نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس
#1

بسم الله الرحمن الرحیم
بیماری کرونا و عالج ان در قران که با ادویه های طبیعی سیر – زنجبیل – دارچین و فلفل باضافه اب در زیر محاسب می کنیم
1=سوره فرقان ایات 12 و 13 و14
ٗظا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَ ِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِنِۢ
ُهم ِ من َّمكَا
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
إ ١٢ِ ذَ
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
بُوٗرا َكثِیٗرا
ِحٗدا َوٱدۡعُواْ ثُ
بُوٗرا َو َٰ
یَۡومَ ثُ
ۡ
ُعواْ ٱل
ََّّل تَد ١٤ۡ
کرونا - خفاش << مجموع دو کلمه کرونا و خفاش درهر ایه
24>> 9 = 0-8-1-0> 15= 8-2 -2-1 > 12 ایه
35>> 11 = 0-11-0-0> 24=11-5-4-2-2 > 13 ایه
29 >> 9= 0-9-0-0> 20 = 9-0-7-3-1 > 14 ایه
حاَّل این اعداد را بصورت افقی می نویسیم 24 35 29 با سامانه تصفیفی به همین ترتیب قابل تقسیم بر 7 است و می
شود 41932
راه مقاومت بدن در مقابل کرونا
برای قوی کردن بدن در مقابل ویروس کرو نا و افزایش مقاومت بدن باید سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل –اب همه را
باهم ترکیب و در اب حل کنیم کنیم و بنوشیم ناگفته نماند ممکن است در این چهار ادویه که مخلوط می شوند ماده ای بوجود می
اید که در ساختن واکسن کرونا هم مفید باشد بهتر دانشمندان توجه داشته باشند
ُهم
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
ِذَ
ٗظ إ ا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَ ِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِ من َّمكَا ١٢ِ نِۢ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
9=1-8>4=1-1-1-1>16=2-3-0-2-8-1>8= 1-3-1-0-2-1> 6 =2-3-1 >12 آیه

با سامانه تراکمی این اعداد می شوند 6 14 30 34 43 که جمع منفرد انها می شوند 28 که قابل تقسیم بر 7 است
و می شود 4 این دو ایه را هم باهم محاسبه می کنیم
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
یَ
ۡ
ُعواْ ٱل
ۡ
بُوٗرا َكثِیٗر ََّّل تَد ا
ُعواْ ثُ
ِحٗدا َوٱدۡ
بُوٗرا َو َٰ
ۡو ١٤َ م ثُ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
12=1-11>4= 2-0-2-0> 21=5-2-0-2-11-1>10= 2-2-1-0-5-0> 4=2-2-0>13 ایه
11= 2-9>4= 2-0-2-0> 17= 0-2-0-3-9-3>6= 2 -2-2-0-0-0>5=3-2-0> 14 ایه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
مجموع هر کلمه در دو ایه 9 - 16 - 38 - 8 - 23
با سامانه تراکمی با عبور از صفر این اعداد می شوند 9 25 63 71 94 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود
135309037
9 =روز ی یک بار ناز هر کدام نیم قاشق چایخوری پودر سیر = زنجبیل – دارچین و فلفل را یک لیوان اب گرم حل کرده
شود و نوشیده شود
ٗظا َو َزفِیٗرا
َها تَغَیُّ
بَِعیٖد َسِمعُواْ لَ
ِنِۢ
ُهم ِ من َّم َكا
ۡ
ت
َ
َرأ
ا
إ ١٢ِ ذَ
بُوٗرا
َّرنِی َن َد َعۡواْ ُهنَاِل َك ثُ
ٗقا ُّمقَ
َها َم َكاٗنا َضیِ
ۡ
ِمن
قُواْ
ۡ
ل
ُ
آ أ
َوإ ١٣ِ ذَ
بُوٗرا َكثِیٗرا
ُعواْ ثُ
ِحٗدا َوٱدۡ
بُوٗرا َو َٰ
یَۡو َم ثُ
ۡ
ُعواْ ٱل
ََّّل تَد ١٤ۡ
یک < بار
11=2-8-1 > 4=1-3 > 12 ایه
14=2-11-1> 4=2-2 > 13 ایه
14= 3-9 -2 > 3=1-2 > 14 ایه
---------------------------------------------------------------------------
مجموع هر کلمه در سه ایه 11 > 39

