پیک این برگ به دوستان

جُستار: رفتار اخلاقی و انسانی در برابر افراد روزه دار چیست؟

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.