پیک این برگ به دوستان

جُستار: آخوندها و الاغ سواری !

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.