پیک این برگ به دوستان

جُستار: طراحی هوشمند و برهان نظم یکی است؟

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.