پیک این برگ به دوستان

جُستار: نظر شما راجع به اظهار نظر معاون سیاسی استاندار تهران

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.