نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس
#1

بسم الله الرحمن الرحیم
بیماری کرونا و عالج ان در قران که با ادویه های طبیعی سیر – زنجبیل – دارچین و فلفل باضافه اب در زیر محاسب می کنیم
1=سوره فرقان ایات 12 و 13 و14
ٗظا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَ ِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِنِۢ
ُهم ِ من َّمكَا
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
إ ١٢ِ ذَ
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
بُوٗرا َكثِیٗرا
ِحٗدا َوٱدۡعُواْ ثُ
بُوٗرا َو َٰ
یَۡومَ ثُ
ۡ
ُعواْ ٱل
ََّّل تَد ١٤ۡ
کرونا - خفاش << مجموع دو کلمه کرونا و خفاش درهر ایه
24>> 9 = 0-8-1-0> 15= 8-2 -2-1 > 12 ایه
35>> 11 = 0-11-0-0> 24=11-5-4-2-2 > 13 ایه
29 >> 9= 0-9-0-0> 20 = 9-0-7-3-1 > 14 ایه
حاَّل این اعداد را بصورت افقی می نویسیم 24 35 29 با سامانه تصفیفی به همین ترتیب قابل تقسیم بر 7 است و می
شود 41932
راه مقاومت بدن در مقابل کرونا
برای قوی کردن بدن در مقابل ویروس کرو نا و افزایش مقاومت بدن باید سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل –اب همه را
باهم ترکیب و در اب حل کنیم کنیم و بنوشیم ناگفته نماند ممکن است در این چهار ادویه که مخلوط می شوند ماده ای بوجود می
اید که در ساختن واکسن کرونا هم مفید باشد بهتر دانشمندان توجه داشته باشند
ُهم
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
ِذَ
ٗظ إ ا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَ ِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِ من َّمكَا ١٢ِ نِۢ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
9=1-8>4=1-1-1-1>16=2-3-0-2-8-1>8= 1-3-1-0-2-1> 6 =2-3-1 >12 آیه

با سامانه تراکمی این اعداد می شوند 6 14 30 34 43 که جمع منفرد انها می شوند 28 که قابل تقسیم بر 7 است
و می شود 4 این دو ایه را هم باهم محاسبه می کنیم
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
یَ
ۡ
ُعواْ ٱل
ۡ
بُوٗرا َكثِیٗر ََّّل تَد ا
ُعواْ ثُ
ِحٗدا َوٱدۡ
بُوٗرا َو َٰ
ۡو ١٤َ م ثُ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
12=1-11>4= 2-0-2-0> 21=5-2-0-2-11-1>10= 2-2-1-0-5-0> 4=2-2-0>13 ایه
11= 2-9>4= 2-0-2-0> 17= 0-2-0-3-9-3>6= 2 -2-2-0-0-0>5=3-2-0> 14 ایه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
مجموع هر کلمه در دو ایه 9 - 16 - 38 - 8 - 23
با سامانه تراکمی با عبور از صفر این اعداد می شوند 9 25 63 71 94 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود
135309037
9 =روز ی یک بار ناز هر کدام نیم قاشق چایخوری پودر سیر = زنجبیل – دارچین و فلفل را یک لیوان اب گرم حل کرده
شود و نوشیده شود
ٗظا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِنِۢ
ُهم ِ من َّم َكا
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
إ ١٢ِ ذَ
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
بُوٗرا َكثِیٗرا
ُعواْ ثُ
ِحٗدا َوٱدۡ
بُوٗرا َو َٰ
یَۡو َم ثُ
ۡ
ُعواْ ٱل
ََّّل تَد ١٤ۡ
یک < بار
11=2-8-1 > 4=1-3 > 12 ایه
14=2-11-1> 4=2-2 > 13 ایه
14= 3-9 -2 > 3=1-2 > 14 ایه
---------------------------------------------------------------------------
مجموع هر کلمه در سه ایه 11 > 39

مجموع هر کلمه در دو ایه 60 - 40
با سامانه تصفیفی این اعاد 60 40 قابل تقسیم بر 7 است و می شود 580
راه مقاومت بدن در مقابل کرونا
برای قوی کردن بدن در مقابل ویروس کرو نا و افزایش مقاومت بدن باید سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل –اب همه را
باهم ترکیب و در اب حل کنیم کنیم و بنوشیم ناگفته نماند ممکن است در این چهار ادویه که مخلوط می شوند ماده ای بوجود می
اید که در ساختن واکسن کرونا هم مفید باشد بهتر دانشمندان توجه داشته باشند
سوره 7 ایه 133
بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ف ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
اْ ١٣٣َ و َكانُواْ قَ
سوره 29 ایه 14
ا ُن
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
ٍة إ
َف َسنَ
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
َو ١٤ُ هۡم َظ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
17=1-16>28=9-5-9-5>30=4-3-0-4-16-3>19=9-3-1-2-4-0>9=4-3-2>133 ایه
13=1-12>26=8-5-8-5>24=6-3-0-1-12-1>18=8-3-1-0-6-0> 7=1-3-3>14 ایه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجموع هر کلمه در دو ایه
30 - 54 - 54 - 37 - 16
با سامانه تصفیفی این اعداد16 - 37 - 54 - 54 - 30 قابل تقسیم بر 7 است و می شود 436363388
سوره 7 ایه 133

بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ف ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
اْ ١٣٣َ و َكانُواْ قَ
سوره 29 ایه 14
َف
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
ا ُن َو ُهۡم َظ
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
َسنَ ١ٍ ة إ
ایه 133 > ایه 14
یک - بار < یک - بار
14= 1-12-1> 4=1-3 > 21=4-16-1> 5=2-3
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند 5 26 30 44 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود 632895
سوره 7 ایه 133
بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
َو َك ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
ف اْ
انُواْ ق ١٣٣َ
سوره 29 ایه 14
ا ُن
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
ٍة إ
َف َسنَ
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
َو ١ُ هۡم َظ
دوره - بیماری - چهارده - روز == مجموع کلمات در هر ایه
ایه 133
89==13=0-9-4> 25=1-3-4-16-1-0>34=3-4-16-7-3-1> 17=1-4-9-3
ایه 14
66 == 7=0-6-1 >19=5-1-1-12-0> 27=3-1-12-7-3-1> 13=5-1-6-1
با سامانه تراکمی اعدا قرمز می شوند 89 155 که جمع منفرد انها می شود 28 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود
4
2020-3-20 تاریخ


والسلام
پاسخ
#2

[ATTACH=CONFIG]5220[/ATTACH]


فایل‌های پیوست
.jpg 20200326_231359.jpg اندازه 47.33 KB  تعداد دانلود: 5
پاسخ
#3

شاید فکر کنید ترول است اما اینو تو یک کانال تلگرامی دیدم. E40d
پاسخ
#4

حالا باز سیر و زنجبیل و دارچین بهتر از تجویزای دیگشونه
ببین کار خدا رو چهارهزار سال پیش راه گذاشته جلوی پامون باز ما میگیم اگه هستی خودت و نشون بدهE40c
پاسخ
#5

"باِسم اَلله اَلرّحمان اَلرّحیــم
...قُلۡ مَن یَكۡلَؤُكُم بِٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحۡمَـٰنِۚ بَلۡ هُمۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِم مُّعۡرِضُونَ
سوره اﻷنبیاء
42.."
"به شناسه بی کمداشت خداوند پُربار آورنده بسیار بسیار بارآورنده
..گو: کیست رو سر میگذاردتان به خاموش شبُ روانه دار روز از پربار آورنده؟ نیست, آری آنها دورشوندهء یادگفتنِ بالاكشاننده شان پهناسازی ۴۲ دسته بندی شدهء پیامبرها.."
بینید بدید این بندهء بی کمداشت خداوند این سنجش نادرست شما به همهء آشتی کننده ها مسلمانها هم سخن بی کمداشت خداوند قرآن! نزدیک همین سنجش بنده در زیرست,
شاهکار زیرورو کننده های کافر در برابر ناخوشیِ دگرگون شونده ویروس کرونا:
مسمومیت الکلی به هدف پیشگیری از کرونا، دست کم جان ٢٤٤ نفر را گرفت
پس این بندهء بی کمداشت خداوند کسی بیگانهء اون پرمهر را ندارم که رو سر نگه دارد مرا نگهبانی کند,
خودم با زاری ازش میخواهم ناخوشی نگیرم, هم ازش کمک میگیرم با خوراکیهای پاکیزه جور آبگوشت,میوه های آبدار شیر, قهوه زمان سردرد, یا دگر نوشیدنی های درمانگر گیاهی ,انگبین پوشاک گرم ورزش کردن شستن سراسری خواب رسا تا ".ان شاء الله."".گر خواست بی کمداشت خداوند." تندرست شوم,
گمان این بنده اش ناخوشی کرونا کوید ۱۹ همه کشور را در نوردید, تنها بایستی خوب از بهرمندیهاش بکار گیریم که ناتوان نشویم,
"اَللّهمَّ""بی كمداشت خداوندا" ما درگیر ناخوشیها کردی شکیبا دار تا پایان هدفدارش را تماشا کنیم, نمونه آشنا شدن با زندگی تازه با برنامه ریزی بهتر برای با هم بودن, هم مرا به یادت دار همیشه سرنگون برپاساز پیوستن نماز سمت همنشینی خانه ات در مکه
پاسخ
#6

چقدر رو مخ هستی با اون نوشته‌های اجق وجقت، نمیدونم با خودت چه فکری میکنی، یعنی اگر طبق عرف و به زبان ساده تایپ نکنی گناه محسوب میشه یا بازخواست میشی؟
هیچی ازت نمیفهمم!
از آیه‌های قرآنی که نوشتی بدون اینکه بفهمم چی گفتی رد میکنم، میرسم به "ببینید" باز رو اعصاب و رو مخی. :e407:E421
با زن و بچه‌ات به چه زبانی حرف میزنی؟
پاسخ
#7

اون شخصی که تو پیجش این مطلب رو ساخته و گذاشته بعدش یک ویس یک دقیقه‌ای گذاشته که من میدانم شما انسان‌های عادی نمیتوانید این فرمول رو بفهمید، بنابرین شما کافیه برای درمان از فرمول استفاده کنید، این همون شارلاتان و حقه بازی مسلمین هستش.
پاسخ
#8

هر کی باور داره بره زودتر کوفت کنه بلکه در بهشت حوریان بیان بخوابن زیرش! ما هم از دست این جانوران بی مغز راحت میشیم.

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان