دفترچه
معرفی منابع تاریخ ایران - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای ویژه (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87)
+--- انجمن: تاریخ، فرهنگ، همبود (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF)
+--- موضوع: معرفی منابع تاریخ ایران (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)معرفی منابع تاریخ ایران - sonic - 11-29-2010

درابتدا میخواستم نام جستار را معرفی منابع تاریخ ایران وجهان بگذارم اما با خود اندیشیدم که ما هنوز تاریخ خودمان را نمیدانیم14دانستن تاریخ دیگران برای ما چه سود دارد45
پس از این رو کتب تاریخی معتبر را در اینجا معرفی میکنیم1معرفی منابع تاریخ ایران - Persepolis - 03-06-2014

"تاریخ ایران باستان"(3جلد) حسن پیرنیا
"میراث ایران" تالیف سیزده تن از خاورشناسان
"تاریخ ماد" میخائیلویچ دیاکونوف
"ایران در زمان ساسانیان" آرتور کریستین سن


معرفی منابع تاریخ ایران - Dariush - 03-06-2014

Persepolis نوشته: "تاریخ ایران باستان"(3جلد) حسن پیرنیا
"میراث ایران" تالیف سیزده تن از خاورشناسان
"تاریخ ماد" میخائیلویچ دیاکونوف
"ایران در زمان ساسانیان" آرتور کریستین سن
اینها آثارِ فرآوری شده‌ی تاریخ ایران‌اند که خیلی هم با ارزش‌اند، اما آنانکه می‌خواهند به آثارِ دست اولِ تاریخ ایران که سرچشمه‌ی این آثاری که شما برشمرده‌اید باشند دست پیدا کنند، باید به دنبالِ کتابهای دیگری باشند.


معرفی منابع تاریخ ایران - Persepolis - 03-06-2014

Dariush نوشته: اینها آثارِ فرآوری شده‌ی تاریخ ایران‌اند که خیلی هم با ارزش‌اند، اما آنانکه می‌خواهند به آثارِ دست اولِ تاریخ ایران که سرچشمه‌ی این آثاری که شما برشمرده‌اید باشند دست پیدا کنند، باید به دنبالِ کتابهای دیگری باشند.
داریوش جان برای شخصی که می خواهد فقط با ایران باستان آشنایی پیدا کند اینها بهترین و ساده ترین منابع هستند و بحث تخصصی باستانی اینجا مطرح نیست.
حالا شما چه کتابهایی پیشنهاد می کنید؟


معرفی منابع تاریخ ایران - Dariush - 03-06-2014

بله سفارش شما برای آنانکه می‌خواهند آشنایی‌ای غیرتخصصی و متوسط از تاریخ ایران داشته باشند کاملا بجا قابل قبول است؛ یادآوریِ من بیشتر برای کسانی بود که خواهانِ نوعی اصیلتر از آثارِ مربوط به تاریخ ایران هستند. کتابهای موردِ توصیه‌ی من را نیز می‌توانید در انتهای کتابهای شما، آنجا که لیستِ منابع و مراجع آمده بیابید.


معرفی منابع تاریخ ایران - Persepolis - 03-06-2014

Dariush نوشته: بله سفارش شما برای آنانکه می‌خواهند آشنایی‌ای غیرتخصصی و متوسط از تاریخ ایران داشته باشند کاملا بجا قابل قبول است؛ یادآوریِ من بیشتر برای کسانی بود که خواهانِ نوعی اصیلتر از آثارِ مربوط به تاریخ ایران هستند. کتابهای موردِ توصیه‌ی من را نیز می‌توانید در انتهای کتابهای شما، آنجا که لیستِ منابع و مراجع آمده بیابید.
داریوش جان میشه چندتا کتاب نام ببرید که به فارسی هم ترجمه شده باشند و اصیلتر هم باشند.. سپاسE032