دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-08-2013

SAMKING نوشته: اشتباهت همینه ناخدا جان نباید زن و مرد رو به یه چشم ببینی

الف)زن و مرد برابر نیستند.
1.یک زن با سایر زن ها برابر است.
2.یک مرد با سایر مرد ها برابر است.
ب)زن و مرد هر دو انسانند.
3.انسانها با هم برابرند.

باورمند بودن به "الف" و "ب" در کنار هم سودمند هست.
و باورمند بودن به "الف" یا "ب" به تنهایی زیان آور است.

3 => زن و مرد میتوانند کار x را انجام دهند.
1 => زن راحتتر است که x را از راه a انجام دهد.
2 => مرد راحتتر است که x را از راه b انجام دهد.

goodSAMKING نوشته: حال اگر شما توقع دارید که ایرانبانو کار x را به شیوه شما انجام دهد، به راستی توقع بیجا و نادرستی دارید.

من چشمداشت آنچنانی ندارم, iranbanoo داشتند و من هم امروز بر این شدم که دست از نگرش پیشین ام که همان دگرسان[sup][aname="rpafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"][[/aname][anchor="pafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"]1][/anchor][/sup]
دیدن ژنتیکی مرد و زن بود برداشته و برای چندی هم با چشمیاری[sup][aname="rpaedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"][[/aname][anchor="paedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"]2][/anchor][/sup] نو, از این دیدگاه بنگرم که زن و مرد میتوانند بسیار بیشتر بمانند هم باشند.

و براستی چرا نتوانند؟ من میتوانم بمانند یک زن رفتار کنم, چرا یک زن نتواند بمانند من رفتار کند؟

----
[aname="pafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"]1[/aname]. [anchor=rpafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8]^[/anchor] digar+sân::Digarsân <— Degarsân || دیگرسان: متفاوت Ϣiki-En different
[aname="paedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"]2[/aname]. [anchor=rpaedb9fd6c162b410da63af474f3204af2]^[/anchor] cešm+yâr::Cešmyâr || چشمیار: عینک Ϣiki-En glassپاتوق شب نشینی - Soheil - 04-08-2013

Nâxodâ نوشته: جوگیر نشوید, iranbanoo هم چنانکه گفتم هوشمندتر از اینهاست و میداند ارزش رفتارِ من که مرد و زن را به یک چشم میبینم و بی پرده به
نابرابریِ رفتارشان گلایه میکنم بس بیشتر از مردانی است که لی لی به لالای زنان میگذارند و آنها را نازنازی میکنند, با سرانجامش که میبینم چه شده.

بخش شگرفی از اینی که زنان در گفتمان‌هایِ اندیشیک شرکت نمیکنند نیز از همین میاید که ما مردان, در جایگاه نیمی از همبود[SUP][aname="rpa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"][[/aname][anchor="pa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"]1][/anchor][/SUP] از آنها چشمداشت اش را نداریم و خرده‌ای به نبود ایشان
نمیگیرم, هنگامیکه زنان باید دریابند اگر برابریِ راستین (بجدا از حقوق برابر که در هر ریختی باید باشد) میخواهند باید در برابر رفتارهای برابر و یکسنج[SUP][aname="rpae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"][[/aname][anchor="pae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"]2][/anchor][/SUP] و سودمند نیز از خود بنمایایانند.

----
[aname="pa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"]1[/aname]. [anchor=rpa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5]^[/anchor] ham+bud::Hambud || همبود: اجتماع Ϣiki-En society
[aname="pae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"]2[/aname]. [anchor=rpae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf]^[/anchor] yek+sanj::Yeksanj || یکسنج: تقارن Ϣiki-En symmetrical
یعنی شما میگویید بانوان سایت از این گفتگوهای ضد فمینیستی و پدافند از حقوق مردان خوششان می آید؟ حالا ممکنه در واقعیت عقیده امیر یا شما با ارزش تر باشه ولی خانومهای این فروم همیشه به این حرفها معترض بوده اند.


پاتوق شب نشینی - Fox - 04-08-2013

Nâxodâ نوشته: شما ادبور باشید, من nâxodâ هستم و بیخدا و ادب من همین اندازه است (:
خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.


پاتوق شب نشینی - SAMKING - 04-08-2013

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.
ای بابا شما هم جوگیر نشو حالا تازه اومده بودین داشتیم دوست میشدیم باهم... اینجا فضاش دوستانه هست اینقدر خشک و رسمی نباشید.
نا خدا هم یه بچگی کرد، نفهمید... جوونی کرده شما ببخشیدش.
E402


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-08-2013

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.

اینجا سایتِ من نیست,
من هم نیازی به پوزش خواستن برای رفتار و بیان نگرهای شخصی‌ام نمیبینم.

پس بدرود fox جان.


پاتوق شب نشینی - iranbanoo - 04-08-2013

Nâxodâ نوشته: شما را در جایگاه نمونه برشمردم, رویهم همه‌یِ زنان این انجمن را جمع بزنید و ببینید چه اندازه نوشته‌اند و چه اندازه‌یِ آن در راستای بهره‌رسانی (و نه بهره‌بری) بوده, به
نسبت بسیار بسیار پایینی دربرابر مردان انجمن میرسید. همین بس که top 10 poster انجمن بیشتر از ٩٠% نوشته‌هایِ انجمن را نگاشته‌اند و همگی از دم مرد هستند.
شما تاپ پست تر هستید چون سابقه ی حضور شما از من بیشتر است.
من هم در انجمنی دیگر جزو تاپ پست تر ها هستم و حتی یک اسپم هم نداده ام:)
اما خوب انتقادیست دیگر!من قبول دارم زنان نسبت به مردان کمتر حضور پیدا میکنند در چنین فضاهایی و شرکت جدی در چنین مباحثی.اگر از نیمی از زنان فعال .و باهوش فاکتور بگیرم که بنا بر مشکلاتشان میستند اما این واقعیتیست که نیمی از زنان به راستی سطحی و منفعلند.اما باور کنید این نتیجه ی برخورد مردان است(در اکثر موارد)
مردان از زنان میخواهند که جلوی آینه مشغول باشند تا اینکه با یک کتاب!بیشتر دوست دارند زن بوی سبزی بدهد تا اینکه دفتر دستک دورش باشد.زن عاقل و اندیشمند به جایی نمیرسد اما زن زیبا (دست کم زیبا نما:)) به همه جا میرسد.
نمیدانم میدانید یا نه اما اکثر مردان از زنان باهوش تر از خود بدشان می آید.و به آنها حسادت میکنند.زنی که بیشتز از مردش بداند هم مورد غضب مرد قرار می گیرد.
ملاک من فروم ها نیست .من به دنیای واقعی نگاه میکنم.به اینکه تمامی دوستان من به دست خودم بی دین شده اند اما در مقابل شوهرانشان تظاهر به مخالفت میکنند!!این برای من آیه ی روشنیست!!:)
بیایید و بپذیرید نقش سوءمردان را در پذیرش منطق های زنانه و تبعاتش را هم در نظر بگیرید
Nâxodâ نوشته: اگر هدف شما تنها بهره‌بری بی بهره‌رسانی است که میشود رفتار انگل‌وار, اگر نیست هم خوب من از شما در جایگاه
نمونه‌یِ خوب یک زنِ خودآگاه از یک سخنگاه پارسی زبان پرسیدم که تاکنون چه کاری برای دیگران در راستای سودرسانی انجامیده‌اید؟

اگر سودی نرسانده‌اید و نمیخواهید برسانید که دیگر جای گلایه ندارد, اگر سودی رسانده‌اید و نمیخواهید بگویید
هم باز پذیرفتنی است, اگر سودی رسانده‌اید و میخواهیم بگویید, خب بگویید تا در برابر پرسش من
که سودمندی شما را به چالش کشیدم پیروز باشید و جای سپاسداری و ارج‌نهادن دیگران (یا دستکم من) باز شود.
خوب من این را رابطه ی انگلی نمی نامم.من به این میگویم آموختن.و آموختن روزی به آموزش دادن میرسد.
تا زمانی که من به مسائل تسلط و اشراف کامل نداشته باشم چرا باید خودر ا در مقام آموزگار قرار دهم.
این فروم هم کاربران کمی دارد.وگرنه مطمئن باشد اگر کمی شرایط باز تر بود بسیاری از تالارها را زنان هم قبضه میکردند.تالار تاریخ هم میهن را یک زن قبضه کرده.انکار نمیتوان کرد که از این دست زنان متخصص بسیارند.


پاتوق شب نشینی - iranbanoo - 04-08-2013

همیشه پای یک زن در میان استE11a


پاتوق شب نشینی - Newton - 04-08-2013

ای بابا
من شخصا از کاربر چقر خوشم میاد این چه جورشه؟
این قهر بازی ها چی بید؟
ایا بر فرض اگر جناب فوکس از مهربد کلاه مند هستند فوری باید قهر نمایند
این که نشد
پس بقیه دوستان ومن جمله من چقندریم؟E413

-----------------------------------------
ای وای یک بره دنبال نوار قراعت ابدل باسطپاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-08-2013

Bibak نوشته: یعنی شما میگویید بانوان سایت از این گفتگوهای ضد فمینیستی و پدافند از حقوق مردان خوششان می آید؟ حالا ممکنه در واقعیت عقیده امیر یا شما با ارزش تر باشه ولی خانومهای این فروم همیشه به این حرفها معترض بوده اند.

