پیک این برگ به دوستان

جُستار: اثبات شیعه بودن استاد فاضل آقای آلبرت اینشتن بواسطه نقل قول عالم ربانی حضرت آیت الله کنی

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.