دفترچه

نسخه‌ی کامل: Movie reviews
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
David Hume نوشته: my bad! I got it now , I didn't notice it. If it refers to a movie story line then that's fine.

It's good idea to correct though, keep doing it Kasra :)
صفحات: 1 2