دفترچه

نسخه‌ی کامل: معرفی منابع تاریخ ایران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درابتدا میخواستم نام جستار را معرفی منابع تاریخ ایران وجهان بگذارم اما با خود اندیشیدم که ما هنوز تاریخ خودمان را نمیدانیم14دانستن تاریخ دیگران برای ما چه سود دارد45
پس از این رو کتب تاریخی معتبر را در اینجا معرفی میکنیم1
"تاریخ ایران باستان"(3جلد) حسن پیرنیا
"میراث ایران" تالیف سیزده تن از خاورشناسان
"تاریخ ماد" میخائیلویچ دیاکونوف
"ایران در زمان ساسانیان" آرتور کریستین سن
Persepolis نوشته: "تاریخ ایران باستان"(3جلد) حسن پیرنیا
"میراث ایران" تالیف سیزده تن از خاورشناسان
"تاریخ ماد" میخائیلویچ دیاکونوف
"ایران در زمان ساسانیان" آرتور کریستین سن
اینها آثارِ فرآوری شده‌ی تاریخ ایران‌اند که خیلی هم با ارزش‌اند، اما آنانکه می‌خواهند به آثارِ دست اولِ تاریخ ایران که سرچشمه‌ی این آثاری که شما برشمرده‌اید باشند دست پیدا کنند، باید به دنبالِ کتابهای دیگری باشند.
Dariush نوشته: اینها آثارِ فرآوری شده‌ی تاریخ ایران‌اند که خیلی هم با ارزش‌اند، اما آنانکه می‌خواهند به آثارِ دست اولِ تاریخ ایران که سرچشمه‌ی این آثاری که شما برشمرده‌اید باشند دست پیدا کنند، باید به دنبالِ کتابهای دیگری باشند.
داریوش جان برای شخصی که می خواهد فقط با ایران باستان آشنایی پیدا کند اینها بهترین و ساده ترین منابع هستند و بحث تخصصی باستانی اینجا مطرح نیست.
حالا شما چه کتابهایی پیشنهاد می کنید؟
بله سفارش شما برای آنانکه می‌خواهند آشنایی‌ای غیرتخصصی و متوسط از تاریخ ایران داشته باشند کاملا بجا قابل قبول است؛ یادآوریِ من بیشتر برای کسانی بود که خواهانِ نوعی اصیلتر از آثارِ مربوط به تاریخ ایران هستند. کتابهای موردِ توصیه‌ی من را نیز می‌توانید در انتهای کتابهای شما، آنجا که لیستِ منابع و مراجع آمده بیابید.
Dariush نوشته: بله سفارش شما برای آنانکه می‌خواهند آشنایی‌ای غیرتخصصی و متوسط از تاریخ ایران داشته باشند کاملا بجا قابل قبول است؛ یادآوریِ من بیشتر برای کسانی بود که خواهانِ نوعی اصیلتر از آثارِ مربوط به تاریخ ایران هستند. کتابهای موردِ توصیه‌ی من را نیز می‌توانید در انتهای کتابهای شما، آنجا که لیستِ منابع و مراجع آمده بیابید.
داریوش جان میشه چندتا کتاب نام ببرید که به فارسی هم ترجمه شده باشند و اصیلتر هم باشند.. سپاسE032