دفترچه

نسخه‌ی کامل: پیدایش الله در 1400 سال پیش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
این پرسش خودنمایی می‌کند که الله چرا و چگونه پدید آمد. پیش از اسلام با اینکه این نام برای خدای
جهان در دیدگاه تازیان وجود داشت اما خداهای دیگری هم ستایش میشدند. با این حال در میان مردم
آشور و بابل و سوریه و همۀ میانرودان خدایی بنام اِل وجود داشت که برتر از همۀ دیگر خداها بود تنها
مشکلش این بود که خانواده داشت. 

[عکس: Sse.jpg]

اما در قرآن به یکباره الله(تلفظ خدای ال در زبان تازیان) بی‌خانواده میشود و او را واحد و خدای یگانه مینامند.
هزار سال پیش از حضرت محمد کس دیگری در عربستان ادعای پیامبری و ارتباط با خدا را میکند(البته نه با 
الله) و نیز میگوید که سواد خواندن و نوشتن ندارد!
up