پیک این برگ به دوستان

جُستار: اثبات وجود حق تعالی بوسیله برهان جناب معلم ثانی ابونصر فارابی(ره)

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائید‌گر دیدن می کنید را درون کنید.