فعالیت ها

Insight Experience
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
نِشان‌ها
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار

فعالیت ها

  01-27-2020
  09:08 AM Mehrbod کسب کرده 7 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  09:08 AM Mehrbod کسب کرده 30 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  09:08 AM Mehrbod کسب کرده 236 امتیاز برای پست امتیازات

  01-25-2020
  04:50 PM Thanks کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات
  04:50 PM Thanks کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  03:11 PM Thanks کسب کرده 5 امتیاز برای پست امتیازات
  03:11 PM Thanks کسب کرده 17 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  06:12 AM Mehrbod کسب کرده 5 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  06:12 AM Mehrbod کسب کرده 32 امتیاز برای پست امتیازات
  06:12 AM Mehrbod کسب کرده 3 امتیاز ها برای جُستار امتیازات

  01-24-2020
  10:11 PM Mehrbod کسب کرده 81 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  10:11 PM Mehrbod کسب کرده 643 امتیاز برای پست امتیازات
  10:11 PM Mehrbod کسب کرده 12 امتیاز ها برای کاربر امتیازات

  01-23-2020
  05:39 PM Scary کسب کرده 3 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  05:39 PM Scary کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات
  05:39 PM Scary کسب کرده 1 امتیاز ها برای جُستار امتیازات

  01-22-2020
  10:46 AM Scary کسب کرده 3 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  10:46 AM Scary کسب کرده 15 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  10:46 AM Scary کسب کرده 1 امتیاز برای پست امتیازات

امتیازات 4.1.1 BETA