مجموع هر کلمه در دو ایه 60 - 40
با سامانه تصفیفی این اعاد 60 40 قابل تقسیم بر 7 است و می شود 580
راه مقاومت بدن در مقابل کرونا
برای قوی کردن بدن در مقابل ویروس کرو نا و افزایش مقاومت بدن باید سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل –اب همه را
باهم ترکیب و در اب حل کنیم کنیم و بنوشیم ناگفته نماند ممکن است در این چهار ادویه که مخلوط می شوند ماده ای بوجود می
اید که در ساختن واکسن کرونا هم مفید باشد بهتر دانشمندان توجه داشته باشند
سوره 7 ایه 133
بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ف ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
اْ ١٣٣َ و َكانُواْ قَ
سوره 29 ایه 14
ا ُن
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
ٍة إ
َف َسنَ
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
َو ١٤ُ هۡم َظ
سیر - زنجبیل - دارچین - فلفل - اب
17=1-16>28=9-5-9-5>30=4-3-0-4-16-3>19=9-3-1-2-4-0>9=4-3-2>133 ایه
13=1-12>26=8-5-8-5>24=6-3-0-1-12-1>18=8-3-1-0-6-0> 7=1-3-3>14 ایه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجموع هر کلمه در دو ایه
30 - 54 - 54 - 37 - 16
با سامانه تصفیفی این اعداد16 - 37 - 54 - 54 - 30 قابل تقسیم بر 7 است و می شود 436363388
سوره 7 ایه 133

بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ف ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
اْ ١٣٣َ و َكانُواْ قَ
سوره 29 ایه 14
َف
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
ا ُن َو ُهۡم َظ
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
َسنَ ١ٍ ة إ
ایه 133 > ایه 14
یک - بار < یک - بار
14= 1-12-1> 4=1-3 > 21=4-16-1> 5=2-3
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند 5 26 30 44 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود 632895
سوره 7 ایه 133
بَ ُرو
ٱ ۡستَكۡ
ٖت فَ
َٰ
َّصلَ
ٖت ُّمفَ
َٰ
َّم َل َوٱل َّضفَاِدعَ َوٱل َّد َم َءایَ
قُ
ۡ
َج َرا َد َوٱل
ۡ
ا َن َوٱل
ِه ُم ٱلطُّوفَ
نَا َعلَۡی
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
َو َك ۡوٗما ُّم ۡجِر ِمی َن َ
ف اْ
انُواْ ق ١٣٣َ
سوره 29 ایه 14
ا ُن
ُهمُ ٱل ُّطوفَ
َخذَ
َ
أ
ََّّل َخۡم ِسی َن عَاٗما فَ
ِ
ٍة إ
َف َسنَ
ۡ
ل
َ
ِهۡم أ
َث فِی
لَبِ
َٰى قَۡو ِم ِهۦ فَ
ِلَ
نَا نُو ًحا إ
ۡ
ۡر َسل
َ
أ
ِل ُمو َن َولَقَدۡ
َٰ
َو ١ُ هۡم َظ
دوره - بیماری - چهارده - روز == مجموع کلمات در هر ایه
ایه 133
89==13=0-9-4> 25=1-3-4-16-1-0>34=3-4-16-7-3-1> 17=1-4-9-3
ایه 14
66 == 7=0-6-1 >19=5-1-1-12-0> 27=3-1-12-7-3-1> 13=5-1-6-1
با سامانه تراکمی اعدا قرمز می شوند 89 155 که جمع منفرد انها می شود 28 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود
4
2020-3-20 تاریخ


والسلام
پاسخ


پیام‌های این موضوع
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط Scary - 03-26-2020, 11:07 PM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط Scary - 03-26-2020, 11:16 PM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط Scary - 03-26-2020, 11:17 PM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط yasy - 03-27-2020, 01:06 AM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط mbk - 03-27-2020, 07:40 AM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط Scary - 03-27-2020, 08:38 AM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط Scary - 03-27-2020, 08:43 AM
شاهکار مسلمین و کشف داروی کرونا ویروس - توسط sonixax - 03-27-2020, 11:34 AM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان