، مشکلاتِ تنفسی، سرطان‌های ناشی از سموم، رماتیسم و غیره شده‌اند. نکته‌ای که باید بدان اشاره کنم این است که اساسا کار در آن شرایط بسیار سخت و ناجور و ناسالم است و مسلم است که منجر به انواعِ بیماری‌ها می‌شود.

اکنون می‌توانید بروید آن مقاله را بخوانید. فقط به دو مورد از اطلاعاتی که نویسنده داده اشاره می‌کنم:
ابراهیم قربان نژاد، مسئول برنج جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به اینکه زنان بیشترین نیروی کار در شالیزارها هستند، در خردادماه سالجاری به روزنامه کلیک خراسان گفته "زنان شمالی بیش از ۷۵‌درصد نیروی کار شالیزارها را تشکیل می‌دهند که دستمزد پایین‌تر، دقت و سرعت عمل بیشتر از دلایل رغبت مالکان به نیروی کار زنان است."می‌روید در آن لینک و می‌بینید پس از کلی روضه و نوحه چنین گفته شده :
یکی از کارشناسان مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره می گوید: از ۲۰۸ هزار بهره بردار شالیزار در مازندران، ۱۲هزار نفر زن هستند که این تعداد فقط مالکیت ۶ درصدی زنان را نشان می دهد و بقیه به عنوان کارگر در شالیزارها به تولید مشغول اند.


یعنی کس‌وشعرتر از این من جایی ندیده‌ام. یعنی زنانی که میروند در شالیزارهایی که شوهرشان کار می‌کنند، کارگر هستند! و بعد در آماری که معلوم نیست از کجا می‌آید، می‌گوید که 75 درصد از کارگرانِ شالیزارها زن هستند. اول اینکه معلوم نیست منظورش از کارگر چیست (احتمالا همان کارگری که گفتم را می‌گوید) و بعد هم این موضوع اصلا واقعیت ندارد، زنان در مرحله کاشت، به عنوانِ کارگر در شالیزارهای دیگران کار می‌کنند، اما در مراحلِ دیگری که برعهده‌ی مردان است نیز مردان به همان نسبت ( و بر اساسِ آنچه من دیده‌ام بیشتر از زنان) به عنوان کارگر به شالیزارهای دیگران می‌روند. دستمزدها هم فرقی نمی‌کند معمولا. یعنی دستمزد بر اساسِ زن یا مرد بودنِ کارگر سنجیده نمی‌شود و تنها گفته می‌شود که مثلا نرخِ کارگر امروز فلان‌قدر است.

آمار زنان شالیکار در این استان(گیلان) نیز بیش از مردان است.


مرجع؟

تمامِ این مقاله این است که «زنان در معرضِ .... هستند»، «زنان مبتلا به .... می‌شوند»، «زنان برنج می‌کارند، رنج درو می‌کنند»و.... در حالیکه در هیچ‌کدام از این حالت‌ها اگر وضعِ مردان بدتر نباشد، بهتر هم نیست.

در موردِ سلطه‌ی فمنیست‌ها بر این رسانه‌ها نیز شواهد و قرائن بسیارند و شما تنها می‌توانید دقایقی را در سایتهایشان بگذارنید و مقالاتِ فمنیست‌هایی چون «شادی صدر» و دیگران را بخوانید. برای نمونه در برنامه‌ای که اخیرا از بی‌بی‌سی دیدم، با عنوانِ «دیدبان» از بی‌بی‌سی پرسیده شده بود که چرا بیشتر میهمانانِ برنامه‌های شما مرد هستند. مجری برنامه‌ی پرگار (که اتفاقا نامِ کوچکِ او نیز داریوش بود) می‌گفت که ما ابتدا تمامِ گزینه‌هایی که از زنان می‌توانند در برنامه‌های ما حضور داشته باشند را بررسی می‌کنیم و اگر موردی را نیافتیم آنگاه به دنبالِ مردان می‌رویم و چنان از فضای مردسالار و زن‌ستیز می‌گفت که گویی حقیقتی ازلی را بیان می‌کند. در صدای آمریکا هم کافی‌ست یک بار برنامه‌ی خیابانِ زندگی را نگاه کنید که مملوست از «فمنیسم». شبکه من‌وتو هم که هیچ!پاتوق شب نشینی - shirin - 07-26-2013

داریوش ما داریم در بین مردم زندگی میکنیم. مثلا ممکنه بگی افسانه هست و الکی شایعه شده. ولی به یکی بگو که اصلا بین مردم نبوده باشه. نه مایی که بارها کتک وردن خواهر ها و مادر ها و دختر ها رو به دست پدر ها و برادرها و شوهرهای همسایه ها آشنایان و اقوام و.. دیدیم . کسانی که ادعای فرهنگ و مدرن شدن دارن. حالا تصور کن زنان و دخترانی که تو جوامع سنتی تر زندگی میکنن چه وضعیتی دارن.


