فعالیت ها

Insight Experience
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
نِشان‌ها
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار

فعالیت ها

  10-19-2019
  11:51 PM Mehrbod کسب کرده 3096 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  11:51 PM Mehrbod کسب کرده 253 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  11:51 PM Mehrbod کسب کرده 15516 امتیاز برای پست امتیازات
  12:16 PM Atheists کسب کرده 2 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  12:16 PM Scary کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  09:03 AM sonixax کسب کرده 95 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  09:03 AM sonixax کسب کرده 527 امتیاز برای پست امتیازات
  09:03 AM sonixax کسب کرده 51 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  08:08 AM Scary کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  08:08 AM Scary کسب کرده 1 امتیاز برای پست امتیازات

  10-18-2019
  04:31 PM Moshref کسب کرده 935 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  04:31 PM Moshref کسب کرده 6 امتیاز برای پست امتیازات
  04:31 PM Moshref کسب کرده 28 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  01:40 PM Dariush دستاوردی گرفته Activity Award
  01:40 PM Ouroboros returned the award Activity Award
  12:12 PM Detection کسب کرده 127 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  12:12 PM Detection کسب کرده 1 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  12:11 PM Atheists achieved 10 Days registered
  12:11 PM Scary achieved First 1000 Experience Points
  11:34 AM Atheists کسب کرده 348 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  11:34 AM Scary کسب کرده 53 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  11:34 AM Scary کسب کرده 11 امتیاز برای پست امتیازات
  11:34 AM Dariush returned the award Activity Award

  10-15-2019
  05:08 PM Canary کسب کرده 44 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  05:08 PM Canary کسب کرده 3 امتیاز برای پست امتیازات
  01:15 PM زریر کسب کرده 6 امتیاز برای پست امتیازات
  01:15 PM زریر کسب کرده 2 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  01:00 PM زریر کسب کرده 3 امتیاز ها برای جُستار امتیازات
  01:00 PM زریر کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات
  12:52 PM زریر کسب کرده 44 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  12:52 PM زریر کسب کرده 222 امتیاز برای پست امتیازات
  12:52 PM زریر کسب کرده 11 امتیاز ها برای جُستار امتیازات

  10-14-2019
  11:49 AM Bernarddow کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات

  10-13-2019
  09:08 PM Bernarddow کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  09:20 AM Bernarddow کسب کرده 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات

امتیازات 4.1.1 BETA