دفترچه
IP تور برای ثبت نام بن شده - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: وابسته به تارنما (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7)
+--- انجمن: انتقاد‌ها، پیشنهادها، دشوار‌ی‌های کاربری (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C)
+--- موضوع: IP تور برای ثبت نام بن شده (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-IP-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87)IP تور برای ثبت نام بن شده - vaja.ir - 01-24-2021

درود
 IP های تور برای ثبت نام اسپمر معرفی میشود و مردم با تور نمیتوانند ثبت نام کنند.


RE: IP تور برای ثبت نام بن شده - mehrbodWithTor - 01-25-2021

مهربد ام: نام‌نویسیِ کاربران گیر کرده پشت Tor درست شد!


RE: IP تور برای ثبت نام بن شده - vaja.ir - 02-01-2021

با تشکر