دفترچه

نسخه‌ی کامل: به یاد ستار ...
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ویدا فرهودی
برگرفته از اخبار روز
گل های باغمان را تارانده دست پاییز
پاییز نه، چه گفتم،زُهد کریهِ خونریز
گل های تازه رُسته، کینه ز سینه شسته،
بینی دریغ خفته، در جای جای پالیز
ستار رفته شاید، سهراب را بیابد
در ناکجای دوری، مرموز و شُبهه انگیز
مادر مجوی او را، رفته است تا که رویا
آخر شود مهیا،در نوبتی دلآویز
رفته است تا بدانی، زنده ست جاودانی
با یاد بی قرارش،زین پس دلت بیامیز
دیگر مخوان به نامش، بشنو کنون پیامش
تکرار کن کلامش، از گفتنش مپرهیز
باشد رسد ندایی، شفاف و کبریایی
بر شهر بی صدایی، گوید: زجای برخیز
برخیز تا سرآید، دوران هر چه “باید”
برخیز تا بلرزد بر تخت خویش چنگیز
ستار را رها کن، با غنچه های خفته
تا عطرشان بپیچد در شهر،رَغم پاییز
پاییز ۲۰۱۲