اینکه شما از چه چیزی خوشتان میاید و چه چیزی درسته دو چیز دگرسان[sup][aname="rpa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"][[/aname][anchor="pa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"]1][/anchor][/sup] هستند.

اینجور بنگرید, ما آدمیان‌ (مرد و زن) یک شماری ارزش داریم, بگوییم اینها هستند:
اندیشیدن
اندیشاندن
ترزباندن[sup][aname="rpac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"][[/aname][anchor="pac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"]2][/anchor][/sup]
آموختن
آموزاندن
...

اکنون شما زن و مرد را یکجایی مانند این انجمن کنار هم دارید. زنها به برخی از این ارزشها اهمیت نمیدهند. چه کار میتوانید بکنید؟
١. آزاد بگذارید اشان.
٢. وادارشان کنید به ارزش‌ها روی بیاورند.
٣. به آنها ارج کمتری در برابر مردان (که این ارزش‌ها را دنبال میکنند) بدهید.
٤. بگوییم حتما دلیل خوبی هست و اشکالی بر آنها وارد نیست (rationalization)
...


رویکرد ٢ فاشیستی است.
رویکرد ١ ام پذیرفتنی است.
رویکرد ٤ ام نااخلاقی است.
رویکرد ٣ ام چیزی است که من میگویم: به کسی ارجنهید که شایسته‌یِ آن باشد. به مردان در این انجمن باید بیشتر ارجنهاد, زیرا بیشتر (بسیار بیشتر) از زنان به ارزش‌هایِ نامبرده پایبند بوده‌اند.

تا چه زمانی به مردان باید بیشتر ارجنهاد؟ تا زمانیکه شمار زنان و مردان ما در پایبندی به ارزشها همسان و تا اندازه‌یِ خوبی همگن[sup][aname="rpa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"][[/aname][anchor="pa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"]3][/anchor][/sup] شد.


پرسش دیگری که شاید پیش بیاید:

به مردان ارجنهید = زنان را سرکوب کنید؟

روشنه که اگر شما زنان را سرکوب کنید هرگز شانسی برای اینکه بتوانند به ارزش‌های نامبرده روی بیاورند نیز نخواهند داشت, پس پاسخ نه است.

از سوی دیگر, اگر سراسر بی‌تفاوت (آدگرسان[sup][aname="rpae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"][[/aname][anchor="pae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"]4][/anchor][/sup]) باشید نیز زنان نمی‌دریابند که رفتارشان نادرسته, پس باز هم به ارزشها روی نمیاورند.

پس راهکار میشود اینکه:
ارج بیخود ندهید: لی لی به لالای زنان در جاییکه شایسته اش نیستند نگذارید.
اگر براستی نیاز بود, اندکی دلخوری یا بیزاری از نایکسنجی[sup][aname="rpae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"][[/aname][anchor="pae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"]5][/anchor][/sup] نشان دهید.

همین و بس.

----
[aname="pa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"]1[/aname]. [anchor=rpa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa]^[/anchor] digar+sân::Digarsân <— Degarsân || دیگرسان: متفاوت Ϣiki-En different
[aname="pac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"]2[/aname]. [anchor=rpac4367801ce114b9996fae7cae2174c03]^[/anchor] tar+zabânidan::Tarzabânidan <— Tarzabândan || ترزبانیدن: ترجمه کردن to translate
[aname="pa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"]3[/aname]. [anchor=rpa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0]^[/anchor] ham+genidan::Hamgenidan || همگنیدن: همگن کردن to homogenize
[aname="pae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"]4[/aname]. [anchor=rpae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae]^[/anchor] â{pišvand}+degar+sân::Âdegarsân || آدگرسان: بیتفاوت; بی دگرسانی indifferent
[aname="pae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"]5[/aname]. [anchor=rpae45a515b115c418ca916526f1abc3c60]^[/anchor] nâ+yek+sanj::Nâyeksanj || نایکسنج: نامتقارن Ϣiki-En asymmetricپاتوق شب نشینی - Soheil - 04-08-2013

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.

شاید زود قضاوت کردید درباره ناخدا. من چیز نااخلاقی خاصی ندیدم از ایشون. ولی اگر خودتان میل یا توان نوشتن در همچین جایی رو ندارید بحثش جداست. پیشنهاد میکنم به نوشتن در اینجا ادامه بدید دوست عزیز.

---------
به همه دوستان بخصوص طرفین دعوا(یا هر چی) شب خوش میگم.