پاتوق شب نشینی - Russell - 07-26-2013

Aquarius نوشته: من دشنام و فوحش مستقیم را به خودم بر کنایه و طعنه آمیز بودن کلمات ترجیح می دم .. اینکه کسی بخواهد با گفتن " مسلمان" و " دانشمند" بیاید ؛ چی را می خواهد ثابت کند ؟؟ من هم در صورت تکرار این جور ادبیات اصلاً در این بحث ها شرکت نمی کنم.
بله عبارت "دانشمند" هم در نوشتار ایشان کنایه آمیز بود به همان حماقت و کودنی.ولی اینجا ما در قوانین مرزی مشخص کرده‌ایم.شما هم میتوانید در همان حد پاسخ بدهید ولی قوانین اینجا به این شکل است که توضیح دادیم و بهتر است خودتان را با آن تطبیق دهید.

توصیه شخصی من این است که در جای دیگر هم از فحش مستقیم استفاده نکنید روش‌هایِ بسیار بهتری برای سخن گفتن هست و توهین مستقیم به خود شما بیشتر ضربه میزند.


پاتوق شب نشینی - Anarchy - 07-26-2013

viviyan نوشته: 2. پس معنای اینکه 60-70% زنان به دانشگاه میروند، چه میشود؟ زنان در حال پیشرفت نیستند؟

ویوی جان معنی این خیلی ساده هست...کافیه شما دقت کنی هر سال در کنکور حدود 70% از شرکت کننده ها دختر هستن در نتیجه به همین میزان هم وارد دانشگاه میشن از کل نفرات !! کافیست دقت کنید دختر ها سربازی ندارن که برن و مثل پسرها نیستن که 2 سال فقط قبل از سربازی رفتن فرصت کنکور دارن و میتونن هر چند سال که خواستن در کنکور شرکت کنن...دقت کنید که همین جامعه مردسالار به قول شما ، از دخترها انتظار کار و پول درآوردن و سرپرستی خانواده رو نداره و ضعفی برای دختر نیست در نتیجه ممکنه چندین سال تو خونه بشینه و کنکور بده و بالاخره در رشته مورد نظرش قبول شه ولی پسر به دلیل دغدغه ای که داره جهت پیدا کردن شغل و سرپرستی خانواده ، سرمایه گذاری کمتری روی کنکور میکنه و ترجیح میده وقتش رو تلف نکنه چند سال در دانشگاه...

پس این تحلیل شما برای اینکه ثابت کنه حضور 70% ای دختران در دانشگاه نشانه پیشرفت اونهاست فعلا خیلی لنگ میزنه !!


پاتوق شب نشینی - meaning - 07-26-2013

Russell نوشته: بله عبارت "دانشمند" هم در نوشتار ایشان کنایه آمیز بود به همان حماقت و کودنی.ولی اینجا ما در قوانین مرزی مشخص کرده‌ایم.شما هم میتوانید در همان حد پاسخ بدهید ولی قوانین اینجا به این شکل است که توضیح دادیم و بهتر است خودتان را با آن تطبیق دهید.

توصیه شخصی من این است که در جای دیگر هم از فحش مستقیم استفاده نکنید روش‌هایِ بسیار بهتری برای سخن گفتن هست و توهین مستقیم به خود شما بیشتر ضربه میزند.


53


پاتوق شب نشینی - shirin - 07-26-2013

اینکه مراکز درمانی فقط برای زنان مورد تجاوز قرار گرفته وجود داره به دلیل این هست که زنان بشیار بیشتر مورد تجاوز قرار میگیرند. و کسی پیش بینی نکرده برای مردان مورد تجاوز قرار گرفته. در ضمن مردان توسط چه کسی مورد تجاوز قرار میگیرن؟ توسط زنان؟ اگر مردی توسط زنی مورد تجاوز قرار گرفته مورد نادری هست. همچین اتفاقی خیلی کم پیش میاد. در ضمن اینکه همچین مراکزی برای مردان وجود نداره آیا زیر سر فمنیستها هست؟ آنها مانع به وجود اومدن همچین مراکزی شدن آیا؟ یه سازمانهایی حقوق بشری هم هستن که برای دفاع از حقوق کل انسانها تلاش میکنن. آیا فمنیستها مانع تراشی میکنن براشون؟ فمنیستها توجه ش به مشکلات زنان در جوامع هست. همینطور که از اسمشون معلومه. اگه مردان در حقشون اجحاف میشه و یا مرکز درمانی براشون وجود نداره به هیچوجه زیر سر فمنیستها نیست. به این دلیل هست که کسی نرفته پیگیری کنه و توجهی کنه . پس حمله کردن به نهادی که کارش دفاع از قشر خاصی هست بسیار مضحک و خنده دار هست. شما میگید فمنیستها نباید باشن چون در حق مردان ظلم میشه و کسی نیست پیگیری کنه. .